<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktierHögsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med avyttring av aktier i dotterbolag. Dessa kostnader har tidigare betraktats som ej avdragsgilla ur ett momsperspektiv. Omständigheterna i målet var specifika, men domen öppnar ändå upp en viss möjlighet för bolag att yrka avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av dotterbolagsaktier.

Det aktuella bolaget bedrev dels i egen regi, men också genom dotterbolag, verksamhet inom skogsindustri, försäkring och kartongtillverkning. Frågan i målet gällde om bolaget skulle medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit då bolaget avyttrat aktier i dotterbolag i syfte att effektivisera kvarvarande momspliktig verksamhet (skogsindustri) samt frigöra kapital för denna verksamhet.

Av praxis följer att den som bedriver en momspliktig verksamhet har rätt att göra avdrag för ingående moms som hänför sig till förvärv i den momspliktiga verksamheten. Avdrag för ingående moms medges dock inte om kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med avyttring av aktier i en affärsverksamhet. Rätt till avdrag för ingående moms föreligger även då kostnader utgör en del av bolagets allmänna omkostnader och således utgör en kostnadskomponent som ingår i priset för de varor eller tjänster som tillhandahålls i bolagets momspliktiga verksamhet. Sådana kostnader har nämligen i praxis ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet (detta anges exempelvis i EU-rättsfallet Sveda).

I det aktuella avgörandet angav Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att EU-domstolen under senare tid utvecklat sin praxis i riktning mot ett mer ändamålsinriktat och närmast funktionellt synsätt för att bedöma om en ingående transaktion objektivt sett kan kopplas till den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet. HFD konstaterade vidare att det fick förutsättas att konsulttjänsterna (avseende vilka bolaget yrkat avdrag för ingående moms) inte kunnat övervältras på köparna av dotterbolagen.

Kostnaderna ansågs därmed inte kopplade till aktieförsäljningen, utan skulle istället anses ingå i priset på bolagets produkter i den skogsförvaltande verksamheten. Mot denna bakgrund ansåg domstolen att kostnaderna i samband med avyttringen av aktier ansågs ha ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet eftersom avyttringen syftade till att effektivisera kvarvarande momspliktig verksamhet samt att frigöra kapital för denna verksamhet.

Kommentar

Vår bedömning är att HFD öppnar upp för att avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av aktier i bolag kan medges. Detta förutsätter dock att kostnaderna i fråga kan kopplas till den samlade momspliktiga verksamhet som bolaget bedriver. Omständigheterna i fallet var dock ganska specifika och av domen framgår inte på vilken grund bolaget styrkt att avyttringen av aktierna syftade till att effektivisera kvarvarande verksamhet samt att frigöra kapital för denna.

Hur Skatteverket väljer att tolka domen återstår givetvis att se. Ur ett bevisperspektiv, kan det i vissa fall vara svårt att visa att kostnader i samband med en aktieförsäljning är kopplade till ett bolags kvarvarande verksamhet. Enligt vår mening skulle sådan bevisning exempelvis kunna bestå i strategiska beslut om framåtriktad verksamhet vid exempelvis försäljning av en hel verksamhetsgren i en koncern. Vi bedömer dock bevisläget som mer komplicerat i strukturer med syfte att förvärva och aktivt förvalta verksamheter för efterföljande försäljningar.

Vår rekommendation är att bolag agerar på följande sätt:

  • En inventering bör göras av om bolaget sedan 2011 haft kostnader i samband med aktieavyttringar där avdrag inte yrkats för ingående moms.
  • Kan bolaget visa att det finns ett samband med en kvarvarande momspliktig verksamhet bör bolaget ansöka om omprövning och yrka avdrag för ingående moms på aktuella kostnader. Det kan förväntas att bevisning kommer att granskas och begäran om omprövning bör göras öppet.
  • Bolag bör framgent kunna göra avdrag för moms på kostnader som uppkommer i samband med en försäljning där en koppling finns till den samlade momspliktiga verksamhet som bedrivs av bolaget. Givet den oklarhet som finns i rättsläget bör dock ett sådant yrkande göras öppet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökad Intrastat-rapportering 2022 - det här behöver du veta

Företag som rapporterar utförsel av varor till Intrastat kommer framöver att behöva deklarera fler uppgifter till SCB, bland annat om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Tax matters önskar God Helg!

Så var det slutet av december igen och Tax matters vill önska dig en riktigt god helg! Under året har intresset varit stort för såväl ...

Läs artikeln