<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Corona illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av coronaviruset. Sedan dess har ytterligare stödåtgärder införts, samtidigt som flera av de redan införda åtgärderna har förlängts. Nedan redogör vi för gällande status på åtgärdspaketen för företag.

Omställningsstöd

Under 2020 infördes ett stöd riktat till företag som tappat en betydande del av omsättningen. Stödet syftar till att underlätta omställning och anpassning av verksamheten. Beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om, kan stödet användas av företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent. Stödet har vid flera tillfällen såväl förlängts som förstärkts och har sett lite olika ut för respektive period.

  • Perioden mars–april 2020

Under perioden mars – april 2020 kunde stödet ges till företag som har haft minst 30 procent lägre omsättning under nämnda period i jämförelse med mars – april 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna.

  • Perioden maj 2020

Stöd under denna period gavs till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna.

  • Perioden juni–juli 2020

Stöd som avser perioden juni-juli 2020 gavs till företag som hade haft minst 50 procent lägre omsättning i juni och juli 2020 jämfört med juni och juli 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna, med ett maxbelopp om 8 miljoner kronor per företag. Ansökan för stöd under perioden mars-juli 2020 var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

EU-kommissionen har även godkänt att regeringen inför ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. Det förstärkta stödet innebär ett tak på 150 miljoner kronor och ersätter normalt 75 procent av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100 procent. Det förstärkta stödet omfattar företag som drabbats av specifika förbud. Stödet trädde i kraft den 15 mars 2021 och blev sökbart vid ikraftträdandet.

  • Perioden augusti–oktober 2020, november–december 2020 och januari–februari 2021

Förlängningen av omställningsstödet har delats upp i tre perioder: augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

Under perioden augusti-oktober 2020 kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent, i jämförelse med motsvarande period under 2019.

För perioderna november-december 2020 och januari-februari 2021 ska omsättningstappet ha varit mer än 30 procent i jämförelse med motsvarande perioder 2019.

Stödet under ovannämnda perioder beräknas annorlunda i jämförelse med tidigare stödperioder. De företag som kvalificerar till stödet kommer att få ersättning för mellan 70-90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader, vilket innebär företagets fasta kostnader (enligt samma definition som tidigare) minus det täckningsbidrag som företaget fått från sin försäljning under stödperioden. Vid fastställande av täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna.

EU-kommissionen godkände förlängningen den 12 februari 2021 och de nya reglerna trädde i kraft den 25 februari 2021.

  • Perioden mars–april 2021

Regeringen har föreslagit ytterligare en förlängning av omställningsstödet så att det även ska omfatta mars och april 2021. De två månaderna kommer att utgöra varsin stödperiod och stödet kommer att kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent i jämförelse med motsvarande månad 2019. Subventionsgraden föreslås vara 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. 

EU-kommissionen har godkänt stödet och regeringen avser att inom kort fatta beslut så att stödet träder i kraft och ansökningarna kan öppna den 6 april respektive 3 maj 2021. Sista dagen för ansökan avseende mars och april 2021 är 30 juni 2021.

  • Perioden maj–juni 2021 (förslag)

Precis som mars och april 2021, kommer månaderna maj och juni 2021 att utgöra två olika stödperioder. Stödet avses att kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Liksom tidigare ges stöd för en andel av företagens icke-täckta fasta kostnader. 

Företag kan maximalt få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioderna mellan augusti 2020 och juni 2021.

Innan stödet kan träda i kraft krävs godkännande från EU-kommissionen.

Observera att rätten till stöd kan förloras om stödmottagande bolag eller dess direkta/indirekta moderbolag genomför vissa värdeöverföringar innan, under samt efter stödperioden.

Omsättningsstöd

För att stötta enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna har regeringen infört två särskilda omsättningsstöd.

Det ena stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende på stödperiod.

Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Nedstängningsstöd

Företag som inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning på grund av pandemilagen föreslås kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Stödet är riktat till de företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning, som meddelats med stöd av pandemilagen. Viktigt att notera är dock att den typ av beslut om nedstängning som stödet omfattar ännu inte har fattats. Däremot har en förordning varit på remiss och om den träder i kraft, aktualiseras nedstängningsstödet. Nedgången i omsättningen ska vara orsakad av nedstängningen.

Till skillnad från omställningsstödet, innebär nedstängningsstödet att företag som har tappat all sin omsättning under en period till följd av nedstängningen ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. Det nya stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Detta innebär att företag som har tappat mindre än 100 procent av sin omsättning, inte har rätt till att få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta. Det föreslås inte någon särskild procentsats för det totala omsättningstappet, men den del av omsättningstappet som kan hänföras till nedstängningen ska dock uppgå till minst 25 procent av referensperiodens omsättning.

Har företaget redan fått omställningsstöd för samma period ska detta dock avräknas från nedstängningsstödet.

Det nya stödet föreslås gälla under den tid som pandemilagen är i kraft. Även detta stöd kräver dock EU-kommissionens godkännande innan det kan träda i kraft.

Anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms

Den 30 mars 2020 infördes möjligheten för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på anställdas lön och moms. Det innebär att företag får möjlighet att skjuta upp betalningen av sin skatt och istället betala den senare.

Idag är det möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar och anstånd kan ges för redovisningsperioder som infaller under perioden januari-december 2020.

I samband med att anståndet upphör har företag möjlighet att ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år, vilket innebär att den maximala anståndstiden numera är två år. Liksom de tidigare reglerna finns möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt, vilket innebär att skatteinbetalningar som gjorts under hela 2020 kommer att kunna betalas tillbaka.

På anståndsbeloppet betalas en kostnadsränta och en anståndsavgift. För närvarande är räntan 1,25 procent, vilket läggs till beloppet som företaget har fått i anstånd. Räntan löper från skattens ursprungliga förfallodag.  En anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet tas dessutom ut fr.o.m. den sjunde månaden efter att anståndet beviljats, t.o.m. den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Räntan och anståndsavgiften betalas i samband med att skatten eller avgiften som har skjutits upp betalas.

Nytt förslag om anstånd till och med januari 2021

Den 19 februari presenterades ett nytt förslag om att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021, vilket innebär att ytterligare en valbar månad läggs till. Vidare föreslås även anståndsavgiften sänkas till 0,1 procent för anstånd som beviljats efter den 5 februari 2021. De nya reglerna föreslås träda i kraft 26 april 2021.

Korttidspermittering

När företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat (som pandemin), kan korttidspermittering användas. Korttidspermittering innebär att anställda går ner i arbetstid under en period, samtidigt som arbetsgivaren erhåller ekonomiskt stöd från staten. Från mitten av mars 2020 har företag haft möjlighet att söka och få förstärkt stöd vid korttidsarbete, vilket gäller till och med den 30 juni 2021. Stödperioden är begränsad till sex månader i följd med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Det finns tre fasta nivåer för arbetsminskning: 20, 40 eller 60 procent, vilket innebär minskade kostnader för arbetsgivaren med 19, 36 respektive 53 procent. Möjligheten att använda korttidspermittering på dessa tre nivåer gäller fram till den 30 juni 2021.

Förstärkt korttidspermittering till 80 procent

För stödmånader som inföll under perioden 1 maj – 31 juli 2020 infördes en fjärde nivå för arbetsminskning på 80 procent. Korttidspermittering på 80 procent innebär att den anställde behåller 88 procent av den ordinarie lönen, samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står då för 75 procent av kostnaden för arbetsminskningen.

Möjligheten att använda korttidspermittering på 80 procent har förlängts till att även gälla under perioden januari – juni 2021.

Statens subventionsgrad

Den andel av kostnader för arbetsminskningen som staten står för, subventionsgraden, var under 2020 75 procent. Subventionsgraden ligger kvar på 75 procent fram till och med juni 2021.

Kostnadsfördelning för arbetsminskningen

Arbetsminskning

Löneminskning

Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader

20 %

4 %

-19 %

40 %

6 %

-36 %

60 %

7,5 %

-53 %

80 %*

12 %

-72 %

 

Observera att rätten till stöd kan förloras om stödmottagande bolag eller dess direkta/indirekta moderbolag genomför vissa värdeöverföringar innan, under samt efter stödperioden.

Hyresstöd

För perioden 1 april – 30 juni 2020 infördes ett hyresstöd för att minska kostnaderna för företag i vissa särskilt utsatta branscher. Stödet innebar att de lokalhyresvärdar som under perioden april-juni 2020 sänkte den fasta hyran för vissa hyresgäster ges kompensation med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga 50 procent av den rabatt som lämnats under den angivna perioden. Stödet gavs dock inte med mer än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Regeringen har nu föreslagit att stödet återinförs för perioden januari – mars 2021. Liksom stödet för perioden april-juni 2020, föreslås stödet riktas till företag i vissa särskilt utsatta branscher. Regeringens förslag innebär att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari – 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. EU-kommissionen har gett sitt godkännande och regeringen avser därmed fatta beslut om förordningen inom kort. Regeringen har också föreslagit en förlängning av stödet med perioden 1 april–30 juni 2021 enligt samma nivå som för perioden januari-mars.  

Skattereduktion för investeringar i inventarier

För att påskynda omställningen och bidra till återhämtningen av ekonomin, har regeringen föreslagit tillfällig skattereduktion för att ge företag incitament att tidigarelägga och öka investeringar.

Förslaget omfattar investeringar som görs under kalenderåret 2021 och som avser maskiner och andra inventarier om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Förslaget innebär att den som under 2021 förvärvar inventarier har rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av underlaget för skattereduktionen.

Skattereduktionen ska vara tillämplig på inventarier som införskaffats under 2021 och lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Statligt ansvar för företagens (förhöjda) sjuklönekostnader


I syfte att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag infördes under 2020 kompensation för sjuklöneansvaret, vilket innebär att staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Storleken på ersättningen bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av  arbetsgivarens totala lönekostnader. Ersättningen till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller fr.o.m. april 2020 t.o.m. den 30 april 2021.

  • Ersättning för karensdag

Med anledning av coronaviruset ersätts fr.o.m. den 11 mars 2020 karensavdraget tillfälligt på så sätt att anställda vid sjukdom stannar hemma och i efterhand får ersättning från Försäkringskassan. Detta innebär att den anställde sjukanmäler sig som vanligt till sin arbetsgivare, som betalar ut sjuklön till den anställde de första 14 dagarna. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt och den anställde ansöker sedan i efterhand om ersättning för karensen.

Från den 1 januari 2021 t.o.m. den 30 april 2021 höjs ersättningen från 804 kr till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen som kan erhållas i sjukpenning.

För egenföretagare lämnas för närvarande sjukpenning de första 14 dagarna med 810 kr per dag till alla oavsett vald karens, vilket motsvarar den maximala ersättningen som kan erhållas i sjukpenning.

  • Slopad förmånsbeskattning av parkering

Under våren 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Vid utgången av 2020 upphörde den tillfälliga skattefriheten att gälla.

Regeringen har föreslagit att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en period ska vara skatte- och avgiftsfri. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021, men föreslås gälla förmån som lämnas under perioden 1 januari – 31 december 2021.

  • Slopad förmånsbeskattning av gåvor upp till 1 000 kr

Under våren 2020 infördes även tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kr per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Denna tillfälliga skattefrihet upphörde att gälla vid utgången av 2020.

Regeringen har föreslagit att den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina anställda ska förlängas till att gälla förmån som lämnas under perioden 1 januari – 31 december 2021. Under förutsättning att gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd under denna period och att de inte lämnas i pengar, ska förmånen inte tas upp till beskattning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj men ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari i år.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

För att underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få nytt jobb, har regeringen infört en sänkning av arbetsgivaravgifter för unga. Detta innebär att arbetsgivaravgifterna avseende personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 t.o.m. mars 2023.

Reglerna trädde i kraft i februari 2021 och gäller t.o.m. utgången av mars 2023. Reglerna tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020.

Tidigare stöd till företagare

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Under perioden 1 mars – 30 juni 2020 sänktes arbetsgivaravgifterna. Motsvarande lättnad gavs till enskilda näringsidkare genom nedsättning av egenavgifterna.

Denna åtgärd innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på ersättning som gavs ut under nämnda period. Nedsättningen gällde upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebar reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften skulle betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgick till högst 100 000 kr under 2020.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Under april 2020 införde regeringen regler avseende enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Genom dessa regler kunde många få tillbaka preliminärskatt som betalats under 2019.

Regeringen har hittills inte meddelat att dessa regler även gäller för 2020, varför de ordinarie reglerna gäller nu, vilket innebär att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag har möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst till periodiseringsfond.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow arbetar på PwC i Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och deras bolag. Nickta Saberi arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lina: 010 2125366 , lina.gardlow@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Lämna en kommentar