<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny information om omställningsstödet - grönt ljus för koncernbidrag!

Illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Igår publicerade regeringen lagrådsremissen för det nya omställningsstödet som presenterades tidigare i våras. I pressmeddelandet som följde lagrådsremissen kom även ett efterlängtat besked att bolag som lämnar koncernbidrag kommer att ha rätt till stöd. Förhoppningen väcks därför att regeringen även kan tydliggöra vad som ska gälla för bolag som lämnat koncernbidrag och samtidigt har ansökt om stöd för korttidspermittering.

Lagförslaget som lagrådet nu ska yttra sig om innehåller ingen detaljerad information om hur omställningsstödet ska beräknas eller vilka kostnader som stödet ska täcka. Denna information ska presenteras i en kommande förordning från regeringen. Det nu publicerade lagförslaget anger endast ramarna för stödet, vilka i korthet går ut på följande:

  • Stödet ska ges till företag vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av covid-19.
  • Rätt till stöd har bolag och enskilda näringsidkare som är godkända för F-skatt (undantag finns för vissa stiftelser, ideella föreningar samt registrerade trossamfund).
  • Företag hemmahörande i så kallade skatteparadis har inte rätt att erhålla stöd. 
  • Stödet anses vara ett skattepliktigt näringsbidrag och ska tas upp till beskattning av mottagande bolag.
  • Skatteverket är handläggande myndighet och stödet erhålls genom kreditering på skattekontot.
  • Om stödet överstiger 100 000 kr, eller om Skatteverket begär det, ska ett revisorsintyg lämnas tillsammans med ansökan.
  • Skatteverket ges omfattande möjligheter att granska, kontrollera och revidera de företag som ansökt om eller erhållit stöd, bland annat genom platsbesök och bevissäkring.

Läs även: 39 miljarder i ytterligare stödåtgärder till företag

Sedan tidigare har det kommunicerats att omsättningstappet måste uppgå till minst 30 procent jämfört med mars och april 2019. Vidare måste bolaget ha en omsättning om minst 250 000 kr för att erhålla stödet. Bolag som ansöker om stöd får inte heller lämna utdelning eller vissa andra typer av särskilt reglerade värdeöverföringar under perioden 1 mars 2020-30 juni 2021.

Koncernbidrag hindrar inte möjlighet till omställningsstöd

Utöver vad som framgår av lagförslaget förtydligas vissa aspekter av regeringens pressmeddelande. Bland annat klargörs att koncernbidrag inte kommer att diskvalificera företag från att erhålla omställningsstöd. Här är beskedet helt tvärt om vad som gäller för att erhålla stöd för korttidspermittering enligt ett pressmeddelande från Tillväxtverket den 18 maj.

Eftersom reglerna anses utgöra statsstöd måste EU-kommissionen lämna sitt godkännande. Reglerna kan därför komma att ändras beroende på kommissionens besked. Reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli och ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti.

Kommentarer

Det är ett mycket viktigt och välkommet besked för alla företagare att regeringen nu lämnar besked om att koncernbidrag inte hindrar möjlighetet till att få omställningsstöd. Frågan är då om detsamma kommer gälla reglerna om stöd för korttidsspermittering? Det vore orimligt och olyckligt om det ska gälla olika principer för dessa två stora och centrala stödpaket. Det skulle därför vara önskvärt att regeringen snarast återkommer med tydligt besked om “koncernbidragsfrågan” även i förhållande till stödet för korttidspermittering, vilket även har belysts i en nyligen publicerad debattartikel i Dagens industri. Då vet företag vad som gäller och rättssäkerheten höjs.

Tidsperioden för ansökan om stöd är relativt kort (1 juli - 31 augusti) och infaller mitt under semestertider. Det blir därför viktigt att klara besked snarast lämnas kring den närmare utformningen av stödet samt hur ansökan ska gå till. 

För de företag som ansöker om stöd överstigande 100 000 kr ska vidare ett revisorsintyg från en auktoriserad revisor bifogas ansökan. Av hänsyn till kostnaden för de drabbade företagen samt antalet företag som kommer att behöva ett revisorsintyg har Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), där PwC är ett av medlemsföretagen, i sitt remissvar föreslagit att intyget ska baseras på en mindre omfattande granskning än regeringens ursprungliga förslag. Det återstår att se när närmare detaljer kring intygets utformning presenteras i förordningen om regeringen tagit hänsyn till dessa synpunkter. 

Vi ser därför fram emot att få ta del av regeringens förordning och fortsätter att bevaka frågan.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar