<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

‹ Tillbaka till artiklarna

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och förstärkning av omställningsstödet. Vidare införs även ett så kallat nedstängningsstöd för företag som inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet till följd av pandemilagen.

Omställningsstödet förstärks för små företag

Förra året införde regeringen ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Till följd av ökade restriktioner föreslås nu stödet för små företag förstärkas.

Det förstärkta omställningsstödet innebär att företag som tappar en stor del av sin omsättning under perioderna november-december och januari-februari, kommer att kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet. Stödet på den förstärka nivån om 90 procent kan användas av så kallade små företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger ca 100 miljoner kronor per år.

Stödet avser tre tidsperioder: augusti-oktober, november-december och januari-februari. För perioden augusti-oktober får små företag stöd om maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Regeringen har i överenskommelse med Centern och Liberalerna även föreslagit att omställningsstödet ska förlängas med månaderna mars och april, som är tänkta att utgör två olika stödperioder. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Omställningsstöd augusti-februari för små företag

 

Augusti-oktober

November-december

Januari-februari

Minsta omsättningstapp

40 %

30  %

30 %

Subventionsgrad

75 %

90 %

90 %

Omställningsstöd augusti-februari för större företag

 

Augusti-oktober

November-december

Januari-februari

Minsta omsättningstapp

40 %

30  %

30 %

Subventionsgrad

70 %

70 %

70 %

Den 3 februari 2021 godkände riksdagen förslaget att förlänga stödet. EU-kommissionen har nu också godkänt utformningen och förlängningen av stödet till och med februari 2021. För att anpassas till EU:s statsstödsregler kommer beräkningen av stödet att förändras något samtidigt som maximalt stödbelopp höjs till 97 mkr för hela tidsperioden. Regeringen godkände den förordning som ligger till grund för stödet den 18 februari och de nya reglerna träder i kraft den 25 februari. Ansökningsperioden för stödet kommer att vara 25 februari till 30 april 2021.

Nytt nedstängningsstöd

Företag som inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning på grund av den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. 

Stödet är riktat till de företag som har varit förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning, som meddelats med stöd av pandemilagen, och som har tappat minst 30 procent av omsättningen. Nedgången i omsättningen ska vara orsakad av nedstängningen.

Till skillnad från omställningsstödet, innebär nedstängningsstödet att företag som har tappat all sin omsättning under en period till följd av nedstängningen ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. Det nya stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Detta innebär att företag som har tappat mindre än 100 procent av sin omsättning, inte har rätt till att få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta.

Har företaget redan fått omställningsstöd för samma period ska detta dock avräknas från nedstängningsstödet.

Det nya stödet kommer att gälla under den tid som pandemilagen är i kraft.

Beskattningstidpunkten för de olika stöden

I lagen om omställningsstöd står det uttryckligen att omställningsstöd i sin helhet ska tas upp till beskattning det beskattningsår då stödet beslutas. Om stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskattningsåret får det dock tas upp detta år i stället.

Vår bedömning är att korttidsstödet, likt omställningsstödet, är ett näringsbidrag. Vad gäller korttidsstödet finns däremot inget särskilt skrivet om beskattningstidpunkten i lagstiftningen. Skatteverket har uttalat att som huvudregel är det är god redovisningssed som ska tillämpas för att bestämma beskattningstidpunkten av näringsbidrag. I inkomstskattelagen anges dock, att om bidraget är till för att täcka en utgift som hänför sig till ett tidigare beskattningsår än det år då bidraget ska tas upp, får avdraget för utgiften göras det senare året. I de fall god redovisningssed innebär att bidraget och de däremot svarande utgifterna hänförs till olika beskattningsår, finns det i alltså skattemässiga särregler som i form av en skattemässig justering medger en matchning mellan bidraget och utgifterna.

Notera också att det finns särskilda bestämmelser om när avdrag för återbetalade näringsbidrag ska ske.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow arbetar på PwC i Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och deras bolag. Nickta Saberi arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lina: 010 2125366 , lina.gardlow@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Lämna en kommentar