<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny period med statligt stöd för hyresnedsättningar

Kontor med stora glasfönster ‹ Tillbaka till artiklarna

Hyresvärdar som ingick överenskommelser med hyresgäster om nedsättning av hyran under perioden mars - juni 2020 kunde under sommaren 2020 ansöka om statligt stöd för att täcka del av sådan hyresnedsättning. Regeringen har nu föreslagit att ca 3 miljarder kronor ska avsättas till ett liknande stöd för hyresnedsättningar under perioden 1 januari - 31 mars.

Pandemin har drabbat många näringsidkare hårt när kundtillströmningen och försäljningsintäkterna minskat. För många fastighetsägare innebär det att deras hyresgäster kommer ha allt svårare att betala hyran. Enligt regeringens förslag kommer nu fastighetsägare som väljer att hjälpa sina hyresgäster genom hyresnedsättning att kunna ansöka om statligt stöd för att täcka del av sådan hyresnedsättning.

Läs även: Hur fungerar statligt stöd vid hyresnedsättning och andra högaktuella frågor kring hyresrätt

Det stöd som kunde sökas under 2020 kunde maximalt uppgå till 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Regeringen har för den nya perioden valt att höja denna gräns till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran. Sammantaget är alltså regeringens förslag att staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen, upp till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran. Förslaget gäller för verksamheter inom branscherna sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra branscher.

Viktiga avvägningar kring hyresnedsättning

Ur en hyresvärds perspektiv kan en hyresgäst som drabbats av tillfälliga likviditetsproblem fortfarande vara en stabil hyresgäst på lång sikt. Om så är fallet kan det finnas skäl för hyresvärden att förhandla om nedsättning av eller anstånd med betalning av hyra i syfte att rädda hyresgästens verksamhet. En avvägning måste här göras i varje enskilt fall, med utgångspunkt i bland annat hyresgästens verksamhet och hyresvärdens likviditetssituation. 

I samband med att överenskommelser om nedsättning av hyra görs finns det fler frågor att tänka på, bland annat gällande hyresrätt och mervärdesskatt. Det är också viktigt att hyresavier till hyresgästen för den hyra som stödet avser utformas på ett korrekt sätt.

När det gäller nedsättning av hyra måste en avvägning enligt aktiebolagslagens värdeöverföringsregler göras för att säkerställa att nedsättningen är affärsmässigt försvarbar. När det gäller kommunala fastighetsbolag måste även bland annat kommunallagens förbud mot individuellt inriktat stöd och EU:s statsstödsregler tas i beaktande. I situationen med uppskjuten eller nedsatt hyra kan det vara aktuellt att också diskutera en eventuell kompletterande säkerhet från hyresgästen, exempelvis i form av en moderbolagsgaranti, borgen eller en bankgaranti.

När fattas nytt beslut om statligt stöd?

Den 25 februari kommer riksdagen att behandla regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2021. I ändringsbudgeten ingår bland annat förslaget att avsätta medel till stöd för hyresnedsättningar. Innan stödpaketet kan sjösättas kommer EU-kommissionens godkännande också att behöva inhämtas, eftersom stödet faller inom definitionen för statsstöd i EU:s regler om statligt stöd.

Enligt den information som finns tillgänglig i dagsläget ska hyresstödet följa samma konstruktion som tidigare, och sannolikt kommer ansökningsförfarandet att hanteras på ett likartat vis. Det finns därför förutsättningar för hyresvärdar som har för avsikt att erbjuda hyresgäster hyresnedsättningar att komma igång med det förberedande arbetet, såsom exempelvis att ingå överenskommelser om hyresnedsättning.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Sebastian Sjöö

Sebastian Sjöö

Sebastian Sjöö arbetar som jurist vid PwC:s kontor i Örebro.
Kontakt: 073-860 17 81, sebastian.sjoo@pwc.com

Lämna en kommentar