<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DAC7 - plattformsföretagens nya rapporteringskrav närmar sig

Bild från ovan på väg och träd i höstfärger ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringens proposition om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar kom den 13 oktober 2022. I propositionen lämnas i huvudsak de förslag som behövs för att genomföra rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021. Plattformsföretag behöver se över om de omfattas av DAC7 och i så fall förbereda kundkännedomsprocessen och säkerställa att inhämtade uppgifter är tillförlitliga.

Vid en vanlig anställning har arbetsgivaren en lagstadgad skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket om utbetald lön. Betalningar till den som exempelvis hyr ut sin lägenhet via Airbnb eller är chaufför för Uber har inte omfattats av någon sådan uppgiftsskyldighet. Men nya regler föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. De svenska plattformsföretag som omfattas av regelverket kommer att behöva inhämta uppgifter om säljare på plattformen och rapportera in uppgifterna till Skatteverket.

Vad är nytt i propositionen?

Regeringens proposition motsvarar i stora drag lagrådsremissen från i höstas som vi skrivit om tidigare. Vissa ändringar i lagtexten har dock gjorts jämfört med lagrådsremissen:

  • Plattformsoperatörer utan hemvist i Sverige kommer att vara rapporteringsskyldiga i Sverige om de är inregistrerade i Sverige, vilket innebär att ett svenskt aktiebolag är rapporteringsskyldigt även om det varken har skatterättslig hemvist, företagsledning eller fast driftställe i Sverige.
  • Uthyrning av lös egendom omfattas inte längre av rapporteringsskyldighet.
  • En plattformsoperatör får betrakta en säljare på plattformen som undantagen från uppgiftsskyldighet utifrån allmänt tillgänglig information eller en bekräftelse från säljaren, men i propositionen framgår att plattformsoperatören behöver bedöma om dessa uppgifter är tillförlitliga.

Det sistnämnda innebär att om till exempel en säljare uppger sig inte utföra någon tjänst som omfattas av DAC7-regelverket så kan denna uppgift inte godtas automatiskt av plattformsoperatören. Plattformsoperatören behöver istället bedöma uppgiftens trovärdighet, till exempel utifrån tillgängliga uppgifter om vilka tjänster som säljaren faktiskt har utfört på plattformen. Kontrollen behöver även dokumenteras hos plattformsföretaget.

Omfattas ditt plattformsföretag av DAC7?

Med plattformsoperatör avses den som tillgängliggör en plattform som möjliggör försäljning av varor och tjänster för så kallade rapporteringsskyldiga säljare som använder plattformen för att nå köpare. En rapporteringsskyldig säljare är någon som är registrerad på plattformen och använder den för försäljning av varor, uthyrning av transportmedel, en personlig tjänst eller uthyrning av fast egendom.

En plattformsoperatör kan vara rapporteringsskyldig antingen på grund av en anknytning till Sverige (till exempel ett svenskt bolag eller ett fast driftställe i Sverige), och för utländska plattformsoperatörer medför en enda säljare med hemvist inom EU att rapporteringsskyldighet inträder. Säljarna kan vara bosatta i Sverige men också i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. DAC7 införs i alla medlemsländer inom EU. Informationen ska senare delas mellan EU:s medlemsländer.

Det är plattformsföretaget som ska rapportera in uppgifterna om säljarna till Skatteverket. Det finns dock vissa gränsvärden som innebär att viss försäljning är undantagen från rapporteringsskyldighet. Plattformsoperatören måste ändå ha kundkännedom om alla sina kunder för att kunna stämma av när rapporteringsskyldigheten inträder. Vissa säljare undantas.

Berörs du av DAC7? Kontakta oss

Det här behöver ditt plattformsföretag förbereda

  • Utreda om plattformsföretaget är rapporteringsskyldigt. Observera att denna artikel beskriver huvuddragen i lagstiftningen och att det finns ytterligare aspekter som behöver beaktas.
  • Plattformsoperatörer som anser sig vara rapporteringsskyldiga ska meddela Skatteverket om detta senast 30 juni 2023 medan de som inte anser sig vara det ska ansöka om undantag hos Skatteverket senast den 2 maj 2023.
  • Implementera processer för inhämtning av rätt uppgifter från säljare samt rapportering till Skatteverket.
  • Undersök om kundavtal och allmänna villkor är uppdaterade i förhållande till den information som behöver hämtas in från säljare.


Ett rapporteringsskyldigt plattformsföretag måste lämna in kontrolluppgifter om säljare som är aktiva på plattformen en gång per kalenderår och senast den 31 januari året därpå. Den första inlämningen blir alltså 31 januari 2024 och ska avse alla säljare på plattformen som varit aktiva någon gång under 2023. Om inlämning sker för sent eller om uppgifterna över huvud taget inte har hämtats in utgår en så kallad plattformsavgift som beroende på förseningens längd uppgår till 2 500-12 500 kronor per felaktig eller utebliven kontrolluppgift. Många plattformar har ett stort antal säljare och konsekvenserna av att inte följa DAC7-reglerna kan därför bli kännbara.

Plattformsföretag behöver alltså säkerställa att en implementation av DAC7 är på plats före 1 januari 2023 för att kunna skicka in fullständiga kontrolluppgifter till Skatteverket.

Har du frågor om DAC7? Kontakta oss

Kommentar

DAC7-reglerna har på vissa håll väckt starka reaktioner. Advokatsamfundet anser att de ”tar ett gigantiskt steg mot ett kontrollsamhälle och menar att DAC7 kan stå i öppen konflikt med de grundläggande rättigheter för enskilda som stadgas i grundlag och Europakonventionen.” Oavsett åsikt är det viktigt för företag – även de som inte tillhandahåller en digital plattform som sin kärnverksamhet – att bedöma om någon del av företagets verksamhet skulle kunna medföra en rapporteringsskyldighet.

Mikael Krantz Nordin & Lukas Nilsson

Mikael Krantz Nordin & Lukas Nilsson

Mikael Krantz Nordin och Lukas Nilsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm. Mikael fokuserar på momsfrågor, Lukas fokuserar på nationell och internationell företagsbeskattning.

Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com

Lukas: 010-212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln