<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DAC7 - kommande informationsutbyte mellan EU-länderna avseende digitala plattformar

Kvinna vid dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Den europeiska kommissionen välkomnar kompromissen mellan EU-länderna om att utöka de nuvarande “EU tax transparency rules” - till att även omfatta digitala plattformar. Syftet är att säkerställa att företag som säljer varor eller tjänster på digitala plattformar ska betala en rättvis andel av skatten i respektive land.

Från och med årsskiftet infördes nya regler om informationsutbyte, den så kallade DAC6, som innebär en skyldighet för företag och rådgivare att rapportera vissa gränsöverskridande arrangemang. Informationen ska delas mellan EU:s medlemsländer. Sedan tidigare finns även regler om land-för-land rapportering men även information om “beneficial owner”, det vill säga huvudsaklig ägare, för att motverka penningtvätt. Nu är det tänkt att informationsutbytet från och med 1 januari 2023 ska utökas än mer med en ny rapporteringsskyldighet - DAC7.

Vad innebär DAC7?

DAC7 står för Directive on Administrative Cooperation och innebär att EU:s medlemsländer automatiskt kommer att utbyta information om vinster som genereras av säljare på plattformar oavsett om plattformen finns inom EU eller utanför EU. Den andra delen avser ett myndighetssamarbete.

Vad är syftet med informationsutbytet?

Informationsutbytet kommer att möjliggöra för skattemyndigheter i enskilda länder att identifiera situationer där skatt ska betalas. Överenskommelsen påstås också minska den administrativa bördan för plattformsföretag eftersom dessa företag ofta måste hantera flera olika nationella rapporteringskrav. Informationsutbytet möjliggör också för samordnade skatterevisioner över landsgränserna.

När införs reglerna?

Reglerna måste implementeras av EU:s medlemsländer senast 31 december 2022. Det är möjligt att reglerna träder i kraft tidigare i vissa länder. Till exempel har Belgien redan infört regler om rapporteringsplikt för operatörer av digitala plattformar.

Kommentar

Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande internationellt arbete för att motverka så kallad skattebaserosion och flytt av vinster (BEPS). En del av detta arbete är den diskussion som förs idag mellan EU-länderna angående beskattning i den digitala ekonomin. Den svenska regeringen har däremot tidigare sett det som problematiskt om EU skulle besluta om en gemensam position på det direkta skatteområdet eftersom den ekonomiska strukturen ser olika ut i olika länder.
Vidare pågår ett omfattande arbete inom OECD för att ta fram regler kring beskattning av den digitala ekonomin i syfte att få till en rättvis beskattning i respektive land. Det senaste förslaget, från oktober 2020, är de så kallade Pillar 1 och Pillar 2 där ett ramverk för regler avseende vinstallokering och minimibeskattning i den digitala ekonomin föreslås. Ramverket bygger på resonemanget att företag kan delta aktivt i försäljningen och generera vinster inom ett land utan att egentligen ha någon fysisk representation i landet i fråga genom till exempel kontor eller anställda.

Läs även: OECD:s “Pillar 1” och “Pillar 2” - nu är rapporterna publicerade

Den kommande rapporteringsskyldigheten och det automatiska informationsutbytet i och med DAC7 kommer att göra det lättare för EU-länderna att upptäcka skatteundandragande. Därtill kan nya beskattningsregler i den digitala ekonomin förväntas, både nationellt och internationellt. Företagare verksamma på digitala plattformar och i den digitala ekonomin kommer därför att behöva vara vaksamma på kommande regelverk och förbereda sig för att kunna uppfylla eventuell rapporteringsplikt och krav på beskattning.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Christina Aronson & Sophie Ekberg

Christina Aronson & Sophie Ekberg

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med framförallt nationell och internationell företagsbeskattning. Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med framförallt nationell och internationell företagsbeskattning.

Christina: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Sophie: 0738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln