<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DAC7 - informationsutbyte inom EU avseende digitala plattformar

Kvinna vid dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Den europeiska kommissionen välkomnar kompromissen mellan EU-länderna om att utöka de nuvarande “EU tax transparency rules” - till att även omfatta digitala plattformar. Syftet är att säkerställa att företag som säljer varor eller tjänster på digitala plattformar ska betala en rättvis andel av skatten i respektive land.

Från och med årsskiftet infördes nya regler om informationsutbyte, den så kallade DAC6, som innebär en skyldighet för företag och rådgivare att rapportera vissa gränsöverskridande arrangemang. Informationen ska delas mellan EU:s medlemsländer. Sedan tidigare finns även regler om land-för-land rapportering men även information om “beneficial owner”, det vill säga huvudsaklig ägare, för att motverka penningtvätt. Nu är det tänkt att informationsutbytet från och med 1 januari 2023 ska utökas än mer med en ny rapporteringsskyldighet - DAC7.

Vad innebär DAC7?

DAC7 står för Directive on Administrative Cooperation och innebär att EU:s medlemsländer automatiskt kommer att utbyta information om vinster som genereras av säljare på plattformar oavsett om plattformen finns inom EU eller utanför EU. Den andra delen avser ett myndighetssamarbete.

Vad är syftet med informationsutbytet?

Informationsutbytet kommer att möjliggöra för skattemyndigheter i enskilda länder att identifiera situationer där skatt ska betalas. Överenskommelsen påstås också minska den administrativa bördan för plattformsföretag eftersom dessa företag ofta måste hantera flera olika nationella rapporteringskrav. Informationsutbytet möjliggör också för samordnade skatterevisioner över landsgränserna.

När införs reglerna?

Reglerna måste implementeras av EU:s medlemsländer senast 31 december 2022. Det är möjligt att reglerna träder i kraft tidigare i vissa länder. Till exempel har Belgien redan infört regler om rapporteringsplikt för operatörer av digitala plattformar.

Kommentar

Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande internationellt arbete för att motverka så kallad skattebaserosion och flytt av vinster (BEPS). En del av detta arbete är den diskussion som förs idag mellan EU-länderna angående beskattning i den digitala ekonomin. Den svenska regeringen har däremot tidigare sett det som problematiskt om EU skulle besluta om en gemensam position på det direkta skatteområdet eftersom den ekonomiska strukturen ser olika ut i olika länder.
Vidare pågår ett omfattande arbete inom OECD för att ta fram regler kring beskattning av den digitala ekonomin i syfte att få till en rättvis beskattning i respektive land. Det senaste förslaget, från oktober 2020, är de så kallade Pillar 1 och Pillar 2 där ett ramverk för regler avseende vinstallokering och minimibeskattning i den digitala ekonomin föreslås. Ramverket bygger på resonemanget att företag kan delta aktivt i försäljningen och generera vinster inom ett land utan att egentligen ha någon fysisk representation i landet i fråga genom till exempel kontor eller anställda.

Läs även: OECD:s “Pillar 1” och “Pillar 2” - nu är rapporterna publicerade

Den kommande rapporteringsskyldigheten och det automatiska informationsutbytet i och med DAC7 kommer att göra det lättare för EU-länderna att upptäcka skatteundandragande. Därtill kan nya beskattningsregler i den digitala ekonomin förväntas, både nationellt och internationellt. Företagare verksamma på digitala plattformar och i den digitala ekonomin kommer därför att behöva vara vaksamma på kommande regelverk och förbereda sig för att kunna uppfylla eventuell rapporteringsplikt och krav på beskattning.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Mikael Krantz Nordin & Sophie Broqvist

Mikael Krantz Nordin & Sophie Broqvist

Mikael Krantz Nordin och Sophie Broqvist arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Linköping/Norrköping. Mikael fokuserar på momsfrågor. Sophie arbetar med bolagsbeskattning, med särskilt fokus på deklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Sophie: 010-212 66 82, sophie.broqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln