<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DAC7 - så ska plattformsföretag rapportera enligt de nya kraven

Man med VR-glasögon ‹ Tillbaka till artiklarna

Lagrådsremissen har kommit om hur plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om kundernas försäljning av varor och tjänster på plattformen. Uppgifterna ska rapporteras till skattemyndigheten i det land där plattformen har hemvist. Uppgifter ska lämnas både för säljare som bor i Sverige men också för säljare i andra EU-länder och i länder utanför EU. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Som vi skrivit om tidigare föreslås nya regler om rapporteringsplikt för plattformsoperatörer, så kallat DAC7. Bland annat svenska plattformsoperatörer kommer att behöva inhämta uppgifter om säljare på plattformen och rapportera in uppgifterna till Skatteverket. Redan under hösten behöver därför plattformsoperatörer förbereda sig och ha implementation redo när reglerna införs den 1 januari 2023.

Läs också: DAC7 - ny rapporteringsplikt inom EU för digitala plattformar

Vilka plattformsoperatörer omfattas av DAC7?

Med så kallad rapporteringspliktig plattformsoperatör avses en plattform som möjliggör försäljning av varor och tjänster för så kallade rapporteringspliktiga säljare som använder plattformen för att nå köpare. Säljarna kan vara bosatta i Sverige men också i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. DAC7 införs i alla medlemsländer inom EU. Informationen ska senare delas mellan EU:s medlemsländer.

Vad är en rapporteringspliktig säljare?

En rapporteringspliktig säljare är en säljare som är registrerad på plattformen och använder plattformen för försäljning av varor, uthyrning av transportmedel, en personlig tjänst, uthyrning av fast egendom eller lös egendom. Det är plattformsoperatören som ska rapportera in uppgifterna om säljarna till Skatteverket. Det finns dock vissa gränsvärden som innebär att viss försäljning är undantagen från rapporteringsplikt. Plattformsoperatören måste ändå ha kundkännedom om alla sina kunder för att kunna stämma av när rapporteringsplikten inträder.

Vilka säljare behöver inte rapporteras av plattformsoperatören?

Bland annat undantas rapportering för säljare där varuförsäljningen understiger 30 tillfällen under ett kalenderår och/eller understiger 2000 EUR per år, en säljare som hyr ut en och samma fastighet under fler än 2000 tillfällen per kalenderår. Även säljare som är noterade företag undantas.

Vad behöver plattformsoperatören förbereda inför DAC7?

  • Alla plattformsoperatörer behöver bekräfta om de omfattas av DAC7 eller inte.
  • Undersöka om undantag från rapportering kan vara tillämpligt och i så fall måste särskild ansökan om det skickas till Skatteverket varje år för att få ett beslut om att plattformen är undantagen.
  • Implementera process för rapportering till Skatteverket.
  • Bekräfta att tillräcklig information kan hämtas in från säljare.
  • Upprätta process för kontinuerlig uppföljning gällande om respektive säljare överstiger gränsvärdet för rapportering.
  • Undersök om kundavtal och allmänna villkor är uppdaterade i förhållande till den information som behöver hämtas in från säljare.

Kommentar

Den föreslagna nya rapporteringsplikten kommer innebära en större administrativ börda för plattformsoperatörerna med en långtgående skyldighet att hämta in uppgifter om sina kunder/säljarna och kontrollera hur mycket dessa har sålt på plattformen. Även kundavtal och allmänna villkor bör granskas för att säkerställa att dessa är i linje med de nya reglerna. Uppgifterna som ska lämnas in täcker inte endast svenska säljare utan också säljare i andra EU-länder och utanför EU.

Full implementation och nya system behöver vara på plats före 1 januari 2023 för att plattformsoperatörerna ska kunna skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Det införs också sanktioner i form av plattformsavgift om inte dokumentation finns och om kontrolluppgifter inte skickas in i tid.

Här kan du ta del av lagrådsremissen.
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Mikael Krantz Nordin & Gustav Norström Wiklund

Mikael Krantz Nordin & Gustav Norström Wiklund

Mikael Krantz Nordin och Gustav Norström Wiklund arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm. Mikael fokuserar på momsfrågor, Gustav på moms och finansiella tjänster.

Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com

Gustav: 070-559 61 10, gustav.n.wiklund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln