Allmänna ombudet i skattefrågor

TM_pattern-14 ‹ Tillbaka till artiklarna

Funktionen som AO (Allmänna ombudet) infördes 2004 i samband med att Riksskatteverket tillsammans med länsskattemyndigheterna omvandlades till Skatteverket. Anders Bengtsson var fram till årsskiftet 2018/19 AO men han har nu slutat och övergått till domstolsväsendet. I senaste numret av Skattenytt finns en intervju med Anders om hans erfarenheter av tjänstgöringen som AO.

Sammanfattningsvis kan konstateras att han inte anser att han haft möjlighet att utöva funktionen på det sätt han hade velat. Det beror på olika faktorer men framförallt på bristande resurser – AO har inte någon egen personal – och att ansvarsfördelningen mellan AO och Skatteverket är oklar. Anders Bengtsson kommenterar i artikeln vad han anser bör göras för att få funktionen att fungera.

Kommentar

Frågan om rättssäkerhet vid beskattningen är alltid aktuell men den har fått ökad aktualitet under senare tid. I Tax matters 21 november 2018 presenterades de sex förslag som togs upp i en rapport från Stiftelsen Rättvis Skatteprocess och Företagarna – Jämnare spelplan; Sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet. Ett av dessa förslag var att AO:s ställning skulle stärkas.

AO har i sin årsrapport för 2016 angett att målet för AO:s verksamhet framförallt bör vara att förbättra möjligheterna att få fram vägledande avgöranden (rättsutveckling), att öka förutsättningarna för likabehandling (enhetlig rättstillämpning) och rättssäkerhet vid beskattningen.

Funktionen som AO är viktig för rättssäkerheten. En förutsättning för att AO ska kunna säkerställa detta är att AO får en självständig ställning. Av artikeln framgår att AO inte tilldelats de resurser som skulle behövas. Det framgår också att situationen är helt annorlunda i Försäkringskassan där AO för socialförsäkringsmål tilldelats såväl personella som materiella resurser.

AO:s möjlighet att söka förhandsbesked för att utveckla praxis i olika frågor har inte utnyttjats i någon större utsträckning. Även här verkar detta delvis bero på oklar ansvarsfördelning mellan AO och Skatteverket. Om möjligheten att söka förhandsbesked används och leder till att oklara frågor får sin lösning i praxis kan det leda till färre skatteprocesser vilket sparar resurser för Skatteverket, domstolarna och inte minst för de skattskyldiga.

Enligt uppgift har tjänsten som AO inte utlysts. Förhoppningsvis beror detta på att regeringen nu funderar över hur tjänsten ska kunna utvecklas och förstärkas för att tillvarata rättssäkerheten.

Har du frågor om skatt?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln