<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Första årsrapporten från Allmänna ombudet hos Skatteverket

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Allmänna ombudet (AO) hos Skatteverket har lämnat sin första årsrapport till regeringen. I rapporten informerar AO om vad AO hittills har arbetat med men framförallt framför AO ett antal konkreta förslag på hur likabehandling och rättssäkerhet inom beskattningen kan förbättras.

AO-funktionen inrättades i samband med att Skatteverket bildades med syftet att AO skulle kunna överklaga beslut fattade av Skatteverket. – AO kan överklaga Skatteverkets beslut till den enskildes nackdel men även till den enskildes fördel. – AO fick också möjlighet att ansöka om förhandsbesked. AO utses av regeringen.

AO konstaterar i rapporten att det är oklart vad AO:s uppdrag är och hur AO ska använda sina funktioner. AO anser dock att den viktigaste uppgiften är att öka förutsättningarna för likabehandling och rättssäkerhet vid beskattningen. AO tar upp två områden som skulle kunna öka dessa förutsättningar. Det är 1) förbättrade förutsättningar för prejudikatbildning på skatteområdet och 2) insatser ifråga om bevis- och utredningsfrågor. Första punkten kräver prioritering, samarbete, metodutveckling och rätt allokering av resurser. Förslaget beträffande den andra punkten är att det ska genomföras en särskild satsning på bevisfrågor inom Skatteverket eftersom det är frågor som är viktigare än många andra när det gäller likabehandling och enhetlig rättstillämpning.

AO tar i rapporten också upp att AO bör tillföras resurser för att också i praktiken ges möjlighet att utföra sitt arbete. Det skulle bland annat innebära att AO tillförs resurser i form av 3-5 årsarbetskrafter. AO konstaterar att det är angeläget att arbetet bedrivs så att det skapar förtroende. AO föreslår därför att det tillsätts ett råd som kan bistå AO med råd framförallt när det gäller inriktningen på arbetet.

Kommentar

En funktion motsvarande AO finns i flera andra länder. I USA har ombudsmannnen stora resurser till sitt förfogande och redovisar också till parlamentet varje år sin bedömning av skattebetalarnas allvarligaste problem. I Sverige har AO haft en mer undanskymd roll och AO:s funktioner har varit något oklara. Den rapport som AO nu lämnat till regeringen är ett första steg för att tydliggöra AO:s roll.

Skatteverket har på sin hemsida angett att verkets vision är ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. AO slår i rapporten alltså fast att målet för verksamheten är att öka likabehandling och rättssäkerhet vid beskattningen. Det är områden som är avgörande för legitimiteten i skattesystemet. Det måste då vara självklart att AO:s förslag till konkreta åtgärder för förbättring också genomförs och att AO tillförs de begärda – i sammanhanget mycket modesta – resurserna. Uppföljning kommer sedan att ske genom att AO årligen redovisar sitt arbete i en rapport till regeringen.

Har du frågor om skatt?

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi har tidigare arbetat på PwC med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade skatteregler vid tillfälliga anställningar

Regeringen har beslutat att skattereglerna vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska förenklas för att undvika att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln