<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vårbudgeten 2022: Sänkt skatt på diesel inom jordbruk och skogsbruk

Vår kvist fågel ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har idag överlämnat sin vårändringsbudget till riksdagen. Förslaget innehåller en rad förslag med åtgärder för att stärka svensk ekonomi med hänsyn till bland annat den tidigare pandemin och den pågående situationen i Ukraina. Vad gäller skatterna aviseras dock inte mycket nytt.

Med anledning av de ökade drivmedelspriserna har regeringen tidigare aviserat om bland annat tillfälligt sänkta drivmedelsskatter under perioden 1 maj–30 september 2022 samt en kompensation till svenska hushåll med bil.

Läs även: Nytt åtgärdspaket om drivmedel och el

Tillfällig skattenedsättning på diesel

Det är inte bara svenska hushåll som påverkas starkt av de ökade drivmedelspriserna utan också en lång rad företag, vilket i sin tur kommer att påverka hushållen. En särskilt utsatt och skyddsvärd sektor bedöms vara jord- och skogsbruket. I syfte att snabbt och enkelt få ut ett stöd till denna sektor föreslår regeringen att en tillfällig skattenedsättning från energiskatt och koldioxidskatt införs från den 1 juli 2022. Regeringen skriver att mot bakgrund av den höga prisvolatiliteten och kraftigt ökade priser på drivmedel, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina, bedömer regeringen att det är befogat att öka nedsättningen ytterligare, så att de areella näringarna i princip inte kommer att betala någon energi- eller koldioxidskatt på sin dieselanvändning.

Flera remissinstanser, till exempel LRF, Småföretagarnas Riksförbund, SNP och Svebio ger dock förslag på ytterligare åtgärder för att gynna branschen, men något sådant aviseras inte idag.

Förslagets innehåll

Förslaget går ut på att nedsättningen av koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet under tiden den 1 juli 2022–30 juni 2023 utökas till 2 292 kronor per kubikmeter. För samma användningsområden under samma tidsperiod ska det även medges en nedsättning av energiskatten med 2 111 kronor. Under perioden den 1 juli 2022–30 september 2022 ska dock skattebefrielsen avseende energiskatt uppgå till 1 061 kronor. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2023.

Skattenedsättningen bedöms förenlig med de EU-förordningar som rör punktskatter på energi.

Ta del av hela vårbudgeten från regeringen här:
Vårändringsbudget för 2022

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Fredrik Jonsson och Lina Gardlow

Fredrik Jonsson och Lina Gardlow

Fredrik Jonsson och Lina Gardlow arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Umeå. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Lina arbetar med skatterådgivning till entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Lina: 010 2125366 , lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters tillsatte den föregående regeringen en utredning om möjligheten till förenklade regler för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppgift i faktura vid trepartshandel kan inte rättas i efterhand

Det är viktigt att mellanmannen i en trepartshandel ställer ut en formellt korrekt faktura, dels för att undvika att bli dubbelbeskattad, ...

Läs artikeln