EU-domstolen prövar reglerna om trepartshandel

EU-domstolen prövar reglerna om trepartshandel ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-domstolen prövar reglerna om trepartshandelEU-domstolen har ansett att reglerna om trepartshandel är tillämpliga när mellanmannen i en kedjetransaktion är registrerad för moms även i det land från vilket varorna transporteras. Domstolen konstaterar dock att skattemyndigheten i en medlemsstat kan vägra att ett företag får tillämpa dessa regler om företaget inte uppfyllt de formella skyldigheterna.

Omständigheterna i målet var i korthet följande:

Ett företag var etablerat och momsregistrerat i Tyskland samt momsregistrerat i Österrike. Företaget köpte varor från säljare i Tyskland och vidaresålde dem till kunder i Tjeckien. Eftersom varorna skickades direkt från leverantörerna i Tyskland till kunderna i Tjeckien tillämpade företaget reglerna om trepartshandel, vilket innebär att momsen på transaktionerna redovisas först av kunderna i Tjeckien.

Företaget hade till en början lämnat felaktiga periodiska sammanställningar och initierade därför rättelser av dessa till den österriska skattemyndigheten. Mot bakgrund av att företaget inte hade lämnat korrekta sammanställningar i rätt tid beslutade skattemyndigheten att företaget skulle redovisa österrikisk moms på de förvärv som företaget gjort från de tyska leverantörerna.

Ärendet blev föremål för process och Högsta förvaltningsdomstolen i Österrike ställde tolkningsfrågor till EU-domstolen. EU-domstolen ansåg bland annat att det faktum mellanmannen är etablerad och momsregistrerad i samma land som den första parten inte är ett hinder för att få tillämpa reglerna om trepartshandel. EU-domstolen framförde också att skattemyndigheten i en medlemsstat i princip inte kan beskatta ett gemenskapsinternt förvärv enbart av det skälet att förvärvaren har lämnat en periodisk sammanställning för sent. Om förvärvaren däremot uppsåtligen medverkat i ett skatteundandragande eller om en sådan försening medför att förvärvaren inte kan bevisa att det skett en efterföljande leverans som beskattats i destinationslandet kan åsidosättandet av formkraven medföra att reglerna om trepartshandel inte får tillämpas.

Kommentar

Enligt vår uppfattning är domen viktig då den slår fast när trepartshandelsreglerna kan tillämpas. Hittills har det varit svårt för företagen att känna sig trygga i tillämpningen då de olika medlemsländerna har tolkat kraven på olika sätt.

Enligt vår erfarenhet har den svenska implementeringen och Skatteverkets syn inte medfört att företagen nekats tillämpning av reglerna om trepartshandel i någon större utsträckning, så länge som mellanmannen inte medverkat i ett skatteundandragande. Däremot har vi erfarenhet från det från utlandet. Vi tror därför att domen kan medföra att fler företag kommer våga/kunna tillämpa trepartshandelsreglerna.

Som vi tidigare skrivit om i Tax matters har EU-kommissionen föreslagit en omfattande momsreform som bland annat innebär att omvänd skattskyldighet inte längre ska tillämpas. Istället ska säljaren beräkna och debitera moms med köparlandets momssats. Säljaren betalar därefter in momsen till sin skattemyndighet och denna överför beloppet till köparlandets skattemyndighet.

Det finns undantag till ovanstående i reformförslaget. En köpare som registreras som Certified Taxable Person (CTP) kan få slippa betala moms till säljaren och istället få tillämpa omvänd skattskyldighet på förvärvet. Kommissionen föreslår även fyra ”quick fixes” för att underlätta företagens momshantering av det nuvarande momssystemet tills dess att det nya momssystemet har blivit fullständigt implementerat. En av dessa ”quick fixes” rör förenklingar för redovisning av moms vid kedjetransaktioner.

Vi väntar med spänning på att se om EU-kommissionens förslag till momsreform går igenom. För bolag som bedriver EU-handel skulle det innebära att stora systemanpassningar krävs.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Carlbom & Hillevi Söderberg

Anders Carlbom & Hillevi Söderberg

Anders Carlbom och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln