EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngEU-kommissionen har presenterat ett förslag till den mest omfattande momsreformen på ett kvartssekel. Syftet med reformen är att förbättra och modernisera momssystemet för såväl EU:s medlemsstater som företag som bedriver EU-handel.

Bakgrunden till förslaget är att medlemsstaterna beräknas förlora 50 miljarder euro varje år på grund av momsbedrägerier vid EU-handel. Momsbedrägerierna går ofta till så att ett företag köper en vara från ett annat EU-land utan moms. Företaget säljer därefter vidare varan med moms inom sitt land och får på så vis momsintäkter från köparen. Därefter tar företaget intäkterna från vidareförsäljningen utan att betala in moms till staten och försvinner. Denna typ av bedrägeri kallas ”missing trader”. Bedrägeriet kan dessutom upprepas många gånger; flera företag samarbetar och säljer samma varor fram och tillbaka mellan två EU-länder.

De momsintäkter som uteblir på grund av bedrägerierna kan enligt kommissionen användas för att finansiera kriminell verksamhet och terrorister. Med den föreslagna reformen beräknas missing trader-bedrägerierierna minska med 80 procent.

Utöver att minska momsbedrägerier syftar reformen även till att förenkla momssystemet. Företag som bedriver EU-handel har ofta förhöjda kostnader för att tillse att momshanteringen är korrekt. Förenkligen av momshanteringen förväntas medföra att sådana kostnader minskar.

Kommissionens förslag innebär i korthet att vid B2B-försäljning av varor mellan två företag i olika EU-länder så ska inte längre omvänd skattskyldighet tillämpas. Istället ska försäljningen momsbeläggas som vid en nationell försäljning, men säljaren använder den momssats som tillämpas i köparens hemland.

Momsen deklareras och betalas av säljaren via en ”One Stop Shop”-mekanism hos skattemyndigheten i säljarens hemland. Skattemyndigheten i säljarens hemland ansvarar därefter för att överföra den inbetalda momsen till skattemyndigheten i köparens hemland. Momsen debiteras alltså med köparens hemlands momssats och tillfaller köparens hemland precis som i dagsläget, men säljaren är skattskyldig istället för köparen.

Förutsatt att medlemsstaterna godkänner reformen beräknas den vara genomförd till år 2022.

Kommissionen har även presenterat fyra så kallade ”quick fix” för att förbättra det nuvarande momssystemet till dess att reformen har godkänts och implementerats. Kommissionen introducerar också ett koncept de kallar för certifierad beskattningsbar person (certified taxable person, CTP). ”Quick fixen” kommer att kunna implementeras redan 2019 och de kan endast nyttjas av företag som är CTP-registrerade. En CTP-registrering innebär att skattemyndigheten i en medlemsstat har bedömt att företaget är en pålitlig skattebetalare. När en medlemsstat har godkänt ett företag som CTP erkänns företaget som CTP i samtliga EU-länder.

”Quick fixen” innebär i korthet förenklade regler avseende bevisning för att varor har flyttats från ett EU-land till ett annat, förenklade regler vid försäljningar där varor lagras i köparens land innan de levereras till denne och förenklade regler vid kedjetransaktioner där varorna flyttas direkt från den ursprungliga säljaren till slutkund.

Ett CTP-registrerat företag kommer, efter att reformen är genomförd, att kunna göra EU-inköp med omvänd skattskyldighet. Denna möjlighet kommer finnas även vid inköp till EU-länder där företaget inte är etablerat. Företaget deklarerar och betalar då momsen genom att använda One Stop Shop-mekanismen i det land där det är etablerat.

Kommentar

Om reformen införs innebär detta att system införs för B2B-transaktioner som liknar det ”Mini One Stop Shop” (MOSS) som idag tillämpas på elektroniska tjänster som säljs till privatpersoner inom EU.

Även om syftena bakom den föreslagna reformen är goda kommer detta innebära en stor ökad administrativ börda för företag. I praktiken tillkommer en ytterligare kundkategori som ska hanteras på ett eget sätt, vilket kräver stora systemanpassningar. Säljare måste också hela tiden ha kontroll på skattesatser inom EU.

Även om reformen ”sockrats” med ett antal förslag som ska förenkla för företagen är vår bedömning att momsrapporteringen i stort inte kommer att bli enklare för företagen, snarare tvärtom. Något som är positivt är dock att denna typ av enhetliga reformer minskar möjlighet för medlemsstater att hitta på egna krav för att exempelvis styrka transporter.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Läs mer om moms >>

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: 010-212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com
Sara Lörenskog and Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: +46 10 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln