Tips inför deklarationen för delägare i fåmansföretag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-FormGränsbelopp, ränta, löneunderlag och investeraravdrag är fyra viktiga begrepp inför årets deklaration. Här får du våra bästa tips inför inlämningen till Skatteverket.

Som delägare i fåmansföretag finns det flera saker att tänka på inför deklarationen. Utöver att fylla i blankett K10 behöver delägare i fåmansbolag fundera över vilka transaktioner som skett och vilka förmåner som erhållits från bolaget till sig själv och närstående under året. Dessutom är nya regler på gång som kan innebära skattehöjningar för ägare i fåmansföretag.

Aktiv i fåmansföretag – blankett K10

Är du delägare i ett fåmansföretag där du själv eller närstående varit aktiv så gäller särskilda skatteregler och du ska vid deklarationen lämna in blankett K10. På blanketten beräknas hur stor del av utdelning och kapitalvinst som beskattas till 20 procent (gränsbelopp). Beloppen ska sedan föras in på huvudblanketten för inkomst av tjänst och kapital.

Även för dig som inte tar utdelning eller säljer aktier är det viktigt att ha en uppdaterad blankett K10 eftersom gränsbeloppet, om det inte utnyttjas, får sparas till kommande år.

Gränsbelopp får beräknas av den som ägde aktierna i bolaget vid ingången av 2015. Den del av utdelningen eller kapitalvinsten som överstiger gränsbeloppet beskattas upp till en viss nivå som inkomst av tjänst.

Gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt, antingen används huvudregeln eller förenklingsregeln.

Förenklingsregeln uppställer inte några särskilda krav för att få användas. För inkomståret 2015 är detta schablonbelopp 156 475 kronor fördelat på den andel du äger av företaget. För dig som har flera företag får förenklingsregeln endast användas för ett av bolagen.

För att få beräkna gränsbelopp enligt huvudregeln krävs att du äger minst fyra procent av bolagets kapital och att du eller dina närstående har tagit ut en viss lägsta lön. Uppfylls dessa krav kan man som gränsbelopp – enkelt uttryckt – få räkna med hälften av bolagets eller dotterbolags kontanta bruttolöner från föregående år. Till detta får man också lägga cirka tio procent av andelarnas omkostnadsbelopp. För dig som har höga lönekostnader och uppfyller kraven för att använda beräkning enligt huvudregeln kan det bli stor skillnad gentemot att använda förenklingsregeln.

Ej kvalificerade aktier – blankett K12

Är du aktieägare i ett fåmansföretag där varken du själv eller någon närstående till dig varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller de fem senaste åren tillämpas inte de särskilda skattereglerna med beräkning av gränsbelopp. Istället ska du lämna in blankett K12 om du har sålt andelar eller fått utdelning från bolaget. Se dock upp med praxis kring samma eller likartad verksamhet som innebär att ett formellt passivt företag på grund av denna praxis kan ses som aktivt. Stäm av med din skatterådgivare!

Har du lånat ut pengar – du får ta ut ränta

Har du lånat ut pengar till fåmansföretag där du äger aktier har du också möjlighet att ta marknadsmässig ränta för lånet. Räntan behandlar du precis som andra räntor och tar upp till beskattning som inkomst av kapital. Den här räntan är sällan förtryckt i deklaration så det är viktigt att komma ihåg att fylla i den själv samt att det upprättas lånehandlingar

Hyrt ut del av bostaden till bolaget

Det går bra att hyra ut en del av sin privatbostad till sitt fåmansföretag. Men det finns några saker man måste tänka på.

Hyresinkomsten som fåmansföretaget betalar är en skattepliktig inkomst av kapital som tas upp under punkt 7.3 i din huvudblankett. För att du ska ta upp inkomsten behöver det dock finnas bland annat ett skriftligt hyresavtal där det tydligt anges och avgränsas vilka utrymmen i bostaden som bolaget ska disponera. Hyran måste dessutom vara marknadsmässig.

Är du själv eller närstående anställd i bolaget så får du inte göra det vanliga schablonavdraget på 40 000 kronor. Istället får skäligt avdrag göras för de faktiska merkostnader som uppkommer på grund av att bolaget hyr en del av bostaden, exempelvis för ökad kostnad för uppvärmning och el.

Tillgång till bolagets båt eller fritidsbostad

För delägare i fåmansföretag gäller en strikt syn på hur beskattning ska ske för tillgång till bolagets egendom som kan användas för privat bruk, exempelvis båt eller fritidsbostad.

Utgångpunkten är att beskattning ska ske som inkomst av tjänst för själva rätten att disponera tillgången. Detta innebär att beskattning ska ske för delägare som har möjlighet att använda exempelvis företagets båt oavsett om båten egentligen använts. Undantag görs för den tid tillgången inte varit möjlig att använda, exempelvis för att den varit uthyrd till någon annan.

Beskattning sker för motsvarande marknadsvärdet av förmånen som inkomst av tjänst under punkten 1.1 i deklarationen. Har fåmansföretaget hanterat förmånen rätt så är förmånen också medtagen i kontrolluppgifterna.

Lön till barn eller make/maka

Är du företagsledare och har make/maka anställd i bolaget så kommer din make/maka endast beskattas för den lön som anses marknadsmässig. Om maken/makan skulle få högre lön än vad som är marknadsmässigt så beskattas du som företagsledare för mellanskillnaden.

Har ni dessutom anställt ert barn som är under 16 år ska den av er som har högst lön från bolaget beskattas för ersättningen. Är barnet över 16 år ska den av er som har högst lön istället ta upp eventuellt ersättning som överstiger marknadsmässig lön.

Reglerna gäller också för sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn.

Möjlighet till investeraravdrag har begränsats

Investeraravdraget infördes i slutet av 2013 och innebär att ett avdrag under vissa förutsättningar kan göras för investering i mindre företag i samband med bolagets bildande eller nyemission. Avdraget görs i inkomstslaget kapital och motsvarar hälften av betalningen för andelarna, med en maxgräns på 650 000 kronor på ett år i avdrag.

Från 1 januari 2016 har möjligheterna för att få göra investeraravdrag begränsats. Bland annat kommer avdrag inte kunna göras om man själv eller närstående ägt andelar i företaget man förvärvar andelar i. Läs gärna vidare om investeraravdraget här på Tax matters.

Bra att tänka på – 3:12-utredningen slutspurtar

Senast den 1 september 2016 ska 3:12-utredningen presentera sin slutrapport om hur beskattningsreglerna för utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag ska förändras i framtiden. Mot bakgrund av utredningens direktiv är det troligt att det kommer presenteras förslag som innebär skattehöjningar för ägare i fåmansföretag. Detta påverkar inte årets deklaration, men bra att hålla i huvudet inför framtiden.

Bland annat ska utredningen se över beräkningen av gränsbelopp och beskattningen av den kapitalvinst och utdelning som faller inom gränsbeloppet. Detta innebär att dagens 20 procent skatt inom gränsbeloppet kan komma att höjas. Utredarna ska också se över hur sparat utdelningsutrymme ska hanteras i framtiden. Läs mer om 3:12-utredningens slutspurt här på Tax matters.

Andreas Stranne och Filip Engström

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln