Skatterevision inom internprissättning – börja med slutet i åtanke

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-FormVi ser ett ökat antal revisioner där skattemyndigheter i olika länder ställer ett allt högre krav på underlag för bevisning att prissättningen är korrekt. Att löpande under året förbereda sig för att en revision kan komma att ske i framtiden, spar ofta både pengar och resurser när det väl är dags. Värt att tänka på är att det också kan vara svårt att återskapa underlag och beräkningar flera år i efterhand.

De områden vi ser att skattemyndigheter är fokuserade på är:

 • omstruktureringar (särskilt där överlåtelse eller upplåtelse av immateriella tillgångar sker),
 • finansiella transaktioner,
 • förlustbringande verksamhet,
 • koncerner med en låg effektiv skattesats,
 • transaktioner med lågskatteländer och
 • tillhandahållande av tjänster i lågkostnadsländer.

Vi ser att skattemyndigheter ställer allt mer detaljerade frågor och följande förberedelser kan ha stor betydelse inför en framtida revision.

 • Att genom faktiskt agerande och underlag för detta kunna påvisa att funktions och riskprofilen för olika enheter stämmer.
 • Att kunna påvisa att koncerninterna avtal faktiskt efterlevs och att den riskfördelning som beskrivs i avtalet mellan parterna också gäller i praktiken.
 • Att kunna påvisa affärsmässigheten i ett agerande och att det inte är skatteskäl som styr.
 • Att genom dokumentation (styrelseprotokoll eller mappning av beslutsfattande) kunna påvisa hur beslutsfattande och risktagande hanteras vad gäller nyckelfunktioner i verksamheten.
 • Finansiella analyser och rapporter från tredje part kan ge ett objektivt perspektiv.

I vissa fall kan det vara lämpligt att begära ett prissättningsbesked (advance pricing agreement ”APA”) hos behörig myndighet för att förhindra en framtida dubbelbeskattning vid en tvist med skattemyndigheten. Detta gäller framförallt i situationer där subjektiva bedömningar måste göras eller när det är osäkert om alla inblandade länder har samma tolkning och tillämpning av regelverket.

När en tvist redan har uppstått kan en ömsesidig överenskommelse (mutual agreement procedure ”MAP”) vara ett alternativ till domstolsprocess. Syftet med en ömsesidig överenskommelse är att behöriga myndigheter ska genom förhandlingar med varandra undanröja dubbelbeskattningen.

Läs mer om förberedelse inför en revision samt tvistelösning nedan.

Läs artikeln "Beginning with the end in mind"

Har du frågor om företagsbeskattning?

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln