<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Kvinna vid mötesbord ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen föreslår ett införande av en tillfällig lag som ska medge skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderåret 2021. Vi går igenom remissinstansernas synpunkter och regeringens förtydliganden och modifieringar i förslaget.

Som vi skrivit i ett tidigare blogginlägg bedömde regeringen i budgetpropositionen för 2021 att det bör införas en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på materiella inventarier som har anskaffats under perioden den 1 januari till och med den 31 december 2021. Undantag gäller för transaktioner inom en intressegemenskap.

De nya bestämmelserna införs som en ny tillfällig lag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och upphör att gälla den 31 december 2024.

Skattereduktion medges det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Den som begär skattereduktion ska lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om underlaget för skattereduktionen. Om underlaget för skattereduktion helt eller delvis inte kan utnyttjas det första beskattningsåret får skattereduktion för det återstående underlaget göras det efterföljande beskattningsåret.

Med vissa skillnader överensstämmer lagrådsremissen i allt väsentligt med vad som framgår av den promemoria som utarbetats inom Finansdepartementet. Läs mer om hur förslaget är utformat och vilka det riktar sig till på regeringen.se.

Synpunkter från remissinstanserna

Flera remissinstanser ansåg att stödet borde förlängas åtminstone till och med 2022 och att i vart fall en preliminär skattereduktion borde medges redan i deklarationen för 2021. Det för att stödet skulle få avsedd effekt att stimulera återhämtningen efter pandemin. Som förslaget är utformat nu kommer skattereduktionen att komma företagen till del först i slutet av 2023 vilket riskerar att vara för sent. Att förlänga carry forward perioden från den föreslagna på ett år till i vart fall tre år var också önskemål som lyftes fram av remissinstanserna. Det framfördes också flera synpunkter till varför förslaget endast omfattar materiella anläggningstillgångar när investeringar i immateriella tillgångar är centrala för utvecklingen av stora delar av näringslivet. Inget av de ovan framförda synpunkterna föranledde regeringen att modifiera förslaget.

Förtydliganden och modifieringar i förslaget


Vilket krav på innehavstid bör ställas?
Förslaget ställer upp villkor på innehavstid för att en skattskyldig ska ha rätt att begära skattereduktion. Till skillnad mot vad som föreslogs i promemorian anser regeringen att underlaget för skattereduktion ska omfatta inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som skattereduktionen kan begäras. Detta även om skattereduktion för outnyttjat underlag kan begäras även det efterföljande året. Det fanns inte skäl att ställa krav på innehav även det efterföljande året.

Sale-and-lease-back transaktioner undantas
Regeringen tillsammans med några remissinstanser ansåg att förslaget i promemorian var otydligt i förhållande till vad som gäller vid sale-and lease-back-transaktioner. Regeringen förtydligar i remissen att utgifter för anskaffningar av inventarier som hyrs ut inte ska ingå i underlaget om inventarierna efter anskaffningen fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare eller näringsverksamhet som bedrivs av någon inom samma intressegemenskap. Vidare anser regeringen att reglerna inte heller bör gynna leasing framför köp av tillgångar när leasetagaren är en privatperson. Det föreslås därför att tillgångar som leasas ut till privatpersoner som omfattas av ett finansiellt leasingavtal, inte bör ge rätt till skattereduktion.

Förtydligande av vad som gäller vid kommission
Både regeringen och remissinstanserna konstaterade att det inte var tydligt hur kommissionärsförhållanden skulle hanteras. När ett företag bedriver sin verksamhet i eget namn för ett annat företags räkning råder ett kommissionärsförhållande. Kommissionärsföretaget är det företag som bedriver näringsverksamheten och kommittentföretag avses det företag för vars räkning näringsverksamheten bedrivs. Regeringen föreslår att om ett kommissionärsföretag i en kommissionärsverksamhet innehar inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion, ska istället kommittentföretaget ha rätt till skattereduktionen. Vad gäller kravet på innehavstid för att en skattskyldig ska ha rätt att söka skattereduktion anges även att inventarierna fortfarande ska tillhöra kommissionärsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som kommittentföretaget kan begära skattereduktionen.

Kommentarer

I sin helhet överensstämmer lagrådsremissen med promemorian, med vissa mindre nya förslag och förtydliganden från regeringens sida. Vi kan konstatera, vilket också flera remissinstanser har påpekat, att fönstret för företag att agera är litet. Frågan är om stödet får avsedd effekt att stimulera företag att öka och/eller tidigarelägga investeringar med hänsyn till att vi redan idag befinner oss en bra bit in i 2021 och förslaget är ännu inte antaget samtidigt som inventarierna ska vara anskaffade före utgången av kalenderåret 2021.

Har du frågor om förslaget och vill veta mer vad det innebär för ditt företag? Kontakta oss så diskuterar vi hur reglerna kan påverka er.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Alice Höglund & Katarina Menzel

Alice Höglund & Katarina Menzel

Alice Höglund arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och tillhör Real Estate- gruppen. Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.

Alice: 072-995 26 97, alice.h.hoglund@pwc.com
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln