<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattenyheter i budgetpropositionen

‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om drygt 105 miljarder 2021 och ytterligare drygt 85 miljarder kronor för 2022. På skattesidan föreslås många miljörelaterade åtgärder men även tillfälliga skattelättnader för att lindra effekterna av pandemin. Vi sammanfattar regeringens förslag på skatteåtgärder.

Mycket av innehållet i budgeten har kommunicerats tidigare och är därför inte någon överraskning. En hel del av förslagen relaterar till miljön och ligger enligt många rätt i tiden. Sammanfattat presenterades sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och pensionärer samt åtgärder som syftar till att främja omställning till grön energi och att omstarta Sverige efter coronakrisen. Följande åtgärder föreslås av regeringen:

Skatt på arbetsinkomster

 • Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare genom ett förstärkt grundavdrag för att eliminera skillnaden i beskattning mellan lön och pension. 
 • En skattereduktion för förvärvsinkomster bör införas om 1 500 kr per person och år. Regeringen avser att återkomma under 2020 med ett förslag som kan träda ikraft 1 januari 2021.
 • En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin bör införas och gälla 2021 och 2022. Regeringen avser att återkomma med ett förslag som kan träda ikraft under 2021.
 • Rutavdraget utvidgas till att gälla bland annat kemtvätt, vissa flytt- och transporttjänster samt enklare tillsyn av bostad. Det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag höjs även från 50 000 kr till 75 000 kr per person varav rotavdraget maximalt får uppgå till 50 000 kr. 
 • En skattereduktion för installation av grön teknik, bland annat solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddare till elbil, införs om maximalt 50 000 kr. 
 • Tidsgränsen för expertskatt bör utvidgas från tre till fem år. 
 • En skattefrihet för förmån av kost i särskilda fall (exempelvis när allmänheten skänker matgåvor till anställda inom bland annat vården) bör införas och gälla från 29 feb 2020. Regeringen avser att återkomma under hösten med ett förslag. 
 • Schablonberäkningen för att fastställa värdet av bilförmån bör justeras för att bättre spegla kostnaden av privat bilinnehav och för att inte premiera innehav av fossildrivna bilar. Regeringen avser att återkomma med ett förslag under våren 2021.
 • Beräkningen av förmånsvärdet för fri kost ändras till att baseras på prisbasbeloppet istället för SCBs beräkning av genomsnittspriset på en lunch. 

Socialavgifter

 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling bör förstärkas ytterligare. 
 • En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år från 31,42 % till 19,73 % upp till en lön om 25 000 kronor per månad bör införas från 1 april 2021 till 31 mars 2023. 
 • En tillfällig utvidgning bör göras av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda, det så kallade växa-stödet, till att gälla för anställningar under perioden 1 juli 2021-31 december 2022. Regeringen avser att återkomma med ett förslag under 2021. 

Kapitalskatter

 • Schablonintäkten på uppskovsbelopp från bostadsförsäljningar avskaffas från 1 januari 2021. 

Företagsskatter

 • En tillfällig skattereduktion om 3,9 % av anskaffningsvärdet på maskiner och inventarier som anskaffas under 2021 bör införas för företag och enskilda näringsidkare. Förslaget bör träda i kraft 1 januari 2022. 
 • Bestämmelserna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto bör justeras. 
 • Skatten på finanssektorn bör ökas med ytterligare 5 miljarder kronor från 2022. Finansdepartementet har kommit med ett förslag på en så kallad riskskatt som kommer beröra vissa kreditinstitut.

Energi- och miljöskatter

 • Energiskatten på viss elektrisk kraft höjs från 0,5 öre per till 0,6 öre per kilowattimme.
 • Regler om vem som är elförbrukare vid spårbunden trafik för energiskatteändamål införs. 
 • Skattebefrielsen för vissa biobränslen för uppvärmning avskaffas. 
 • Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning införs. 
 • Förutsättningarna för beskattning av biogas och biogasol ändras.  
 • Nedsättningen av energiskatt på bränslen i vissa sektorer bör slopas. Dagens nedsättning för stationära motorer slopas.
 • Miljöstyrningen i bonus–malus-systemet bör förstärkas och förenklas. Malus höjs för att öka incitamenten att köpa nollemissionsfordon.
 • BNP-indexeringen av skattesatserna på bensin och diesel bör pausas under 2021 och 2022. 
 • Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning införs. 
 • Trängselskatt för resor genom Marieholmstunneln i Göteborg börjar tas ut. 
 • Skatt på engångsartiklar föreslås till 5 kr per mugg och 7 kr per livsmedelsbehållare. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet.
 • Befrielsen från energiskatt för egenproducerad el bör utökas. Detta sker genom höjda effektgränser.
 • Beskattningen av högkoncentrerade e-vätskor ändras. 
 • Skatten på alkohol och tobak bör höjas. Regeringen avser att återkomma med förslag i budgetpropositionen 2023.
 • En skatt på sådan tobak som inte beskattas idag bör införas. Regeringen avser att återkomma med förslag för ikraftträdande den 1 juli 2021.
 • En skatt på kemikalier i kläder och skor bör införas. En sådan skatt bör införas 1 januari 2022.
 • Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor bör införas. Avser bland annat mobiltelefoner, spelkonsoler och bärbara datorer.

Vi återkommer med fördjupade artiklar och kommentarer kring de viktigaste skatteförslagen i höstbudgeten.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln