<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Illustration budget ‹ Tillbaka till artiklarna

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är välfärden med 23 miljarder, klimat och miljö med 12 miljarder och hantering av covid-19 med 9,6 miljarder kronor. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om 74 miljarder 2021 och ytterligare 67 miljarder kronor för 2022 och 76 miljarder kronor 2024. Vi sammanfattar här regeringens förslag på skatteområdet.

Skatt på arbetsinkomster

 • Skattereduktionen på förvärvsinkomster förstärks med 1 320 kronor från 1 januari 2022. Skattereduktionen blir därmed som huvudregel ett fast belopp på 2 820 kronor per år 2022.
 • Den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner. Förslaget ska träda ikraft 1 januari 2022.
 • Regeringen föreslår en skattelättnad för avgiften till a-kassan. Skattereduktionen bör uppgå till 25 procent av avgiften under ett år. Det innebär en skattesänkning på omkring 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor. Förslaget föreslås träda ikraft 1 juli 2022.
 • Regeringen inför en skattelättnad för cykelförmån vilket innebär att en förmån upp till 3 000 kr per år inte ska beskattas. Föreslås träda ikraft 1 januari 2022.
 • Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar förändras så att dagens nedsättning ersätts med en fast schablon baserad på bilens miljöteknik. Föreslås träda ikraft 1 juli 2022.
 • Regeringen föreslår att skattereglerna vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska förenklas för att undvika att anställda i vissa situationer förmånsbeskattas för exempelvis mat och boende. Föreslås träda ikraft 1 januari 2022.
 • Reglerna för kvalificerade personaloptioner föreslås utvidgas för att inkludera större bolag men även styrelsemedlemmar. Föreslås träda ikraft 1 januari 2022.

Socialavgifter

 • Den pågående tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter till 10,21 % för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år bör förstärkas under juni, juli och augusti 2022. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juni 2022.

Kapitalskatter

 • Regeringen föreslår att det införs en skattefrihet för uthyrning av personliga tillgångar upp till ett belopp om 20 000 kr i syfte att främja en cirkulär ekonomi, minska behovet av att köpa nytt och utnyttja naturens resurser bättre. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022.
 • Regeringen föreslår att kupongskattelagen upphävs och ersätts med en ny lag om källskatt på utdelningar. Ett förslag har redan remitterats och regeringen avser att under 2022 återkomma med ett slutligt lagförslag som föreslås träda ikraft till vissa delar 1 juli 2023 och i sin helhet 1 januari 2024.

Företagsskatter

 • Regeringen föreslår, så som tidigare aviserats i juni 2021 genom en så kallad stopplagstiftning, en ny regel som begränsar möjligheten att utnyttja tidigare års underskott vid ägarförändringar. Förslaget föreslås träda ikraft 1 maj 2022 men tillämpas från den 11 juni 2021.

Läs även: Ändring av underskottsreglerna - förslaget är här! 

Skatt på konsumtion, punktskatter mm

 • Det bör införas undantag från och i vissa fall rätt till återbetalning av mervärdesskatt vid inköp av varor och tjänster som görs av EU-organ i syfte att hantera covid-19. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022 men tillämpas från och med den 1 januari 2021.
 • Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt bör höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022.
 • Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne bör sänkas från 12 procent till 6 procent. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2022
 • Regeringen vill avskaffa reklamskatten, som tas ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, affischer och kläder, från och med 1 januari 2022.
 • Bonus-malus-systemet justeras för att stärka miljöstyrningen. Föreslås träda ikraft i juni 2022. Vidare föreslås att miljöbonusen justeras och inte ges alls för bilar med nypris över 700 000 kronor. I malus-systemet ändras gränserna beträffande koldioxid och medför att för bensin- och dieseldrivna lätta fordon träffas av en högre fordonsskatt än idag, under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt. Detta gäller endast nya fordon.
 • Avfallsförbränningsskatten och skatt på kemikalier i viss elektronik ska framöver årligen omräknas med hänsyns till bruttonationalprodukten (utöver dagens årliga omräkning baserad på konsumentprisindex). Föreslås tillämpas från 1 januari 2023.
 • Alkoholskatten och tobaksskatten bör höjas från och med den 1 januari 2024. Regeringen avser att återkomma med ett förslag.

Övriga skattefrågor

 • Det bör införas en möjlighet till avbetalningsplan för de bolag som erhållit tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar för att stärka likviditeten under pandemin. Förslaget innebär att återbetalningstidpunkten för befintliga anstånd förlängs med 15 månader under förutsättning att en avbetalningsplan hålls. Många bolag som sökte anstånd i pandemins början fick ursprungligen 12 månaders anstånd. Befintliga anstånd förlängdes sedan ytterligare 12 månader (enligt tidigare lagändring). Det är således dessa anstånd, som för många bolag löper ut i mars/april 2022, som nu kan förlängas ytterligare. Regeringen avser att under 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft före månadsskiftet mars/april 2022.

Läs även:
Omställningsstöd och korttidspermittering förlängs ytterligare
Omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs och ikraftträdande för likviditetsstödet tidigareläggs

Vi återkommer med fördjupade artiklar och kommentarer kring de viktigaste skatteförslagen i höstbudgeten.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln