<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs och ikraftträdande för likviditetsstödet tidigareläggs

Kvinna vid skrivbord ‹ Tillbaka till artiklarna

På grund av de nya restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19 föreslår regeringen ytterligare en förlängning av både omställningsstödet och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag till att omfatta även januari och februari 2021. Samtidigt anges att ikraftträdandet av likviditetsstödet via skattekontot tidigareläggs till den 8 februari.

Förlängt omställningsstöd

Enligt regeringens pressmeddelande från den 19 december förlängs omställningsstödet till att omfatta januari och februari 2021. Förutsättningarna för att kunna ansöka om och erhålla stöd är att bolagets nettoomsättning ska ha minskat med minst 30 procent under de två aktuella månaderna, jämfört med samma period 2019 (observera här att jämförelsemånaderna inte avser året före, dvs. år 2020). Maximalt stöd som kan erhållas är 30 miljoner kronor under perioden augusti 2020-februari 2021. 

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för mindre företag som även fortsättningsvis får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta. 

Regeringens målsättning är att reglerna ska träda i kraft den 1 mars 2021. Eftersom stödet utgör ett statsstöd måste EU-kommissionen godkänna de nya bestämmelserna även denna gång. 

Sedan tidigare har omställningsstödet redan förlängts till att gälla augusti-december 2020.

Förlängt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

I ett pressmeddelande den 21 december meddelade regeringen att omsättningsstödet för enskilda näringsidkare förlängs till att omfatta även januari och februari 2021. För att en enskild näringsidkare ska ha rätt till stödet under den nya perioden krävs att nettoomsättningen har minskat med minst 30 procent, jämfört med samma period 2019. För att ha rätt till stödet måste den enskilda näringsidkaren dessutom ha haft en omsättning som översteg 180 000 kronor 2019. Om den enskilda näringsidkaren uppfyller kraven för omsättningsstöd enligt denna nya period kan denne få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Maximalt stöd för perioden är 48 000 kronor.

Sedan tidigare har omsättningsstödet för enskilda näringsidkare redan förlängts till att gälla augusti-december 2020. 

Förlängt omsättningsstöd för handelsbolag

Den 26 november aviserade regeringen att ett omsättningsstöd avsågs införas även för handelsbolag med minst en fysisk delägare. Det är vidare tänkt att utformningen av detta stöd ska baseras på reglerna om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Dessa regler har dock ännu inte presenterats. 

I pressmeddelandet från den 21 december meddelade dock regeringen att även omsättningsstödet för handelsbolag med minst en fysisk delägare kommer att förlängas till att gälla även januari och februari 2021. 

Tidigarelagt likviditetsstöd

Regeringen har tidigare offentliggjort att anstånd med betalning av avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms ska kunna medges för fler månader. Enligt nu gällande regelverk kan anstånd upp till ett år medges med maximalt tre redovisningsperioder (eller en redovisningsperiod för företag med kvartalsmoms) under perioden januari till september 2020. 

I regeringens förslag ska anstånd även kunna beviljas för oktober till december 2020 och maximalt antal redovisningsperioder ska uppgå till sex stycken för företag som redovisar momsen månadsvis (två perioder för företag som redovisar momsen kvartalsvis).

Vidare ska anståndstiden för befintliga anstånd kunna förlängas med maximalt ett år om inte särskilda skäl talar emot det. 

Ursprungligen skulle dessa nya regler ha trätt ikraft 1 mars 2021 men regeringen anger i pressmeddelandet att det är viktigt att ikraftträdandetiderna är snabba för att underlätta för drabbade företag. Därav har ikraftträdandet för anstånden via skattekontot tidigarelagts så att dessa blir tillgängliga redan den 8 februari 2021.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Annika Svanfeldt & Emelie Samuelsson

Annika Svanfeldt & Emelie Samuelsson

Annika Svanfeldt och Emelie Samuelsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Emelie: 072 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com

Lämna en kommentar