<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omställningsstöd och korttidspermittering förlängs ytterligare

Kvinna med munskydd ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen föreslår nu ytterligare förlängning av omställningsstödet till att omfatta augusti, september och oktober 2020. Möjligheten att korttidspermittera personal förlängs också med ett halvår. Förslagen är mycket välkomna för de företag som drabbats av pandemin i ett senare skede. 

Det är positivt och mycket välkommet att de stora stödpaketen förlängs. Fler företag får nu möjlighet till stöd och särskilt de företag som fick det stora omsättningstappet senare. 

Förlängt omställningsstöd

Enligt förslaget förlängs omställningsstödet till att omfatta augusti, september och oktober 2020. Förutsättningarna för att kunna ansöka om och erhålla stöd är att bolagets nettoomsättning minskade med minst 50 procent under de tre aktuella månaderna, jämfört med samma period föregående år. Maximalt stöd som kan erhållas är 30 miljoner kronor.

I övrigt kommer villkoren samt de kostnader för vilka stöd kan erhållas vara desamma som tidigare stödperioder. 

Reglerna föreslås preliminärt träda i kraft i februari 2021 och man avser återkomma med närmare information kring när ansökan ska lämnas. Eftersom stödet utgör ett statsstöd måste EU-kommissionen godkänna de nya bestämmelserna.

Även omställningsstödet för enskilda näringsidkare förlängs till att omfatta perioden augusti - oktober 2020. En förutsättning för att erhålla stöd är att nettoomsättningen har minskat med mer än 50 procent under perioden samt att den enskilda näringsverksamhetens omsättning översteg 200 000 kr under 2019. Maximalt stöd för den nya stödperioden kommer att uppgå till 72 000 kr per enskild näringsidkare. 

Förlängt stöd för korttidspermittering

Även stödpaketet avseende korttidspermitteringar föreslås förlängas. Enligt nu gällande lagstiftning kan ett företag endast erhålla stöd för korttidspermittering under sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning, totalt nio månader. Därefter inträder en karenstid om 24 månader innan ytterligare stöd kan erhållas. Tidsbegränsningen för när karenstiden inträder förlängs nu till den 30 juni 2021. Företag som nu utnyttjar stöd för korttidspermittering kan därför fortsättningsvis korttidspermittera sin personal även efter årsskiftet, till och med den 30 juni 2021.

Ersättning från staten kommer under januari, februari och mars 2021 att utgå på samma nivå som under 2020 där staten står för 75 procent av kostnaden. Under april, maj och juni 2021 minskar den andel av kostnaden som staten står för till 50 procent. 

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven och att missbruk förhindras.

Förlängd möjlighet till anstånd med skattebetalning

De företag som sedan tidigare beviljats anstånd med inbetalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms kan ansöka om ytterligare förlängning av anstånd. Det förlängda anståndet gäller upp till ett år från det datum det ursprungliga anståndet skulle ha löpt ut. 

Ansökan ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. I övrigt sker inga förändringar avseende ränta och avgifter på anståndet.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen kommer även föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar