<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt - fortfarande en punkt som ofta saknas på ESG-agendan

Kontorsbyggnader fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatt är inte ännu en självklar del av företags och organisationers hållbarhetsarbete. Detta trots ökade krav på transparens och öppenhet i skattefrågor de senaste åren. I denna artikel redogör vi för åtgärder som företag och organisationer kan vidta för att efterleva kraven.

I sviterna av coronapandemin har fokuset och förväntningarna ökat än mer på företag och organisationer att ha en hållbar inställning till bland annat klimatförändringar, värdekedjor och hållbara investeringar. Detta ökade intresse bekräftas bland annat av det faktum att ca 71 miljarder dollar investerades inom ESG (environmental, social and governance) mellan april och juni 2020. Det rapporterar Financial Times i en artikel från förra året. 

De flesta företag och organisationer är idag redan medvetna om dessa ökade förväntningar. Hållbarhetsarbetet har blivit en naturlig komponent i deras strategiarbete. De kopplar ihop hållbarhet med företagets renommé och de är öppna med deras inställning till miljöfrågor och barnarbete. Dock håller de ofta skattefrågan utanför hållbarhetsagendan. De är också mer reserverade kring frågan hur mycket skatter de betalar.

Skatteinbetalningar - det största ekonomiska bidraget till samhället

En av anledningarna till detta är att många företag och organisationer fortfarande anser att skatt är en fråga som enbart berör företaget och inte omvärlden eller externa aktörer. Därtill kvarstår uppfattningen att skattefrågan enbart ska hanteras för att tillgodose investerarnas behov, samtidigt som övriga intressenter som kunder, anställda och omvärlden inte anses beröras av denna fråga. Detta trots att skatteinbetalningar oftast är företagets största ekonomiska bidrag till samhället.

I takt med ett ökat hållbarhetsfokus ökar också förväntningarna på företag och organisationer att vara mer öppna och transparenta i just skattefrågan, inte minst för att företag till skillnad från många övriga skattebetalare förväntas betala sin “fair share of taxes”.

Transparens och öppenhet inom skatteområdet backas också upp av globala institutioner som OECD och EU. Skatt är en avgörande faktor för att kunna uppnå FN:s globala mål om en hållbar utveckling, vilket tyder på tyngden av frågan.

Hur bör då företag och organisationer agera för att efterleva de ökade kraven på transparens vad gäller skattefrågor?

Ett företags inställning till transparens på skatteområdet bör inte ses som en isolerad fråga, utan istället inkluderas i företagets övergripande strategi- och hållbarhetsarbete. För att uppnå trovärdighet är det en avgörande faktor att dela med sig av relevant information till en vidare krets av intressenter än det egna bolaget.

Ett sätt för företag att redan idag öppna upp dörren för en mer transparent skattehantering är att publicera sin skattepolicy eller riskhanteringsprocess inom skatteområdet externt, exempelvis på sin egen webbplats eller i en hållbarhetsrapport. Därtill kan företag också aktivt själva välja att publicera sitt totala bidrag till samhället i form av skatter och avgifter, en så kallad Total tax contribution report i liknande forum.

Detta ställer krav på ökad administration hos företag och organisationer. Samtidigt ger det också en möjlighet att börja arbeta mer strategiskt med skattefrågor där bland annat minskade risker, förutsägbarhet och kontroll kan vara några av slutresultaten som företaget kommer att gynnas av.

Som vi har nämnt i tidigare artiklar har Global Reporting Initiative (GRI) publicerat sina förväntningar och krav på vilka frågor och ställningstaganden som ska inkluderas vad gäller skattefrågor för att hållbarhetsrapporten ska anses nå upp till deras standarder. Utöver detta finns det ännu ingen global gemensam standard eller krav på transparens. Dock bör nämnas att World Economic Forum, i samarbete med bland annat PwC nyligen publicerade en rapport med ett antal gemensamma mättal kopplat till hållbarhet där rapporteringen “total tax contribution” omnämndes. Dessa mätetal har till stora delar inspirerats av de standarder som har publicerats av GRI.

Läs gärna tidigare artiklar i Tax matters:
Ny skattestandard tar plats i hållbarhetsrapporteringen från och med 2021
Investerare backar ytterligare transparens på skatteområdet

Så även om skattefrågan ännu inte anses som en självklar del av ESG-agendan ser vi tydliga indikationer på att så borde vara fallet. Företag bör därför redan nu börja arbeta aktivt med dessa frågor för att kunna möta omvärldens förväntningar på ett öppet och trovärdigt sätt.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln