<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moms på tjänster från samfällighetsföreningar - nytt ställningstagande

Bostadsområde ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande gjort bedömningen att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar. Detta är ett nytt synsätt och kan medföra att samfällighetsföreningar måste momsregistrera sig och redovisa moms.

Enligt äldre svensk praxis har en samfällighetsförening som enbart utför den uppgift för vilken samfälligheten tillkommit inte ansetts bedriva en momspliktig verksamhet. Föreningarna har då endast tillgodosett medlemfastigheternas behov av till exempel väg, vatten eller fjärrvärme, i enlighet med sina stadgar. Sådana tillhandahållanden till medlemmarna har enligt svensk rätt inte ansetts utgöra omsättningar och därmed inte heller momspliktiga tillhandahållanden. Den svenska praxisen har dock tillkommit utan hänsyn till EU-rätten.

Läs också: Ny syn på samfällighetsföreningars skattskyldighet för moms

EU-domstolen meddelade en dom i december 2020 (mål C-449/19, WEG Tevestrasse) där domstolen fann att en samfällighetsförenings tillhandahållande av värme till sina medlemmar utgjorde en momspliktig leverans av vara. Skatteverket har nu publicerat ett nytt ställningstagande där det framgår att myndigheten anser att det finns ett rättsförhållande med ömsesidiga prestationer mellan samfällighetsföreningen och medlemmarna, som betalar sin andel av kostnaderna för en anläggning.

Skatteverket konstaterar att en samfällighetsförening som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen anses tillhandahålla en vara eller tjänst till medlemmarna. Motsvarande gäller om samfällighetsföreningen köper in varor eller tjänster och säljer dessa vidare till medlemmarna. Av ställningstagandet framgår att Skatteverket anser att det finns ett direkt samband mellan samfällighetsföreningens tillhandahållande och medlemmens betalning, och därmed att tillhandahållandet ska anses ska utgöra en momspliktig omsättning.

Kommentarer

Mot bakgrund av nämnda avgörande från EU-domstolen och Skatteverkets ställningstagande finns det anledning att se över samfällighetsföreningars momshantering. Många föreningar kan behöva momsregistrera sig med anledning av det nya synsättet.

En aspekt som enligt vår mening bör beaktas är att ett bildande av en samfällighetsförening enligt lag kräver ett anläggningsbeslut. Det är också anläggningsbeslutet som ligger till grund för hur kostnaderna för utförande och drift ska fördelas mellan medlemmarna. Skatteverket har uttalat att detta förhållande saknar betydelse för frågan om omsättning anses föreligga men vi anser att detta kan ifrågasättas då det inte är fråga om att parterna genom avtal har kommit överens om prestation och motprestation.

Konsekvensen av Skatteverkets nya synsätt, om det får gehör i kommande svensk rättspraxis, är att en mängd mindre samfällighetsföreningar med ideellt arbetande styrelser kommer att behöva momsregistreras. Med det följer en ökad administration och en ökad risk för en felaktig hantering av moms. Även om det i dagsläget finns ett förslag att höja gränsen för registreringsskyldighet för moms (från 30 000 kronor till 80 000 kronor) kommer ett stort antal samfällighetsföreningar att påverkas av det förändrade synsättet.

Ta del av ställningsstagandet här: Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Ilir Marina och Christina Grape

Ilir Marina och Christina Grape

Ilir Marina och Christina Grape arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm med momsfrågor. Christina är specialiserad på fastighetsmoms och momsfrågor hos kommuner.  

Ilir: 070-929 15 35, ilir.marina@pwc.com
Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdrag för moms i bidragsfinansierat projekt

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, avslår Skatteverkets överklagande och medger avdrag för ingående moms på inköp i ett bidragsfinansierat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Liberalerna tar sikte mot enklare 3:12-regler

Nu är det dags för Liberalerna i PwC:s intervjuserie om skatt inför valet. Oscar Warglo från PwC leder samtalet, där Gulan Avci från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Miljöpartiet blickar mot Danmark för enklare skattehantering

Nu tar Miljöpartiet över stafettpinnen i vår intervjuserie om skatt inför valet. När partiets skattepolitiska talesperson Lorentz Tovatt ...

Läs artikeln