<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu implementeras DAC6 i Europa

TM_pattern-2 ‹ Tillbaka till artiklarna

Innan den 1 januari 2020 ska EU:s medlemsstater ha implementerat DAC6-direktivet om rapporteringsplikt för vissa gränsöverskridande arrangemang. Nedan går vi igenom de senaste lagförslagen från Portugal, Österrike, Tyskland, Irland, Frankrike och Finland.

Portugal

Portugal har sedan tidigare informationsskyldighet för ett antal skatter och ett begränsat antal kännetecken. I september publicerades ett lagförslag för implementeringen av DAC6-direktivet. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Både gränsöverskridande och inhemska arrangemang ska rapporteras
 • Inhemska arrangemang omfattar inkomstskatt för företag och privatpersoner, moms, fastighetsskatt samt stämpelskatt
 • Moms, tull och sociala avgifter är undantagna för gränsöverskridande arrangemang
 • Sanktionsavgifterna ligger på mellan 2 000 och 80 000 euro

De portugisiska reglerna är generellt sett i linje med DAC6-direktivet. Till skillnad från direktivet är emellertid rådgivare som ger rådgivning kring ett redan existerande skatteupplägg hos ett företag undantagna från rapporteringsplikt. Vidare är rådgivare som omfattas av advokatsekretess inte undantagna från rapporteringsplikt och användare är skyldiga att rapportera arrangemang om de är medvetna om att rådgivaren inte fullgjort sin rapporteringsplikt.

Österrike

Österrike presenterade ett lagförslag för implementering av DAC6-direktivet den 3 juli i år. Förslaget har därefter bearbetats och antogs av det österrikiska parlamentet den 19 september. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Bara gränsöverskridande arrangemang ska rapporteras
 • Moms och punktskatt omfattas inte
 • Överträdelser av direktivet kan resultera i sanktionsavgifter på upp till 50 000 euro

Österrike har implementerat kännetecknen utan några större avvikelser från direktivet.

Tyskland

Tyskland publicerade ett lagförslag om rapporteringspliktiga arrangemang den 26 september, som sedan antogs av parlamentet den 9 oktober. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Bara gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktiga
 • Lagförslaget omfattar inte moms och punktskatt
 • Utebliven rapportering kan leda till sanktionsavgifter på upp till 25 000 euro

De tyska reglerna stämmer i stort sett överens med direktivet men innehåller några få avvikelser. Enligt direktivet omfattas bara avdragsgilla gränsöverskridande betalningar. Motsvarande betalningar enligt de tyska reglerna behöver dock inte vara avdragsgilla om mottagaren hör hemma i en jurisdiktion som bedömts vara icke samarbetsvillig, om betalningen är helt undantagen från beskattning i mottagarens jurisdiktion eller om betalningen är föremål för en förmånlig skatteregim i mottagarlandet.

Ytterligare en avvikelse har införts avseende kriteriet om huvudsaklig skatteförmån (main benefit test). Enligt de tyska reglerna är kriteriet inte uppfyllt om skatteförmånen bara uppstår i Tyskland och är en direkt följd av nationell rätt.

Tyskland har implementerat ett undantag från rapportering för rådgivare som verkar under advokatsekretess, dock ska en sådan rådgivare ändå rapportera in viss information om arrangemanget. Den efterfrågade informationen ska rapporteras oavsett om användarens identitet avslöjas eller inte.

Irland

Irland har sedan tidigare rapporteringsplikt för vissa typer av inhemska arrangemang. Den 17 oktober publicerades ett lagförslag för implementeringen av DAC6-direktivet. Lagförslaget ska bearbetas och godkännas av det irländska parlamentet. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Bara gränsöverskridande arrangemang omfattas
 • Moms, tull och stämpelskatt omfattas inte
 • Sanktionsavgifter föreslås uppgå till maximalt 500 euro per dag. En lägre sanktionsavgift på 4 000 euro gäller dock för arrangemang som ska rapporteras innan augusti 2020. Användare som ej meddelar arrangemangets referensnummer i deklarationen enligt nedan, ska betala sanktionsavgifter om maximalt 5 000 euro.

Det irländska lagförslaget stämmer generellt överens med direktivet i fråga om kännetecken och övriga definitioner. Irland har dock infört inhemska definitioner av arrangemang och skattefördel, vilka i stort sett följer definitionerna enligt de redan existerande irländska rapporteringsreglerna.

Enligt de irländska reglerna ska en rapporteringsskyldig rådgivare meddela arrangemangets referensnummer till användaren och andra rådgivare inom fem dagar. På samma sätt ska en användare dela med sig av referensnumret till andra deltagare i arrangemanget. Användarna är dessutom skyldiga att ange referensnumret i deklarationen för de perioder då en skatteförmån uppstår till följd av arrangemanget.

Frankrike

Den 21 oktober blev det även dags för Frankrike att anta en lag som implementerar DAC6. De franska reglerna stämmer överens med direktivets kännetecken och rapporteringskrav. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Bara gränsöverskridande arrangemang omfattas
 • Moms och tull utesluts inte uttryckligen, men förväntas inte omfattas
 • Sanktionsavgifter vid bristande rapportering kan uppgå till maximalt 10 000 euro. Dessutom har Frankrike infört en total beloppsgräns på 100 000 euro per skattebetalare och kalenderår.

Finland

I Finland lades en proposition fram för regeringen den 31 oktober. De finska reglerna överensstämmer med direktivet och inga större avvikelser har noterats. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Bara gränsöverskridande arrangemang omfattas
 • Moms och andra indirekta skatter omfattas inte
 • Sanktionsavgifterna ligger mellan 2 000 euro och 15 000 euro

Rådgivare som verkar under advokatsekretess är undantagna från rapporteringsplikt. Sådana rådgivare är fortfarande skyldiga att lämna uppgifter om själva arrangemanget men ska utelämna klientspecifik information.

Kommentar

Som framgår av lagförslagen ovan har varje medlemsstat gjort mer eller mindre stora avvikelser från direktivet. Detta innebär att det inte är tillräckligt för en användare eller rådgivare att ha koll på reglerna avseende DAC6 i sin hemviststat utan minst lika viktigt är det att känna till reglerna i den/de andra stater som berörs av det rapporteringspliktiga arrangemanget.

Gränsöverskridande arrangemang som är redo för genomförande eller där första steget tagits efter 25 juni 2018 ska rapporteras i augusti 2020. Det innebär att det redan nu är viktigt att ha fungerande governance på plats för att fånga in vilka arrangemang som ska rapporteras i respektive land.

För svensk del väntar vi med spänning på regeringens lagförslag som förväntas komma i denna eller nästa vecka.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson & Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson & Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning och har särskilt fokus på DAC6-frågor.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Fredrika: 010-212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln