Ny skatt på kläder och skor kan bli aktuell

kvinna tittar på en tröja i en klädbutik ‹ Tillbaka till artiklarna

I april 2021 kan en ny skatt på mode bli verklighet i Sverige. Ett betänkande har nyligen lämnats till regeringen med förslag på tre olika skattesatser för kläder och skor. Syftet med förslaget är att få bort skadliga kemikalier ur produkterna.

Den nya skatten på skadliga kemikalier i kläder och skor är inriktad på särskilt farliga ämnen som är till exempel cancer- och allergiframkallande. I princip samtliga kläder och skor kommer falla inom skattens tillämpningsområde. Det är tulltaxans KN-nummer som bestämmer om varan är skattepliktig.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Skattesats och avdrag

Utredningen föreslår en skattesats på 40 kronor per kilo för alla kläder och skor. Möjlighet till avdrag på upp till 95 procent av skatten föreslås för de varor som inte innehåller något av de angivna särskilt farliga ämnena över vissa angivna gränsvärden. Skattesatsen föreslås bli 19 kronor högre per kilo för vissa ämnen som

  • mjukgjord polyvinylklorid
  • polyuretan eller
  • gummi.

För kläder och skor med allvädersfunktion ska ytterligare 19 kronor per kilo betalas enligt förslaget. Skatteavdrag kan dock medges med 100 procent för varor som inte innehåller sådana kemikalier.

Undantag från skatt vissa fall

Begagnade varor ska enligt förslaget undantas från skatt förutsatt att beskattning har skett tidigare. Beroende på omständigheterna ska begagnade varor normalt sett inte beskattas om det går att visa att varorna redan har varit föremål för beskattning. För begagnade varor som kommer att beskattas hos en skattskyldig, föreslås en möjlighet till avdrag om 95 procent av skatten.

Från skatten undantas även följande:

  • Personlig skyddsutrustning
  • Leksaker
  • Elektriska eller elektroniska delar
  • Icke-textila fästanordningar och icke-textila dekorativa element

Vilka kan bli skattskyldiga?

Enligt förslaget ska den som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga varor i Sverige bli skattskyldig. Även den som yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor genom distansförsäljning eller förmedlar sådan försäljning (förutsatt att ett årligt tröskelbelopp överstigs) kan bli skattskyldig. Även svenska konsumenter kan i vissa fall också påföras skatt och en tilläggsavgift.

De som blir skattskyldiga kommer att kunna registrera sig som godkänd lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare. Gemensamt för dessa är att den skattskyldige får redovisa och betala skatten samlad för en redovisningsperiod istället för att redovisa och betala in skatten för varje händelse som utlöser skattskyldighet.

Skatten på kemikalier i kläder och skor föreslås träda i kraft den 1 april 2021 men tillämpas för första gången på skattskyldighet som inträder först efter sista datumet i juni 2021.

Läs även: Skatt på plastpåsar - vad gäller?

Kommentar

Skattens föreslagna konstruktion innebär att alla kläder och skor ska beskattas och att den skattskyldige istället får göra avdrag om de aktuella skadliga ämnena inte finns i varorna. Bevisbördan för att varorna inte innehåller skadliga ämnen ligger på den skattskyldige. Om förslaget antas och skatten träder i kraft innebär den en ökad administrativ börda för företagen för att dels säkerställa att rätt varor tas upp till beskattning och att avdragen hanteras korrekt och dokumenteras. Liknande följder för företag har vi kunnat se med skatten på kemikalier på vissa elektronikvaror. Det blir därför viktigt att ha en god bild över hur varuflödena ser ut och säkerställa underlag från exempelvis leverantörer och tillverkare för att kunna styrka avdragsrätten. I vilken utsträckning man för in varor från ett annat EU-land eller importerar från ett land utanför EU har även betydelse för frågan om man borde registrera sig som till exempel lagerhållare för att underlätta skattehanteringen.

Vi tar gärna en diskussion för hur vi kan hjälpa er vid frågor.

Fredrik Jonsson & Julia Shao

Fredrik Jonsson & Julia Shao

Fredrik Jonsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bland annat internationellt verksamma bolag.

Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com


Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln