<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-kommissionen föreslår momsreform - VAT in the Digital Age (ViDA)

Dekorativ bild ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen presenterade vid en presskonferens den 8 december 2022 ett antal kommande reformer. Reformerna innebär att rådets direktiv 2006/11/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) kommer att uppdateras och bland annat kompletteras med ett antal nya bestämmelser. De nya reglerna syftar till att anpassa momssystemet till den digitala tidsåldern och därigenom även bekämpa skattefusk och skatteundandragande. Syftet med de föreslagna åtgärderna är vidare att skapa rättvisa förutsättningar på EU-marknaden i stort, särskilt för små- och medelstora företag.

Förslaget bygger på tre pelare och reformerna förväntas införas mellan åren 2025-2028. Föreslaget är mycket omfattande, nedan redogör vi i korthet för huvuddragen. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta än så länge endast är ett förslag och det återstår att se om och i så fall när förslaget (eller delar av förslaget) införs.

1. Digital rapportering i realtid via e-fakturering

Enligt den första pelaren i förslaget föreslås införande av en EU-omfattande standard för realtidsrapportering avseende gränsöverskridande transaktioner av varor och tjänster genom en transaktionsbaserad e-fakturering. I korthet innebär förslaget att:

 • En EU-gemensam standard vad gäller vilken typ av information som ska lämnas avseende varje transaktion införs.
 • E-fakturering blir obligatorisk för EU-transaktioner, B2B.
 • Systemet med periodisk sammanställning tas bort.
 • Tidsgränser för utfärdande av fakturor införs samt tidsgränser inom vilka information om utfärdade e-fakturor måste lämnas till Skatteverket i respektive medlemsland.
 • Möjligheten att utfärda samlingsfaktura tas bort.
 • Ytterligare formaliakrav på fakturor införs.
 • Länder som idag har ett system för realtidsrapportering eller obligatorisk e-fakturering måste i framtiden acceptera den gemensamma EU-standarden. 
 • Om ett land väljer att införa e-faktureringskrav också på nationella transaktioner måste det vara tillåtet för företag att följa den EU-gemensamma standarden.

Förhoppning är att det nya förfarandet kommer att möjliggöra för medlemsstaterna att genom en realtidsinformation snabbt agera på misstänksamma transaktioner samtidigt som det kommer underlätta för företagen att kunna använda sig av en harmoniserad standard.  

2. Förändrade regler för plattformsföretag

Den andra pelaren i förslaget tar sikte på aktörer inom korttidsboende- och persontransportsektorn som verkar och tillhandahåller sina tjänster genom en digital plattform. De nuvarande momsreglerna leder i många fall till att beskattningen av sådana transaktioner uteblir, vilket verkar konkurrenssnedvridande gentemot exempelvis traditionella hotell- och taxiföretag. I korthet innebär förslaget att:

 • En marknadsplats som förmedlar korttidsboende och persontransporter anses i vissa fall ha tillhandahållit själva tjänsten, och blir därmed skyldig att redovisa moms (på engelska deemed supplier). Detta gäller exempelvis när den som tillhandahåller den faktiska tjänsten är en icke beskattningsbar person.
 • Även för plattformsföretag som inte anses agera i eget namn införs visa dokumentationskrav. 
  Förhoppningen är att de föreslagna reglerna ska minska konkurrenssnedvridningen mellan aktörer som agerar via en plattform och traditionella tillhandahållare av exempelvis hotell- och persontransporttjänster.

3. En momsregistrering och utvidgning av e-handelspaketet

Slutligen föreslås en utvidgning av det tidigare introducerade e-handelspaketet, som trädde i kraft den 1 juli 2021 (se länkar till tidigare artiklar nedan). Förslaget innebär bland annat i korthet:

 • En utökning av antalet B2C-transaktioner som kan redovisas via One Stop Shop (OSS) ordningen, gäller även transaktioner där säljaren överför varor till destinationslandet innan försäljningen.
 • Ett utökat krav på plattformsföretag som inom EU förmedlar varor att dessa ska anses ha förmedlat varan i eget namn (deemed supplier) oavsett var den ursprungliga säljaren är etablerad eller status på köparen (gäller ej för helt nationella plattformar).
 • Förenklingsreglerna för avropslager tas bort eftersom de inte längre bedöms nödvändiga. Detta eftersom en möjlighet att använda OSS för att redovisa överföring av egna varor införs.
 • Det blir obligatoriskt för medlemsländerna att införa regler om omvänd skattskyldighet när en icke etablerad säljare gör en lokal försäljning till en i det aktuella landet momsregistrerad köpare. En sådan regel har dock Sverige redan idag.
 • Det kommer inte heller fortsättningsvis att vara möjligt att göra avdrag för utländsk ingående moms inom ramen för OSS.

Utöver ovan föreslås även ett ytterligare antal justeringar framförallt vad gäller tillämpningen av Import One Stop Shop (IOSS) ordningen och OSS. Förändringarna föreslås i avsikt att minska risken för skattebortfall men också för att förenkla för företagen. 

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Våra kommentarer

Det är välkommet med bestämmelser och reformer som syftar till att motverka konkurrenssnedvridningen på marknaden och skapa en rättvis arena, särskilt för små- och medelstora företag. Att rapporteringskrav harmoniseras är också mycket välkommet. Vidare skulle reformerna kunna medföra att den administrativa bördan kan minska avseende exempelvis registreringskrav i utlandet.

Det förslag som presenterats är väldigt ambitiöst och väl genomarbetat. Nästa steg i processen är att medlemsstaterna ska granska och ta ställning till förslaget på nationell nivå innan det förhandlas och beslutas i ministerrådet. Det normala i Sverige är också att förslaget remitteras, så att intressenter kan komma med synpunkter. Den stora fråga som uppkommer är om alla medlemsstater kommer att ställa sig bakom förslaget (helt eller delvis) och om den tidsplan som satts upp är realistisk. Vår bedömning är att förslaget sannolikt, i vart fall i vissa delar, är väl förankrat och därför bör ha goda chanser att bli verklighet. Tidsplanen som har satts är dock ganska optimistisk så det återstår att se om, och i så fall vilka delar av förslagen, som kan införas enligt tidsplan.

Intressant att se är också på vilket sätt olika länder kommer att gå vidare på nationell nivå och införa regler i linje med ovan, även på lokala transaktioner. Sverige har ju hittills valt att avvakta och inte infört några digitala rapporteringskrav, vilket många andra länder gjort. Detta kan visa sig vara en lyckad strategi då man nu har möjlighet att utforma regler lokalt som harmoniserar med de som gäller internationella transaktioner. 

Se en sändning om VAT in the Digital Age

Vi kommer såklart att följa processen och hålla er uppdaterade. Vill ni höra mer redan nu kan ni lyssna på en sändning där Sara Lörenskog och Caroline Poles, skatterådgivare på PwC, diskuterar förslaget. Se sändningen om VAT in the Digital Age här:

Johanna Jakobova & Caroline Poles

Johanna Jakobova & Caroline Poles

Johanna Jakobova och Caroline Poles arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Örebro respektive Stockholm. Johanna fokuserar främst på momsfrågor kopplat till internationell handel samt fastighetssektorn. Caroline arbetar med momsrådgivning och har även erfarenhet från internationell personbeskattning.
Johanna: 072-995 25 59, johanna.jakobova@pwc.com
Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln