Skatteverket föreslår stora förändringar om frivillig moms vid lokaluthyrning

Kvinna med laptop i lokal ‹ Tillbaka till artiklarna

Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och Riksidrottsförbundet har under flera år arbetat för en förenkling av de krångliga reglerna om frivillig moms vid lokaluthyrning. Nu föreslår även Skatteverket att reglerna ändras och att möjligheterna till frivillig moms kraftigt utökas. Om förslaget genomförs, kommer det att medföra stora förenklingar för fastighetsägare och stora effekter för hyresgäster som bedriver momsfri verksamhet.

Skatteverkets förslag innebär att möjligheten för hyresvärdar att bli frivilligt skattskyldiga för moms vid lokaluthyrning utökas väsentligt och att flera av dagens krav för frivillig skattskyldighet till moms slopas.

Enklare regler om frivillig moms vid lokaluthyrning

Åtgärder som ingår i Skatteverketets förslag:

  • Kravet på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen slopas.
  • Kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen slopas.
  • Det blir möjligt med frivillig moms för en lokal som disponeras av olika hyresgäster på olika tider av dygnet.
  • Det blir möjligt med frivillig moms för ytor som delas av flera hyresgäster samtidigt.
  • Frivillig moms ska enligt förslaget kunna tillämpas för en viss bestämd yta samtidigt som andra delar av fastigheten inte omfattas av frivillig moms. All uthyrning av den frivilligt momsade ytan blir då momspliktig.
  • Kravet på att frivillig moms ska föreligga även i senare uthyrningsled samt begränsningen i antalet uthyrningsled slopas.

När det gäller bostäder föreslår Skatteverket ingen förändring av reglerna, utan anser att frivillig moms inte heller i fortsättningen ska kunna tillämpas för stadigvarande bostäder.

Den frivilliga skattskyldigheten ska enligt förslaget upphöra för en viss yta om

  • ytan övergår till att användas eller hyras ut som stadigvarande bostad
  • hyresvärden helt slutar att hyra ut ytan och inte avser hyra ut den på nytt, eller
  • ytan på grund av rivning eller liknande inte längre kan användas.

Skatteverket föreslår att reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Kommentar

Skatteverkets förslag är välkommet eftersom det skulle bidra till att modernisera lokalhyresmarknaden och göra den mer dynamisk. Förslaget kan till exempel bidra till att underlätta så kallad co-working där flera hyresgäster delar på samma lokaler eller disponerar lokalerna på olika tider av dygnet. Det nya förslaget kan också bidra till att öka utbudet av lokaler som kan användas som tillfälliga boenden för till exempel flyktingar.

Förslaget är också positivt för ideella organisationer och civilsamhället i övrigt samt för momsfria verksamheter som till exempel friskolor och privata vårdbolag. Många momsfria verksamheter upplever idag svårigheter att hitta moderna lokaler i attraktiva lägen eftersom fastighetsägare inte vill hyra ut lokaler till momsfria verksamheter då det medför minskad avdragsrätt för moms och högre momskostnader för hyresvärden. Det nya förslaget skulle innebära att även ideella organisationer och andra momsfria verksamheter kan hyra lokaler med frivillig moms, vilket medför att dessa verksamheter får en större möjlighet att hitta lokaler.

Eftersom nu både näringslivet och Skatteverket föreslår att reglerna ändras, bör det finnas goda chanser att lagstiftaren går vidare i lagstiftningsprocessen. Det finns därför anledning både för fastighetsägare och hyresgäster att redan nu analysera hur en förändrad momslagstiftning kan komma att påverka verksamheten.

Ta del av Skatteverkets förslag:
Utökad möjlighet till frivillig skattskyldighet avseende mervärdesskatt vid uthyrning av lokal

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Christina Grape och Henrik Ivarsson

Christina Grape och Henrik Ivarsson

Christina Grape och Henrik Ivarsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Kristianstad. Henrik och Christina är specialiserade på momsfrågor inom fastighetsbranschen samt kommunal sektor. Christina arbetar därtill mycket med frågor för ideell sektor.

Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Intäktstak för elproducenter flyttas fram till tidigast mars nästa år

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 25 november 2022 att det intäktstak som EU:s energiministrar har enats om för vissa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Håll koll på momsavdragen för julgåvor och julbord 2022

I slutet av året passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge en julgåva eller bjuda på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen skatt när teckningsoptioner överlåts i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har kommit fram till att överföring av teckningsoptioner inte medför uttagsbeskattning för bolaget om syftet är en del ...

Läs artikeln