Inget momsavdrag vid uthyrning av hem för ensamkommande flyktingbarn

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Family-solid_0001_maroonHögsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked i vilket Skatterättsnämnden bedömt att boenderum i HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingbarn utgör stadigvarande bostad. Bolaget som hyr ut boenderummen till kommunen får därför inte lyfta någon moms på kostnader som avser boenderummen.

Vellingebostäder AB (nedan bolaget) hyr ut en fastighet till en kommun som ska använda fastigheten som bostad för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen upplåter rummen efter beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen och hela byggnaden ska användas som ett HVB-hem. Boenderummen saknar kokmöjligheter samt egen toalett och dusch. Vistelsetiden kan vara i upp till sex år. Bolaget ville veta om hela eller delar av fastigheten utgör stadigvarande bostad som inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms.

Skatterättsnämnden anser att boenderummen kommer att användas på ett likartat sätt som bostäder i det allmänna fastighetsbeståndet. De omständigheterna att det finns inslag av omsorg eller att boendet på sikt avses ersättas av andra boendeformer, medför inte att rummen förlorar sin karaktär av stadigvarande bostad. Därmed betraktades boenderummen för flyktingbarn som stadigvarande bostäder som inte kan bli föremål för frivillig skattskyldighet.

Kommentar

Domen innebär att fastighetsägare inte kan erhålla frivillig skattskyldighet för den del av fastigheten som avser boenderummen. Detta medför att fastighetsägare inte kan redovisa moms på hyran och inte heller dra av moms på kostnaderna som avser boenderummen. HVB-hem har tidigare inte omfattats av avdragsförbudet för moms utan fastighetsägaren har kunnat erhålla frivillig skattskyldighet för hela fastigheten vid uthyrning till en kommun. Huruvida Skatteverket avser att tillämpa avgörandet på andra typer av HVB-hem än boende för ensamkommande flyktingbarn är idag oklart.

En intressant fråga som inte var föremål för prövning i målet, är huruvida kommunen som hyr boendet kan erhålla momsersättning från kommunkontosystemet enligt lagen om ersättning (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK). Skatteverket har nekat en kommun sådan ersättning avseende just ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Beslutet har överklagats och är föremål för prövning i förvaltningsrätten i Falun.

Vid bedömningen av kommunens rätt till momsersättning kan det ha betydelse enligt vilket lagrum i Socialtjänstlagen eller LSS som det särskilda boendet har inrättats.

Erik Sahlberg och Henrik Ivarsson

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.

Kontakt: 010-212 44 44, erik.sahlberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln