Förslag om ökat informationsutbyte om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFinansdepartementet har föreslagit en lagändring avseende obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt. Detta innebär ett ökat informationsutbyte om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.

Förslaget i promemorian lämnas för att införliva EU-direktivet 2015/2376 vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt. Direktivet medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen.

De skyldigheter som följer av direktivet är bland annat att vissa grundläggande upplysningar ska lämnas till samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter. Kommissionen ska få del av en begränsad uppsättning grundläggande upplysningar, vilket inte innefattar identiteten på den sökande. En medlemsstat ska på begäran, enligt redan befintliga bestämmelser, kunna få kompletterande upplysningar, inbegripet den fullständiga texten till ett besked. Upplysningar från förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor som uteslutande gäller eller omfattar en eller flera fysiska personers skatteärenden omfattas inte av utbytet.

Den person som beskedet avser ska vidare kunna förlita sig på förhandsbeskedet. Bilaterala eller multilaterala förhandsbesked om prissättning med länder utanför den Europeiska unionen är i vissa fall undantagna från utbytet. Upplysningar ska även, med vissa undantag, utbytas om besked som meddelats under de senaste fem åren före förslagets ikraftträdande. Upplysningarna kommer att lämnas i en särskild upprättad central katalog som är tillgänglig för samtliga medlemsstater och kommissionen. Genom den centrala katalogen kommer Skatteverket få kännedom om andra medlemsstaters besked som inneburit att svenska företag gynnats förmånligt på grund av den svenska skattebasen. Det automatiska utbytet möjliggör i sin tur en ökad transparens som gör det möjligt att minska gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens inom Europeiska unionen.

En konsekvens av den föreslagna lagändringen kan bli färre ansökningar om förhandsbesked om prissättning och om rättsliga frågor till Skatteverket i och med att dessa besked inte längre är sekretesskyddade gentemot andra medlemsstaters behöriga myndigheter. Enligt promemorian torde förslaget dock inte innebära någon väsentlig minskning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Skriven av: Marina Ekenberg, tidigare anställd på PwC.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln