Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förslag om ökat informationsutbyte om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor

Av Marina Ekenberg, 2 maj 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFinansdepartementet har föreslagit en lagändring avseende obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt. Detta innebär ett ökat informationsutbyte om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.

Förslaget i promemorian lämnas för att införliva EU-direktivet 2015/2376 vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt. Direktivet medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska kommissionen.

De skyldigheter som följer av direktivet är bland annat att vissa grundläggande upplysningar ska lämnas till samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter. Kommissionen ska få del av en begränsad uppsättning grundläggande upplysningar, vilket inte innefattar identiteten på den sökande. En medlemsstat ska på begäran, enligt redan befintliga bestämmelser, kunna få kompletterande upplysningar, inbegripet den fullständiga texten till ett besked. Upplysningar från förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor som uteslutande gäller eller omfattar en eller flera fysiska personers skatteärenden omfattas inte av utbytet.

Den person som beskedet avser ska vidare kunna förlita sig på förhandsbeskedet. Bilaterala eller multilaterala förhandsbesked om prissättning med länder utanför den Europeiska unionen är i vissa fall undantagna från utbytet. Upplysningar ska även, med vissa undantag, utbytas om besked som meddelats under de senaste fem åren före förslagets ikraftträdande. Upplysningarna kommer att lämnas i en särskild upprättad central katalog som är tillgänglig för samtliga medlemsstater och kommissionen. Genom den centrala katalogen kommer Skatteverket få kännedom om andra medlemsstaters besked som inneburit att svenska företag gynnats förmånligt på grund av den svenska skattebasen. Det automatiska utbytet möjliggör i sin tur en ökad transparens som gör det möjligt att minska gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens inom Europeiska unionen.

En konsekvens av den föreslagna lagändringen kan bli färre ansökningar om förhandsbesked om prissättning och om rättsliga frågor till Skatteverket i och med att dessa besked inte längre är sekretesskyddade gentemot andra medlemsstaters behöriga myndigheter. Enligt promemorian torde förslaget dock inte innebära någon väsentlig minskning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Marina Ekenberg och Elin Birgersson

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Marina Ekenberg

Marina Ekenberg
Marina Ekenberg arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på skatteprocesser, skatterevisioner, inkomstdeklarationer och skatteberäkningar.
010-213 31 47
Marina Ekenberg works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in tax litigations, income tax returns and tax calculations.
+46 10 213 31 47

marina.ekenberg@se.pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.