Ändrade regler för fastighetsägare – här är förslaget!

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngIdag presenterade den så kallade paketeringsutredningen sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare, vilka föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget innebär bland annat att skattebelastningen vid en paketerad transaktion överensstämmer med en situation där fastigheten säljs direkt – både vad gäller vinstbeskattning och stämpelskatt.

Man föreslår också att fastighetsbildningsåtgärder ska omfattas av stämpelskatt. Exempel på ljusglimtar är att stämpelskatten föreslås sänkas till 2 procent samt att koncerninterna transaktioner föreslås vara undantagna från stämpelskatteplikt.

Utredningen tillsattes i juni 2015 med uppdraget att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Idag har man alltså, efter knappt två års arbete, presenterat sitt förslag.

Förslaget innebär i korthet följande:

  • När en fastighet avyttras i paketerad form, ska det sålda bolaget, i vissa situationer, anses ha sålt och åter förvärvat fastigheten (så kallad avskattning). Avsikten är inte att avskattning ska ske vid koncerninterna andelsavyttringar.
  • De företag som träffas av en avskattning ska också beskattas för en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.
  • Det införs en generell skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildningsåtgärder (klyvning och fastighetsreglering).
  • Stämpelskatt ska inte längre utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser.
  • Skattesatsen för juridiska personer ska sänkas från 4,25 procent till 2 procent.
  • Klassificeringen av fastigheter som lager- eller kapitaltillgång slopas i bolagssektorn och samtliga fastigheter ska i stället behandlas som kapitaltillgångar.
  • Skattemässig kontinuitet vad gäller anskaffningsvärde, skattemässigt restvärde och gjorda värdeminskningsavdrag, vid underprisöverlåtelser av byggnad med mark.
  • En anpassning av de regelverk som är baserade på fusionsdirektivet för att motverka kringgående av avskattningsreglerna. Ändringen innebär en anpassning till direktivets utformning genom nya regler om högsta ersättning som kan betalas kontant vid sådana omstruktureringar.

Utredaren föreslår att förändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslaget ska nu skickas på remiss och sedan är det upp till Finansdepartementet att utforma ett slutligt lagförslag. För att de nya reglerna sedan ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner det lagförslag som slutligen presenteras.

Kommentar

Utredaren konstaterar att transaktioner med paketerade fastigheter är ett mycket vanligt förfarandesätt och att det huvudsakliga, men inte det enda, syftet får anses vara att sänka skatten. Utredarens analyser visar också att fastighetsföretag betalar en låg andel av sitt resultat i bolagsskatt jämfört med företag inom andra branscher, men med tanke på fastighetsrelaterade skatter som fastighetsskatt och stämpelskatt, kan fastighetsbranschen ändå inte anses skattemässigt gynnad i förhållande till andra branscher.

Utredaren pekar också på att ett slopande av skattefrihet för transaktioner med paketerade fastigheter sannolikt kommer att leda till lägre fastighetspriser, ett minskat byggande, ett mindre fastighetsbestånd och högre hyror. Fastighetsbeståndets rörlighet kan också antas minska om möjligheten till paketerade transaktioner slopas.

Slutsatsen att föreslå dessa förändringar – trots att det innebär att branschen blir överbeskattad jämfört med andra branscher – är svår att ta till sig. Att en sänkning av stämpelskatten till 2 procent i tillräcklig grad kommer att kompensera för det ökade skatteuttaget förefaller tveksamt. Som utredaren också pekar på är omfattningen av de väntade reglerna kring ränteavdragen något som kommer att påverka fastighetsbranschens totala skattebelastning.

Regeringen har med andra ord en viktig uppgift framför sig att utvärdera förslaget tillsammans med det väntade förslaget om ränteavdragsbegränsningar, och hur dessa stödjer regeringens mål om boende och byggande samt önskan om en fortsatt rörlig fastighetsmarknad.

Under nästa vecka återkommer Tax matters med en mer analyserande artikel avseende innebörden av de olika förslagen.

Seminarier kring de nya skattereglerna för fastighetsägare

PwC håller seminarier runt om i landet för att gå igenom och analysera förslaget. Här är en lista med orter och datum för våra planerade seminarier.

Klicka på respektive ort nedan för mer information och anmälan.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92
Katarina Menzel works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 47 92

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln