Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Sydkorea har trätt i kraft

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonRegeringen har fattat beslut om ikraftträdande av det socialförsäkringsavtal som tecknats mellan Sverige och Sydkorea. Avtalet började gälla den 1 juni 2015.

Allmänt

Socialförsäkringsavtalet samordnar de sydkoreanska och svenska allmänna systemen för ålder-, efterlevande- och förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning för Sveriges del) och om en person ska vara försäkrad i Sydkorea eller Sverige. Därmed undviks att personen går miste om intjänade rättigheter och att sociala avgifter betalas i båda länderna. Huvudregeln är att den anställde ska omfattas av arbetslandets lagstiftning vad gäller pensionsförmåner oavsett var denne är bosatt eller var arbetsgivaren har sitt säte.

Avtalet innehåller särskilda bestämmelser för statligt anställda och sjömän samt dispensregler.

Utsändningsregler

Socialförsäkringsavtalet innehåller också utsändningsregler. En utsändning är till exempel då en anställd som normalt arbetar i Sverige för en svensk arbetsgivare sänds ut för att arbeta i Korea för sin svenska arbetsgivare. Vid utsändning måste en ansökan om utsändningsintyg skickas in till Försäkringskassan. Utsändningsreglerna innebär att en anställd som sänds ut ska kan tillhöra bosättningslandet socialförsäkring avseende allmänna pensionsförmåner om utsändningen inte förväntas att överstiga 24 månader. Om utsändningen fortsätter efter de 24 månaderna ska bosättningslandets socialförsäkring fortsätta att gälla i ytterligare 36 månader. Detta gäller dock under förutsättningen att de behöriga myndigheterna i båda staterna samtycker till arbetstagarens och arbetsgivarens gemensamma ansökan om detta. En förnyad ansökan måste således skickas in till Försäkringskassan om utsändningen kommer att överstiga 24 månader.

Det anges specifikt att utsändningsreglerna gäller även i de fall som den anställde är utsänd till arbetsgivarens filial eller dotterbolag i det andra landet.

Eftersom avtalet endast gäller pensionsförmåner avgörs rätten till övriga förmåner enligt nationell lagstiftning. Det innebär att övriga förmåner i Sverige, precis som idag, utgår från Sverige om utsändningen varar i högst ett år i enlighet med reglerna i socialförsäkrings-balken.

Om en utsändning från Sverige till Sydkorea pågår i högst ett år betalas svenska arbets-givaravgifter om 31,42 procent (gäller 2015 och för personer födda 1950 -1989) och den anställde omfattas fullt ut av det svenska socialförsäkringssystemet, pensionsförmåner enligt avtalet och övriga förmåner enligt nationell lagstiftning (vissa bosättningsförmåner försvinner dock om utsändningen varar i mer än 6 månader).

I det fall utsändningen är avsedd att pågå i mer än ett år innebär det att den anställde endast omfattas av pensionsförmånerna och arbetsgivaren betalar reducerade arbetsgivaravgifter, det vill säga avgifterna avseende ålders-, efterlevande och förtidspension ska betalas. Dessa uppgår till 23,52 procent för 2015 för personer födda 1950-1989 Vid utsändning till en arbetsgivare i Sydkorea från koncernbolag i Sverige ska avgifter betalas med 13,37 procent, när det är bolaget i Sydkorea som betalar lönen och därmed är skyldig att betala de svenska avgifterna. Innan avtalet trädde i kraft kunde den som sändes ut från Sverige till Sydkorea på mer än ett år inte tillhöra svensk socialförsäkring i något avseende.

För en anställd från Sydkorea som är utsänd till Sverige av sin sydkoreanska arbetsgivare innebär det att inga svenska arbetsgivaravgifter ska betalas om utsändningen varar i högst ett år. I det fall utsändningen varar i mer än ett år betalas reducerade arbetsgivaravgifter om 7,90 procent (gäller 2015 för personer födda 1950-1989).

Medföljande

Om den utsände har medföljande partner och barn under 18 år ska de omfattas av samma lands socialförsäkring som den utsända vad gäller sjukersättning, aktivitetsersättning, garantipensioner och efterlevande stöd. Om den medföljande förvärvsarbetar kommer denna dock att omfattas av arbetslandets lagstiftning.

Sammanläggning av perioder

Genom avtalet ska man även beakta år då man tjänat in pension i det andra landet. För svensk del är reglerna om export och sammanläggning särskilt viktiga. Utan sådana regler betalas sydkoreanska pensioner inte ut vid bosättning i Sverige. Avtalet gör det alltså möjligt för personer som omfattats av det koreanska pensionssystemet att få pensionen utbetald till Sverige.

Bestämmelserna om sammanläggning ska inte tillämpas på grundkravet om tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension och sjuk- eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

Övergångsbestämmelser

Avtalet ger ingen rätt till utbetalning av en förmån för en period före det datum då det trädde i kraft. Däremot ska försäkringsperioder som fullgjorts innan avtalet trädde i kraft beaktas vid fastställandet av rätten till förmåner enligt avtalet.

Cecilia Arrhenius och Kristian Gustavson

Har du frågor om personbeskattning?

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln