Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kvinna med papper i telefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern förvaltning av dotterbolag med momsfri verksamhet och därvid bland annat medräknat moderbolagets så kallade aktieägarkostnader till dessa underlag. Domen är uppseendeväckande då den enligt vår uppfattning på oklar rättslig grund strider mot branschpraxis och innebär väsentligen förhöjda momskostnader på interna tjänster i koncerner med momsfri verksamhet.

Omständigheterna i målet var i korthet följande. Ett moderbolag i en fastighetskoncern förvaltade dotterbolag och fakturerade dessa management fee, som motsvarade 38 procent av bolagets gemensamma kostnader som bestod av (löner, hyra, kontor m.m.) Skatteverket ansåg att de utförda tjänsterna var levererade till underpris eftersom samtliga kostnader i moderbolaget inte hade fakturerats ut till dotterbolagen, däribland kostnader för en planerad börsintroduktion. Skatteverket höjde till följd av detta synsätt bolagets utgående moms genom så kallad omvärdering, till ett beskattningsunderlag som även innefattade de kostnader som inte redan fakturerats ut mot dotterbolagen.

Kammarrätten konstaterade att eftersom fråga är om tjänster utförda till dotterbolag med momsfri verksamhet ska tjänsterna momsbeläggas till deras marknadsvärde, vilket i detta fall ansågs vara de faktiska kostnaderna för utförandet. Fråga uppkom därvid vilka dessa kostnader är. Kammarrätten noterade att moderbolaget yrkat momsavdrag för samtliga omkostnader i bolagets verksamhet, även innefattande så kallade aktieägarkostnader. Dessa momsavdrag hade bolaget gjort då det ansett att samtliga inköp utgjorde omkostnader i bolagets momspliktiga verksamhet. Kammarrätten drog av detta förhållande slutsatsen att moderbolaget härigenom inte kan hävda att omkostnaderna saknar koppling till de utgående transaktionerna i den ekonomiska verksamheten och av detta skäl skulle undantas vid beräkningen av utgående moms. Kammarrätten ansåg därför att moderbolagets samtliga kostnader ska medräknas vid momsberäkningen.

Kommentar

Skatteverket har under många år, efter att momsreglerna om krav på marknadsmässig prissättning av koncerninterna tjänster till koncernbolag som bedriver momsfri verksamhet infördes 2008, ansett att beskattningsunderlaget i regel kan bestämmas utifrån en bedömning av vilka direkta och indirekta kostnader som kan hänföras till de faktiskt utförda tjänsterna (jfr. principerna för uttagsbeskattning). Vi anser att det nya synsättet, där omkostnader som gett avdragsrätt för ingående moms automatiskt ska läggas till beskattningsunderlaget för utgående moms, saknar rättsligt stöd. Att medge avdrag för ingående moms för en utgift som en allmän omkostnad i momspliktig verksamhet är en grundläggande princip inom EU-rätten som inte får inskränkas. 

Bestämmelsen om omvärdering å andra sidan tar sikte på att förhindra att priserna på tjänster som utförs inom en koncern manipuleras i syfte att nå skattefördelar, exempelvis i det fall moderbolaget utför eller köper in en tjänst som sätts till ett lägre pris än det som gäller på den öppna marknaden. Det finns enligt vår uppfattning inte någon rättslig koppling mellan denna skatteflyktsbestämmelse och de grundläggande principerna för avdragsrätt för ingående moms. Nu har denna bestämmelse kommit att tillämpas på ett nytt sätt, nämligen genom att schablonmässigt höja det momsbelagda underlaget med samtliga kostnader i en verksamhet utan att ta hänsyn till i vilken mån kostnaderna ifråga faktiskt kan kopplas till den utförda tjänsten eller ej. Denna tillämpning av bestämmelsen har härigenom, enligt vår uppfattning, på ett omotiverat sätt ökat beskattningsunderlaget för utgående moms, jämfört med vad som gällt i motsvarande situation av uttagsbeskattning. Dessutom strider ett sådant synsätt mot de principer som gäller på inkomstskattens område. Vi anser att dessa rättsliga oklarheter talar för ett prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen om hur momsreglerna avseende omvärdering av beskattningsunderlag vid koncerninterna tjänster rätteligen ska tillämpas. Kontakta oss för rådgivning eller om du har frågor kring skatt!

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning 

Ulf Hedström och Gina Hedin

Ulf Hedström och Gina Hedin

Ulf Hedström och Gina Hedin arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Ulf arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner och Gina arbetar med nationell och internationell personbeskattning.
Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Gina: 010-212 76 72, gina.hedin@pwc.com
Ulf Hedström and Gina Hedin works at PwC’s office in Gothenburg. Ulf works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities and Gina works with national and international personal income taxation.
Ulf: +46 10 213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Gina: +46 10 212 76 72, gina.hedin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kompletteringsregeln inte tillämplig vid bonusväxling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande fastställt ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och slår fast att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska ränteavdragsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Även de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är enligt EU-kommissionen oförenliga med EU-rätten. I ett ...

Läs artikeln