Skatteverket uttalar sig om fortsättningen av tryckerimomsärendena

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundySkatteverket klargör i ett nytt ställningstagande att tryckerikunder inte ska behöva drabbas av någon momskostnad med anledning av tryckerimomsärendena, men ställer samtidigt höga krav på att tryckerikunderna aktivt vidtar civilrättsliga åtgärder för att återkräva den feldebiterade momsen från tryckeriet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare slagit fast att tryckerikunder som drabbats av följdändringsbeslut från Skatteverket i princip ska hållas skadeslösa. Enligt HFD ska kunderna i första hand vända sig till tryckeriet för återbetalning. Om det visar sig omöjligt eller orimligt svårt för tryckerikunden att få betalt av tryckeriet, har kunderna enligt HFD rätt att få ersättning från Skatteverket.

I december 2015 slog Högsta domstolen (HD) fast att tryckerikunderna har avtalsrättslig möjlighet att kräva ersättning från sitt tryckeri för den feldebiterade momsen, se tidigare blogginlägg. Skatteverket anser att HD:s avgörande har prejudicerande effekt i alla tryckerimomsärenden och kommer därför att börja häva de betalningsanstånd som tidigare har meddelats till tryckerikunder på grund av det osäkra civilrättsliga läget.

Det finns enligt Skatteverket möjlighet för tryckerikunder att ansöka om nytt betalningsanstånd, till exempel i de fall tryckeriet har försatts i konkurs.

De tryckerikunder som inte vill riskera att drabbas av en slutlig kostnad måste enligt Skatteverket aktivt vidta civilrättsliga åtgärder mot tryckeriet för att återkräva den feldebiterade moms och kostnadsränta som Skatteverket kräver av tryckerikunden. De tryckerikunder som trots aktiva åtgärder inte får betalt på grund av tryckeriets konstaterade betalningsoförmåga har under vissa förutsättningar möjlighet att få följdändringsbeslutet omprövat av Skatteverket. En tryckerikund som inte har uttömt de rättsliga möjligheter som finns att få betalt kan, enligt Skatteverket, däremot varken räkna med någon ändring av följdändringsbeslutet eller betalningsanstånd.

Kommentar

Det är välkommet att Skatteverket nu bekräftar att tryckerikunderna inte ska behöva drabbas av någon momskostnad i de fall kunderna inte kan få någon återbetalning från tryckeriet. Skatteverket ställer dock stora krav på att tryckerikunderna aktivt återkräver den feldebiterade momsen från tryckeriet.

Kunder till tryckerier som har gått i konkurs, bör redan nu överväga att begära fortsatt anstånd med betalningen till dess att konkursen är avslutad och det fastställts hur stor utdelning kunden får. Först då kommer nämligen Skatteverket att ompröva följdändringsbeslutet. Enligt vår uppfattning bör även tryckerikunder som tidigare inte har begärt något anstånd utan som har betalt in momsbeloppet till Skatteverket, nu kunna begära om anstånd med betalningen. En förutsättning är dock att kunden bevakar sin fordran i konkursen.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln