<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatterättsligt företrädaransvar - förslag på förändringar

Illustration tydlighet och riktning ‹ Tillbaka till artiklarna

Under hösten 2019 utsågs en särskild utredning med syftet att se över frågor som rör det skatterättsliga företrädaransvaret och ta fram beslutsunderlag för eventuella regelförändringar. Vi sammanfattar hur företrädaransvaret ser ut idag och vilka förslag på förändringar som utredningen nu föreslår. 

Utredningen har särskilt tittat på kraven på uppsåt och grov oaktsamhet, befrielse från betalningsskyldighet och överenskommelse om betalningsskyldighet. Den 2 november 2020 överlämnade utredningen sitt betänkande till regeringen (SOU 2020:60) och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Hur ser företrädaransvaret ut idag?

Den som är företrädare för ett företag kan i vissa fall bli betalningsskyldig för företagets skatteskulder. Så är fallet om företrädaren uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet underlåter att vidta verksamma åtgärder för att avveckla företagets skulder senast på skattens förfallodag. Det kan till exempel gälla obetalda arbetsavgifter, obetald moms eller källskatt. Om företrädaren däremot har vidtagit verksamma åtgärder blir hen inte betalningsskyldig. En verksam åtgärd är till exempel att ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs. 

Skatteverket ansöker om företrädarens betalningsansvar hos förvaltningsdomstol. I vissa fall kan Skatteverket, istället för att ansöka om företrädaransvar, komma överens om betalningsskyldighet. Vidare kan en företrädare helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet om det finns särskilda skäl. Därutöver kan företaget ansöka om anstånd med betalningen. I samband med de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har företag även kunnat ansöka om ett tillfälligt anstånd, hittills för skatter under redovisningsperioder under januari - september 2020.

Läs även: Tillfälliga anstånd och företrädaransvar - vad gäller? 

I ett aktiebolag är styrelseledamöter och vd bolagets legala företrädare. Andra personer kan också betraktas som företrädare med hänsyn till deras möjligheter att påverka förvaltningen av företaget.

Vilka förändringar föreslås?

Utredningens förslag på regelförändringar gäller främst

  • vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av grov oaktsamhet
  • att befrielse från betalningsskyldighet ska omfatta fler fall än tidigare
  • att en företrädare ska kunna ansöka om och beviljas rådrum om två månader där hen inte riskerar personligt betalningsansvar, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Det som utredningen föreslår vad gäller grov oaktsamhet är att man i bedömningen särskilt ska beakta om företrädaren insett eller borde ha insett att företaget inte skulle kunna betala sina skatteskulder i tid samt att företrädaren inte har gjort vad som rimligen kan begäras för att skydda borgenärerna. Samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska dock beaktas. 

Vad gäller befrielse av betalningsskyldighet har bedömningen tidigare varit restriktiv. Utredningen föreslår att man framöver ska utgå från om betalningsskyldigheten anses som oskälig. Utredningen föreslår att följande situationer ska tas i särskilt beaktande vid bedömningen av om betalningsskyldighet anses oskäligt

  1. företrädaren saknat ägarintresse och bestämmande inflytande i den juridiska personen
  2. företrädaren har vidtagit verksamma åtgärder för att begränsa skadan av den underlåtna betalningen
  3. företrädarens betalningsförmåga är varaktigt nedsatt på grund av ålder, sjukdom eller liknande förhållanden
  4. betalningsskyldigheten står inte i rimlig proportion till försummelsen.

Samtliga omständigheter ska dock beaktas, både förmildrande och försvårande, men tanken är att fler fall än tidigare ska omfattas.

Vad gäller utredningens förslag på rådrum om två månader ska ansökan göras hos Skatteverket. Om ansökan beviljas innebär det att prövningen av betalningsskyldigheten för företrädaren skjuts upp. Den sker vid tidpunkten då rådrummet upphör, istället för på skatteskuldens förfallodag. Tanken är att företrädaren under rådrummet ska få tid på sig att ta ställning till och försöka lösa eller inleda en verksam åtgärd för att reglera företagets skatteskulder. 

Något förslag om ändring av reglerna vad gäller överenskommelser med Skatteverket om betalningsskyldighet läggs inte fram av utredningen.

Läs även: En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Kommentar 

Det är positivt att en utredning skett av reglerna gällande skatterättsligt företrädaransvar då vägledning för flertalet frågor endast kunnat hämtas från rättspraxis. Det är också bra att man försöker göra bedömningen av grov oaktsamhet tydligare och befrielse från betalningsskyldighet mindre restriktiv än tidigare. Möjlighet till rådrum där tid frigörs för en företrädare att fundera och hantera skatteskulderna är också välkommet. Med dessa förändringar försöker man se till att livsdugliga företag inte ska avvecklas i onödan, på grund av att företrädaren riskerar betalningsskyldighet, samtidigt som man försöker bevara reglernas preventiva effekt. Det återstår att se om föreslagna ändringar antas av riksdagen och om regeländringarna får önskad effekt. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Andreas Stranne & Sophie Ekberg

Andreas Stranne & Sophie Ekberg

Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med inkomstskatt med särskilt fokus på företag.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Sophie: 0738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln