En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

En företrädares personliga ansvar för skatteskulderDet finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att en enskild företrädare kan bli betalningsansvarig trots att denne inte haft kännedom om situationen och trots att denne ej äger aktier i bolaget i fråga.

Företrädaransvaret

En företrädare för en juridisk person (till exempel ett bolag eller en ideell förening) är tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatt som förfallit till betalning om företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala skatt eller avgift.

”Uppsåt” och ”grov oaktsamhet” har sedan länge tolkats väldigt strängt. Ett exempel på när en företrädare anses ha handlat uppsåtligen är när denne inte betalat skatten, trots att det fanns pengar i bolaget på förfallodagen eller kort tid innan. Ett exempel på när en företrädare anses ha handlat grovt oaktsamt är när denne driver bolaget vidare trots att hen borde ha förstått att en fortsatt drift innebär en påtaglig risk för att bolaget inte kan betala skatten när den förfaller till betalning. I en sådan situation krävs att verksamma åtgärder vidtas före förfallodagen i syfte att avveckla bolagets skulder. Att ansöka om konkurs, ansöka om företagsrekonstruktion eller genomföra betalningsinställelse i syfte att inleda ackordsförhandling är exempel på verksamma åtgärder.

Viktigt att poängtera är att denna skyldighet kan inträda även om en bolagsföreträdare har följt aktiebolagslagens regler och upprättat en kontrollbalansräkning i rätt tid.

Exempel från praxis

I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen har en styrelseledamot, som inte ägde aktier i bolaget och inte kände till att osanna fakturor tagits in i bokföringen, ansetts ansvarig för bolagets skatteskulder.

Några exempel ur kammarrätternas praxis där företrädaransvaret dömts ut:

  • En person som inte ägde aktier och inte heller satt i styrelsen i bolaget i fråga men som skött allt kontorsarbete ansågs vara faktisk företrädare för bolaget.
  • En person som sålt bolaget men som kvarstått som styrelseledamot efter försäljning ålades betalningsansvar för bolagets skatteskulder även för tiden efter försäljningen av bolaget.
  • En styrelseledamot som var ordförande i en ideell förening ansågs skyldig att betala föreningens skatteskulder trots att ägarintresse saknas och ersättning inte utgått för uppdraget.

Kommentar

Det är viktigt att vara medveten om vilka åtaganden man har som företrädare (såsom styrelseledamot eller som faktisk företrädare) och att säkerställa att man får tillgång till den information man behöver för att få en rättvisande bild av hur verksamheten bedrivs (till exempel för att upptäcka oegentligheter) och hur räkenskaperna ser ut. Viktiga frågor att ställa är till exempel: Är jag att betrakta som företrädare? Vad har jag för ansvar och skyldigheter? Hur ser jag till att hålla mig informerad?

Har du funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag.
010-212 90 50
Mari-Helen Näslund works at PwC's office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses.
+46 10-212 90 50

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln