Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

TM_manniskor ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat samtliga åtta riksdagspartier om synen på skatter och behov av förändring av skattesystemet.

Parallellt har vi även frågat ut svenska företag i undersökningen Skattebarometern 2019. Här är önskemålet tydligt. 61 procent av bolagen i undersökningen vill se en skattereform under nuvarande mandatperiod.

Vad är då status när det gäller skattereformen? I början av juli kunde vi ta del av en debattartikel från Socialdemokraterna med budskapet att den kommande skattereformen ska fokusera på att utjämna ekonomiska klyftor, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden. Man har nu åter fört upp en bankskatt på agendan. Under våren presenterade även Moderaterna principerna för en egen skattereform med fokus på skattesänkningar för låga inkomster och sänkta marginalskatter. Finansieringen ska bland annat ske genom besparingar på myndigheter.

Nu när vi närmar oss hösten 2019 är det hög tid att tydliggöra hur arbetet med skattereformen fortlöper. Tyvärr saknar vi än så länge signaler om vägen framåt. Ska skatter omfördelas eller ska det ske en sänkning av skattetrycket? Ska ytterligare partier utöver Centerpartiet och Liberalerna bjudas in till samtal? Hösten blir högintressant inom skatteområdet.

I väntan på fortsättningen. Här är nu sammanfattningen av våra samtal med riksdagspartierna, med flera nya tankar och idéer om konstruktiva lösningar för Sveriges skattepolitik.

Läs även: Jakten på den försvunna skattereformen - intervju med Klas Eklund

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed och Kristdemokraterna menar att det behövs ytterligare sänkningar av skatten på jobb och företagande, samtidigt som beskattningen på konsumtion och miljöförstöring måste öka. Att sänka arbetsgivaravgifter är dock inte prioriterat.

Något som Kristdemokraterna också efterlyser är ett ökat tryck i regelförenklingsarbetet. Här menar Jakob Forssmed att regeringen saknar rätt inställning till företagande. Det behövs sättas upp offensiva mål för minskade administrativa bördor. Ett konkret exempel som nämns är personalliggarsystemet och som Jakob Forssmed kan tänka sig en utvärdering och eventuell avveckling av.

Se hela intervjun med Jakob Forssmed här

Liberalerna

Joar Forssell och Liberalerna tycker att de nuvarande skattenivåerna är ohållbara och att Sverige inte har konkurrenskraftiga skatter. Därför behöver skattenivåerna sänkas generellt, med undantaget klimatskatter där Joar Forssell menar att krafttag krävs.

Liberalerna vill även arbeta för ett enkelt och överskådligt skattesystem som inte skapar så mycket administrativt krångel och kostnader.

Se hela intervjun med Joar Forssell här

Miljöpartiet

Karolina Skog och Miljöpartiet hoppas att en skatteöversyn ska öka transparensen och göra det enklare för den enskilde företagaren.

Karolina Skog lyfter fram den gröna skatteväxlingen som viktig att genomföra, samtidigt som den ökning av skatter som den medför ska balanseras genom skattesänkningar. Bland annat öppnar Karolina Skog upp för ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter. När det gäller de nyligen införda ränteavdragsbegränsningarna i bolagssektorn, så har Miljöpartiet inget emot att reglerna ses över, förutsatt att det finns utrymme enligt det EU-direktiv som är styrande för det svenska regelverket.

Se hela intervjun med Karolina Skog här

Moderaterna

Niklas Wykman och Moderaterna tycker att skattesystemet är för krångligt och att skatterna är för höga. Bolagsskatten är den viktigaste skatten att sänka, då det enligt Niklas Wykman är den skatt som straffar investeringar mest.

Moderaterna menar vidare att den nuvarande regeringen saknar ambitioner när det gäller att minska den administrativa bördan kring skattehantering. Enligt Niklas Wykman så är det en av anledningarna till att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna borde fokusera mer på ett skattereformsarbete.

Niklas Wykman ställer sig även frågande till att det finns en opinion för grön skatteväxling bland svenska företag, vilket en nyligen genomförd undersökning från PwC visar.

Se hela intervjun med Niklas Wykman här

Socialdemokraterna

Jörgen Hellman och Socialdemokraterna vill fortsätta se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både företagande och arbete ska löna sig och en grön skatteväxling.

Samtidigt vill Jörgen Hellman inte lyfta fram någon enskild fråga som Socialdemokraterna särskilt kommer att fokusera på i förhandlingar om en skattereform.

Vidare vill Socialdemokraterna minska den administrativa bördan för företagen genom att få ytterligare fart på digitaliseringen av relationen mellan Skatteverket och företagare.

Se hela intervjun med Jörgen Hellman här

Vänsterpartiet

Tony Haddou och Vänsterpartiet vill se skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony Haddou menar att en skattereform bör innehålla en så kallad röd skatteväxling, med sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och höjd skatt på framförallt kapitalinkomster och förmögenheter.

Vänsterpartiet kan också tänka sig ett snabbspår för skatteöversyn om det innebär ökad jämlikhet med hjälp av skattejusteringar.

När det gäller diskussionen om grön skatteväxling så tycker Tony Haddou att det är viktigt att skapa ett skattesystem som håller ihop Sverige och nämner specifikt att glesbygden inte kompenseras tillräckligt, exempelvis när det gäller bensinpriser.

Se hela intervjun med Tony Haddou här

Centerpartiet

Per Åsling och Centerpartiet vill fortsätta att driva arbetet för en större genomgripande skattereform och där en viktig utgångspunkt är att underlätta för företag och sänka skatter.

Per Åsling upplever inte att det finns samma driv längre när det gäller att förenkla för företagen och menar att när Centerpartiet hade ministerposter, så visades mer vilja att minska den så kallade regelbördan.

När det gäller just regelfrågor så menar Centerpartiet att det måste göras ordentliga konsekvensanalyser när det införs nya regler. Riktmärket bör vara att när en ny regel införs, så ska minst en regel även tas bort. Vissa regler ska heller inte behöva gälla för alltid, utan att de ska finnas stoppdatum och där beslut sedan fattas om eventuell förlängning.

Se hela intervjun med Per Åsling här

Sverigedemokraterna

Bo Broman och Eric Westroth från Sverigedemokraterna vill bland annat fokusera på en sänkning av den allmänna löneavgiften och vill även se en harmonisering av olika momssatser för att skapa liknande förutsättningar för olika branscher.

Sverigedemokraterna vill även arbeta för en minskad administrativ börda för företag och menar att Skatteverket är på rätt väg i sin digitaliseringsprocess och där de även vill se en vidareutveckling av satsningen på verksamt.se.

Bo Broman och Eric Westroth tror däremot inte på idén med ett snabbskattespår, utan vill se ett helhetsgrepp på skatteförändringar.

Se hela intervjun med Bo Broman och Eric Westroth här

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Fortsatt hemarbete efter lättade restriktioner - vilka blir skattekonsekvenserna?

I kölvattnet av coronapandemin har arbetssituationen förändrats för många kontorsanställda. Efter att helt ha arbetat hemifrån under en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln