Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0004_red ‹ Tillbaka till artiklarna

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalierEfter att kritik förts fram mot den nuvarande lagen om kemikalieskatt föreslås att en tredje typ av skattskyldig för kemikalieskatt införs – registrerad mottagare. Den registrerade mottagaren kommer att kunna lämna skattedeklarationer samlat för deklarationsperioder. Samtidigt kommer ett generellt undantag från beskattning införas avseende en vara som tidigare har skattats för.

Skattskyldiga enligt nuvarande regler

För tillfället kan en skattskyldig ansöka om att bli godkänd som lagerhållare, vilket normalt innebär att den skattskyldige lämnar deklarationer månadsvis. För en lagerhållare inträder skattskyldigheten bland annat när en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är en godkänd lagerhållare.

Den som inte är lagerhållare kan ändå bli skattskyldig, men då kommer skattskyldigheten istället att inträda då en vara tillverkas i Sverige eller förs in i Sverige från ett annat EU-land. Skattskyldiga som inte är lagerhållare ska redovisa kemikalieskatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet. Deklarationerna ska undertecknas av behörig firmatecknare och kan inte lämnas in elektroniskt.

Om en vara importeras inträder skattskyldigheten för en skattskyldig som inte är lagerhållare då skyldigheten att betala tull inträder och redovisas till Tullverket.

”Registrerad mottagare” – förenkling för den som för in varor från ett annat EU-land utan att vara lagerhållare

Kritik har framförts mot det nuvarande systemet, då det för många företag som regelbundet köper in skattepliktiga varor inte är självklart att registrera sig som lagerhållare. Det rör sig i dessa fall ofta om företag som främst köper in varor från svenska leverantörer, men även gör vissa inköp från andra EU-länder. Dessa företag skulle behöva redovisa sina svenska inköp om de registrerade sig som lagerhållare, vilket ofta skulle kräva ett omfattande arbete och stora investeringar för företaget. Dock innebär det nuvarande systemet istället problem med deklarationen av kemikalieskatt för dessa företag, eftersom deklarationen måste lämnas inom fem dagar från den beskattningsgrundande händelsen samt vara undertecknad av behörig firmatecknare. Detta förfarande innebär ofta stora administrativa problem och höga kostnader för de berörda företagen.

Enligt det nya förslaget kommer därför en ny typ av skattskyldig att införas – registrerad mottagare. Den som yrkesmässigt från ett annat EU-land för in eller tar emot skattepliktiga varor ska enligt förslaget kunna godkännas som registrerad mottagare. För den som är registrerad mottagare ska skattskyldigheten även fortsättningsvis inträda samtidigt som för andra skattskyldiga som inte är registrerade lagerhållare. Dock kommer den som är registrerad mottagare att kunna lämna skattedeklarationer månadsvis.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln