Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

PwC-skatteradgivning-innovation-and-technology.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-innovation-and-technology.pngRegeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Som ett första steg har regeringen nu presenterat en lagrådsremiss som innebär en energiskattenedsättning från 29,5 öre per kWh till 0,5 öre per kWh på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Sedan tidigare råder full skattefrihet för produktion av förnybar solel som framställs av en producent vars sammanlagda produktionskapacitet inte överskrider 255 kW.

Förslaget till skattelättnad påverkar producenter som har flera mindre solelanläggningar som var för sig har en installerad toppeffekt som är mindre än 255 kW, men där anläggningarnas sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer.

Det nya förslaget innebär att fler producenter får sänkt skatt, då skattesänkningen kommer att gälla för aktörer som har en produktionskapacitet som överstiger 255 kW och som i övrigt uppfyller de krav som ställs på elöverföring och anläggningsstorlek.

Skattesänkningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln