<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

PwC-skatteradgivning-innovation-and-technology.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-innovation-and-technology.pngRegeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Som ett första steg har regeringen nu presenterat en lagrådsremiss som innebär en energiskattenedsättning från 29,5 öre per kWh till 0,5 öre per kWh på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Sedan tidigare råder full skattefrihet för produktion av förnybar solel som framställs av en producent vars sammanlagda produktionskapacitet inte överskrider 255 kW.

Förslaget till skattelättnad påverkar producenter som har flera mindre solelanläggningar som var för sig har en installerad toppeffekt som är mindre än 255 kW, men där anläggningarnas sammanlagda effekt uppgår till 255 kW eller mer.

Det nya förslaget innebär att fler producenter får sänkt skatt, då skattesänkningen kommer att gälla för aktörer som har en produktionskapacitet som överstiger 255 kW och som i övrigt uppfyller de krav som ställs på elöverföring och anläggningsstorlek.

Skattesänkningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nödintervention från EU-kommissionen - intäktstak genom marginalskatt föreslås för elproducenter

EU-kommissionen föreslår att ministerrådet ska anta en förordning om ett intäktstak för elproducenter som har låga fasta kostnader, såsom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på skatteåtgärder med anledning av den rådande effektsituationen

Finansdepartementet har med anledning av ändrade förutsättningar för den europeiska elmarknaden tagit fram en promemoria med två förslag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax matters önskar trevlig sommar!

Under våren har intresset varit stort för frågor relaterade till höstens riksdagsval, hållbarhet och för ett stort antal andra viktiga ...

Läs artikeln