Remissinstanserna kritiska till en exitskatt

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDen 5 mars löpte tiden ut för att inkomma med synpunkter på förslaget om införandet av en så kallad exitskatt. Ett flertal remissinstanser har svarat och merparten är mycket kritiska till förslaget. Noterbart är också att flera remissinstanser uttrycker kritik mot det faktum att det är Skatteverket som på eget initiativ har tagit fram lagförslaget som nu skickats på remiss.

Flera remissinstanser pekar på att detta innebär att den myndighet som normalt sett har att utreda och besluta i skatteärenden också tagit sig an uppgiften att lämna förslag till en ny lagstiftning som man, om den går igenom riksdagen, sedan kommer att få i uppgift att tillämpa. Flertalet remissinstanser uttrycker principiella invändningar emot en sådan ordning. Många remissinstanser uttrycker också kraftig kritik mot att förslaget har remitterats utan att konsekvensanalyser gjorts i tillräcklig grad. I denna del anför bland annat Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser att man inte kan ta ställning till förslaget utifrån dess effekter på tillväxten eftersom det saknas en analys av konsekvenserna för näringslivet.

När det kommer till förslagets innehåll möter det också massiv kritik. Många remissinstanser pekar på att förslaget innehåller flera delar som kommer vara utmanande när det kommer till tillämpningen av reglerna. Man lyfter bland annat fram att det i många fall bör vara både svårt och kostsamt att värdera aktier i onoterade bolag. Väldigt många framför också att förslaget kommer få allvarliga konsekvenser när det kommer till Sveriges attraktivitet som nya och framgångsrika företag. Man pekar vidare på att förslaget riskerar skapa en situation där företagare som ”riskerar” att bli framgångsrika flyttar från Sverige i ett tidigt skede, innan några betydande värden har hunnit byggas upp i företaget. Med detta riskerar de värden och inte minst den sysselsättning dessa kan skapa istället realiseras i andra länder.

Mycket av kritiken består vidare i att generationsskiften, där barn eller andra närstående är bosatta utomlands, riskerar att kraftigt försvåras. Man pekar på att i vissa fall riskerar reglerna till och med att tvinga fram en försäljning av familjeföretaget i de fall där barnen är bosatta utomlands och där anstånd med betalningen av skatten inte medges. Ett annat perspektiv som lyfts fram är att Sveriges konkurrenskraft, när det gäller att attrahera utländska experter och entreprenörer, riskerar att minska. Det beror på att dessa i förslaget riskerar att beskattas för orealiserade värden om de senare flyttar från Sverige. På det sättet skulle Sverige i vissa fall komma att beskatta värden som byggts upp inte bara i Sverige under den tid man varit bosatt här utan även vad gäller värden i onoterade bolag som man ägde redan när man flyttade till Sverige.

Finns det då inte remissinstanser som är positiva till förslaget? Jo, bland annat LO ställer sig bakom förslaget och menar att det är synnerligen motiverat att ändra skattelagstiftningen i riktning mot en exitbeskattning. Man uttrycker till och med önskemål om att en sådan lagstiftning bör träda i kraft så snart som möjligt (enligt det remitterade förslaget träder lagstiftningen i kraft 1 januari 2020).

Kommentar

Med tanke på den debatt som varit sedan Skatteverket lämnade sitt förslag till exitskatt så är det inte förvånande att så många remissinstanser är kritiska. PwC:s skatterådgivare, Mikael Carlén och Hans Peter Larsson, har i en debattartikel i Di den 19 januari 2018 lyft fram att man anser det olämpligt att Skatteverket agerar både som utredare och tillämpare av skattelagstiftning vilket många remissinstanser också lyfter fram. Man pekar på att lagstiftning med så långtgående effekter borde ha utretts på ett annat sätt och av någon annan än Skatteverket. Från regeringens sida har man varit tydlig med att detta just är Skatteverkets förslag som man önskat få in synpunkter på, att man skickar förslaget på remiss behöver med automatik inte innebära att regeringen avser att gå vidare med förslaget. Bland annat detta lyfte statssekreteraren, Leif Jacobsson, fram vid riksdagens hearing kring ett framtida skattesystem när exitskatten kom på tal. Det bör inte vara en alltför vågad gissning att förslaget i vart fall tills vidare läggs i malpåse av regeringen fram till efter valet. Oppositionen har redan uttryckt sig mycket kritisk till förslaget och möjligheterna för regeringen att få igenom ett sådant förslag under nuvarande parlamentariska läge får sägas vara små, närmast obefintliga. Vad som händer efter valet är svårare att sia om, förutsättningarna för en exitskatt är säkerligen beroende av valresultatet.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Tel: 010-212 85 54
Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 85 54

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stödåtgärder med anledning av coronakrisen förlängs

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslår regeringen att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och ...

Läs artikeln