<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utredning om effektiv kapitalbeskattning för personer som flyttar från Sverige

Strand och hav ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har den 25 maj beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning från Sverige.

För att säkerställa att orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige kan beskattas i Sverige även efter det att en fysisk person flyttat utomlands och upphört att vara obegränsat skattskyldig finns idag den så kallade tioårsregeln. De svenska beskattningsanspråken enligt tioårsregeln begränsas dock av bestämmelser i vissa dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med andra länder. Bristerna i möjligheten att tillämpa tioårsregeln utgör därmed en risk för oönskat skattebortfall i förhållande till vissa länder.

Vad ingår i uppdraget?

I syfte att säkerställa en effektiv kapitalbeskattning för orealiserade vinster när fysiska personer flyttar ut ur Sverige har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att bland annat se över följande:

  • överväga om den så kallade tioårsregeln bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster när en fysisk person flyttar ut och upphör att vara
    obegränsat skattskyldig eller får skatterättslig hemvist i ett annat land,
  • lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Kommentar

En grundläggande skatterättslig princip är att de vinster som upparbetats när en person är skattskyldig i ett land också kan beskattas av det landet. I och med att dagens lagstiftning kan kringgås genom skatteplanering var regeringens beslut om en utredning av reglerna väntad. Resultatet av utredningen ska presenteras senast i februari 2024 och det kan därmed antas att ny lagstiftning kan komma att träda i kraft i januari 2025.

Ta del av direktivet här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/05/dir.-202245/

Har du frågor om skatt? Kontakta oss
Sanna Borgman

Sanna Borgman

Sanna Borgman arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Gävle och fokuserar främst på skattefrågor rörande nationell och internationell företagsbeskattning.
Kontakt: 070-929 10 27, sanna.borgman@pwc.com

Lämna en kommentar