Nyheter på punktskatteområdet

TM_rok-industri (1) ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen anger i vårändringspropositionen för 2019 att intäkterna från punktskatter förväntas öka kraftigt under 2019. Ökningen kan förklaras med att intäkterna från flygskatten beräknas att öka samt en väntad ökning av elförbrukningen. Skatteintäkterna förväntas även öka på grund av regeringens föreslagna skattehöjningar som föreslås gälla från och med den 1 augusti 2019. De höjningar som föreslås avser diesel som används inom gruvindustrin och fossila bränslen som används i kraftvärmeverk. Vidare föreslås en höjning av kemikalieskatten.

Skatteintäkterna förväntas även öka under 2020–2022, dock inte i samma takt som under 2019. Den lägre ökningstakten beror på de regeländringar som beslutades för budgeten för 2019 och innebär en ökad skattenedsättning på diesel i arbetsmaskiner inom jord-, skogs- och vattenbruksområdet samt en frysning av den tidigare överindexeringen av drivmedelsskatter. Förslagen nedan innebär ökad skatt med cirka 1331 miljoner kronor under 2019.

Kraftvärmeproduktion

Regeringen föreslår en höjning av energi- och koldioxidskattekostnaden för fossila bränslen som används i kraftvärmeanläggningar för produktion av värme. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Flygskatt

I budgetpropositionen för 2018 presenterade regeringen ett förslag om att införa punktskatt för flygresor. Den 1 april 2018 trädde lagen om flygskatt i kraft. Lagen innebär att punktskatt ska betalas för kommersiella flygresor och flygresor med svenskt statsflyg. I december 2018 tillkännagav riksdagen att flygskatten bör avskaffas men regeringen anger nu att den flygskatt som trädde i kraft i april 2018 bör behållas.

Regeringen anger även att den avser att bereda frågan om att komplettera flygskatten med en reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg.

Avskaffande av skattenedsättning för vissa gruvfordon

Enligt nuvarande regler föreligger skattenedsättningar för diesel som används för arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet. Skattenedsättningen är 89 procent av energiskatten och 40 procent av koldioxidskatten.

Regeringen föreslår nu att nämnda skattenedsättningar ska avskaffas. Avskaffandet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Kemikalier i viss elektronik

I juli 2017 infördes lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten innebär att skatt ska betalas för vissa bestämda kategorier av elektronik och vitvaror. Det finns en möjlighet till avdragsrätt för skattepliktiga varor som uppfyller vissa angivna krav.

Regeringen föreslår nu att skattenivåerna och det maximala skattebeloppet per vara ska höjas för vitvaror från 8 kronor/kilo till 11 kronor/kilo och för elektronik från 120 kronor/kilo till 160 kronor/kilo. Vidare så höjs det maximala skattebeloppet per vara från 320 kronor/kilo till 440 kronor/kilo. Det föreslås inga ändringar i avdragsrätten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln