Paketering av fastigheter som skatteplaneringsverktyg - utredning tillsätts

‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen beslutade idag den 11 juni att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska särskilt se över regelverket avseende paketering av fastigheter och analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt.

I Sverige finns långtgående möjligheter till uppskjuten beskattning när en tillgång avyttras inom en koncern. Beskattning ska i stället ske när tillgången lämnar koncernen. Genom så kallad paketering går det att få skattekrediter även i situationer då tillgångar säljs externt. Paketering är möjligt för alla typer av tillgångar, men får större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid. Fastigheter tillhör den kategori tillgångar som har längst avskrivningstid och därför får fastighetspaketering större betydelse än paketering av andra typer av tillgångar. För att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch, är det beslutat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering. En särskild utredare ska därför få i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga och analysera den sammantagna skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen (såväl skatteregler som skattebelastning),
  • särskilt kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering, samt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv analysera effekterna av möjligheten respektive avsaknad av möjligheten till fastighetspaketering,
  • föreslå författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg, och
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Kommentar

Såsom vi tidigare har informerat om i Tax matters har försäljning av fastigheter genom paketering varit ett omdebatterat ämne det senaste året. Den före detta finansministern Anders Borg lyfte senast i augusti i fjol att den kommersiella fastighetssektorn beskattas lindrigare än andra delar av näringslivet och att en utredning borde tillsättas för att se över vilka möjligheter som finns för att motverka paketering av fastigheter. Frågan om stämpelskatt på fastighetsförvärv som sker genom fastighetsreglering är inte heller helt ny. Direktiven konstaterar även att förvärv genom fusion är undantagen stämpelskatt, och att utredningen ska utreda om det förekommer andra typer av överlåtelseformer som utnyttjas i skatteundandragande syfte.

Skriven av: Marcus Lindqvist, tidigare anställd på PwC

Maya Lundin

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln