Omvänd skattskyldighet för moms på mobiler och bärbara datorer – allt om det nya förslaget

Läsplatta och mobiltelefon ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet föreslår att försäljning av bland annat mobiltelefoner, telekomtjänster och bärbara datorer ska omfattas av omvänd skattskyldighet för moms. En sådan ändring innebär att både säljare och köpare måste vara uppmärksamma på hur momsen ska hanteras vid varje försäljning och inköp av sådana varor och tjänster.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen, istället för säljaren, ansvarar för att momsen deklareras och betalas till Skatteverket. I praktiken går det till så att säljaren inte debiterar utgående moms på fakturan, utan istället skriver en hänvisning till “omvänd skattskyldighet”. Köparen räknar därefter fram, och deklarerar, den utgående momsen på förvärvet. Om köparen har avdragsrätt för moms på sina inköp drar köparen även av samma belopp, ingående moms, i momsdeklarationen. Denna teknik används i internationella transaktioner men det förekommer även i nationella sammanhang.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på pwc.se

Nya varor och tjänster för omvänd skattskyldighet

Idag finns det regler om omvänd skattskyldighet för moms vid försäljning mellan svenska företag av vissa varor och tjänster, till exempel byggtjänster, guld och skrot av viss metall. Finansdepartementet föreslår nu att omvänd skattskyldighet ska införas för försäljning av

  • mobiltelefoner
  • integrerade kretsanordningar
  • telekommunikationstjänster
  • spelkonsoler
  • pekdatorer
  • bärbara datorer.

Finansdepartementet föreslår att omvänd skattskyldighet ska tillämpas endast om det totala beskattningsunderlaget överstiger 50 000 kronor i fakturan. Detta innebär till exempel att omvänd skattskyldighet inte ska tillämpas om fakturan avser mobiltelefoner för 45 000 kronor exklusive moms plus övriga varor för 10 000 kronor exklusive moms, eftersom gränsbeloppet för de varor eller tjänster som omfattas inte har uppnåtts. Omvänd skattskyldighet ska inte heller tillämpas om säljaren exempelvis fakturerar försäljning av mobiltelefoner till en kund i två olika fakturor á 30 000 kronor, eftersom vardera faktura understiger gränsbeloppet.

Bakgrunden till förslaget

Bakgrunden till förslaget är att det förekommer omfattande momsbedrägerier vid försäljning av mobiltelefoner och IP-telefoni. Bedrägerierna består i att säljaren debiterar moms som köparen gör momsavdrag för. Säljaren redovisar dock aldrig in den utgående momsen till staten. Skatteverket beräknar att de skatteförluster som uppkommit på grund av sådana bedrägerier uppgår till 1,25 miljarder under 2018 och delar av 2019. Ett införande av de föreslagna ändringarna skulle omöjliggöra denna form av bedrägeri och finansdepartementet beräknar att en ändring av reglerna medför att skatteförlusterna minskas samtidigt som skatteintäkterna ökar med cirka 0,5 miljarder under 2021.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. EU tillåter att medlemsstaterna tillämpar omvänd skattskyldighet på dessa försäljningar till och med 30 juni 2022. Att det finns ett slutdatum beror på att det slutgiltiga mervärdesskattesystemet ska införas den 1 juli 2022. Slutdatumet för tillämpningen av omvänd skattskyldighet har dock flyttats fram flera gånger och finansdepartementet anser att det inte är troligt att en överenskommelse inom EU kommer att införas till 30 juni 2022. Om det ändå skulle göra det får de nya reglerna upphävas från detta datum.

Kommentar

Om de föreslagna reglerna införs ställer det krav på både säljare och köpare i form av att de behöver vara uppmärksamma på fakturor med nämnda varor och tjänster samt ha system och rutiner för att hantera momsen rätt. Vid en försäljning behöver först en bedömning göras av om varorna eller tjänsterna är sådana att de ska omfattas av omvänd skattskyldighet. Därefter behöver det bedömas om beskattningsunderlaget för varorna eller tjänsterna uppgår till 50 000 kronor i fakturan.Om en säljare felaktigt debiterar moms på fakturan trots att omvänd skattskyldighet borde ha tillämpats, innebär det att säljaren måste redovisa den moms som har debiterats. Om köparen yrkar avdrag för felaktigt debiterad moms riskerar köparen skattetillägg eftersom felaktigt debiterad moms aldrig är avdragsgill.

Om en säljare felaktigt fakturerar utan moms, omvänd skattskyldighet, trots att moms borde ha debiterats är det säljaren som tar en risk för att påföras utgående moms och skattetillägg. För köparen innebär detta ingen risk, men om säljaren upptäcker och rättar felet kan köparen få en kreditnota och en ny faktura med moms och köparen behöver då rätta sin tidigare momsdeklaration.

En annan viktig aspekt är att det krävs att köparen är momsregistrerad för att den ska kunna deklarera utgående moms med omvänd skattskyldighet. Det betyder att bolag som idag inte är momsregistrerade på grund av att de bedriver momsfri verksamhet, exempelvis inom bank- och försäkringsbranscherna, kan bli tvungna att momsregistrera sig för att redovisa moms på inköp.

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 55 40
Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10-212 55 40

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln