<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OECD publicerar nya riktlinjer för internprissättning

Styrelserum med medarbetare ‹ Tillbaka till artiklarna

I ljuset av Base Erosion and profit shifting (BEPS) projektet har organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) publicerat en ny version av sina utformade riktlinjer för internprissättning (även kallad för Transfer Pricing Guidelines). Den nya versionen av riktlinjerna, som ersätter 2017 års version, publicerades den 20 januari 2022 och innehåller vissa uppdateringar som är relevanta för multinationella koncerner och skattemyndigheter. Vad dessa uppdateringar utgörs av beskrivs nedan.

2022 års version av riktlinjerna sammanställer och inkorporerar tidigare släppta rapporter inom ramen för OECD/BEPS-projektet. Angivna rapporter som nu inkorporerats i 2022 års riktlinjer utgörs av i) riktlinjer för internprissättning avseende finansiella transaktioner; ii) vägledning för skattemyndigheter om hard-to-value intangibles; samt iii) vägledning i hur vinstdelningsmetoden (profit split method) ska appliceras och användas.

Riktlinjerna för internprissättning avseende finansiella transaktioner

Den ursprungliga rapporten från år 2020 innehöll riktlinjer för internprissättning avseende finansiella transaktioner och har nu inkorporerats i 2022 års riktlinjer och återfinns i det helt nya kapitlet X.
I tidigare Tax matters inlägg har innebörden av riktlinjerna beskrivits. Riktlinjerna avseende finansiella transaktioner har sin utgångspunkt i armlängdsprincipen och ger vägledning för hur en korrekt avgränsning av finansiella transaktioner ska ske med fokus på kapitalstrukturer för multinationella koncerner. Riktlinjerna berör även specifika frågor kring prissättningen av finansiella transaktioner relaterade till treasury-funktioner, cash pooling, koncerninterna lån, garantier samt captiveförsäkringar.

Läs också
OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Vägledning för skattemyndigheter kring hard-to-value intangibles

Redan i 2017 års version av OECD:s riktlinjer förklarades hanteringen av svårvärderade immateriella rättigheter (hard-to-value intangibles). I syfte att motverka informationsasymmetri mellan skattebetalare och skattemyndigheter vid transaktioner med svårvärderade immateriella rättigheter ansågs det i riktlinjerna att skattemyndigheterna i vissa situationer också bör kunna analysera sådana transaktioner från ett ex-post perspektiv.

För att förtydliga tolkningen av vägledningen och minska risken för ekonomisk dubbelbeskattning utgavs ytterligare riktlinjer till skattemyndigheter i form av en rapport år 2018 som nu inkorporerats i 2022 års riktlinjer. Riktlinjerna tar sikte på hur en skattemyndighet ska applicera vägledningen avseende svårvärderade immateriella rättigheter samt när justeringar av värdet bör kunna genomföras. I riktlinjerna framgår de grundläggande principerna relaterat till svårvärderade immateriella rättigheter samtidigt som flera exempel lagts till vilka illustrerar användandet i syfte för att skapa en bättre förståelse för skattemyndigheterna samt skattebetalarna.

Slutligen avslutar OECD vägledningen med att understryka att prissättningsbesked (Advance Pricing Agreements) och ömsesidiga överenskommelser (Mutual Agreement Procedures) är kraftfulla verktyg som bör användas för att förhindra eller åtgärda dubbelbeskattning och att skattemyndigheter ska tillgängliggöra dessa verktyg i sina jurisdiktioner.

Vägledning i hur vinstdelningsmetoden ska appliceras och användas

2022 års riktlinjer innehåller vägledning gällande vinstdelningsmetoden där man inkorporerat den ursprungliga rapporten från 2018. Den reviderade vägledningen som nu återfinns i 2022 års version syftar till att klargöra och ytterligare förtydliga när vinstdelningsmetoden kan appliceras samt hur den skall användas. I riktlinjerna beskrivs vilka vinster som ska delas när vinstdelningsmetoden används samt vilka vinstdelningsfaktorer som bör beaktas. Slutligen listas flera exempel som illustrerar metoden.

Våra kommentarer

Genom publiceringen av 2022 års riktlinjer sammanställs tidigare rapporter inom ovanstående områden för att nu tillsammans inkluderas i den senaste versionen av OECD:s riktlinjer för internprissättning. Riktlinjerna kommer fortsättningsvis ligga till grund för förändringar i bedömningen av internprissättningen på såväl nationell som global nivå. Som tidigare nämnts i Tax matters innebär de nya riktlinjerna för internprissättning avseende finansiella transaktioner att vissa förenklade prissättningsmetoder av finansiella transaktioner inte anses uppfylla kravet på marknadsmässighet.

I riktlinjerna om vägledning för skattemyndigheter kring transaktioner med svårvärderade immateriella rättigheter bör skattebetalare vara uppmärksamma på att skattemyndigheter nu har ytterligare vägledning att beakta, vilket förhoppningsvis begränsar risken att skattemyndigheter gör en alltför extensiv tolkning av när de har rätt att genomföra en retroaktiv justering av värdet.

Avslutningsvis är vi av uppfattningen att skattebetalare kan dra nytta av de förtydliganden som gjorts av hur och när vinstdelningmetod ska tillämpas.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Simon Bepalo och Magnus Wisén

Simon Bepalo och Magnus Wisén

Simon Bepalo och Pär Magnus Wiséen arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm med internprissättningsfrågor.

Simon: 072-880 93 40 simon.bepalo@pwc.com

Pär Magnus: 010-213 32 95 paer.magnus.wiseen@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln