Nytt besked om utomståenderegeln

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy ‹ Tillbaka till artiklarna

utomståenderegelnEnligt de så kallade 3:12-reglerna kan en delägare i ett fåmansföretag beskattas för utdelning/kapitalvinst både i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget kapital. Ett undantag till denna huvudregel är om utomståenderegeln är tillämplig. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt ett förhandsbesked där huvudfrågan handlade om det är den faktiska ägarandelen eller det ekonomiska utfallet av ägarandelen som är avgörande för tillämpningen av utomståenderegeln.

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom gällde personen A som äger aktier i fåmansföretaget X AB. A är verksam i betydande omfattning i X AB. Utöver A finns andra delägare som också är verksamma i betydande omfattning i X AB. Totalt äger de verksamma delägarna cirka 90 procent av det totala antalet aktier i X AB. Resterande cirka 10 procent av aktierna i X AB ägs av passiva delägare.

Aktierna i X AB består till viss del av stamaktier och till viss del av preferensaktier. Innehavaren av preferensaktierna har bland annat förtur till utdelning i form av ett fast belopp per aktie. I detta fall ägde de passiva delägarna en relativt stor andel av preferensaktierna. Som en följd av detta innehav har de passiva delägarna hittills fått mer än 30 procent av de beslutade utdelningarna från bolaget (även om de bara har ägt 10 procent av aktierna).

Med anledning av att de passiva delägarna fått så stor procentuell del av utdelningen ansåg A att utomståenderegeln var tillämplig och vände sig till Skatterättsnämnden för att få klarhet i frågan. Skatterättsnämnden instämde inte i A:s bedömning. Målet överklagades därför till HFD.

HFD hade då att pröva frågan om utomståenderegeln kan vara tillämplig när en utomstående delägare äger betydligt mindre än 30 procent av andelarna i ett fåmansföretag men har fått mer än 30 procent av de totala utdelningarna. HFD konstaterade kort att det är ägarandelen och inte de ekonomiska effekterna av ägarandelen som är avgörande vid bedömningen om utomståenderegeln är tillämplig. HFD fastställde därmed Skatterättsnämndens bedömning att utomståenderegeln inte är tillämplig och att A:s utdelningar och kapitalvinster från X AB ska beskattas på vanligt sätt enligt 3:12-reglerna.

Kommentar

Det aktuella fallet är i linje med tidigare praxis och bekräftar att det är aktieinnehavet och inte det ekonomiska utfallet som är den avgörande faktorn om utomståenderegeln är tillämplig eller inte i sådana här situationer.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln