Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Ny spelskatt föreslås

Ny spelskatt föreslåsDen 5 april fattade regeringen beslut om propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. En ny spelskatt om 18 procent av spelnettot föreslås för konkurrensutsatt och licensierad spelverksamhet från och med den 1 januari 2019.

I förslaget föreslås en ny spellag som innebär att den svenska spelmarknaden ska öppnas upp för fler aktörer. Spel ska bedrivas under licens vilket ska leda till en fortsatt lämplig spelverksamhet. En statlig myndighet - Spelmyndigheten - ska besluta om licenser och utöva tillsyn. Spelare på den svenska marknaden ska ha ett starkt konsumentskydd och höga krav på säkerhet ska ställas på aktörerna.

För licensierat och konkurrensutsatt spel införs en punktskatt om 18 procent av spelnettot (skillnaderna mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna av spel) samtidigt som straffen för olovlig spelverksamhet skärps. De som vill bedriva spelverksamhet i Sverige ska ansöka om licens. Ansökningar mottas av Spelmyndigheten från och med 1 augusti 2018.

Licens- och tillsynsavgifter införs, till exempel anges att licensavgiften för kommersiellt onlinespel ska vara 400 000 kronor. Tillsynsavgiften är inte angiven men ska beräknas för att säkerställa full kostnadstäckning av myndighetens tillsynsverksamhet. Föreskrifter får meddelas av myndigheten bland annat avseende vilka uppgifter som licenshavare ska rapportera gällande sin hantering av spelare och spelkonton samt rutiner för att motverka överdrivet spelande. Licenshavare ska som huvudregel ha sitt spelsystem placerat i Sverige och får bara lämna bonus till en spelare vid det första tillfället då något av licenshavarens spel spelas.

Skattskyldig är innehavaren av en eller flera svenska spellicenser och skattskyldighet inträder när denne mottagit insatser för spel. Spelskatt ska vanligen redovisas månadsvis i särskild punktskattedeklaration. Idag gällande regler för punktskatter och skatteförfarande ska även tillämpas för den nya spelskatten, vilket bland annat innebär att skatt ska betalas via skattekonto.

Lagrådet har ifrågasatt om förslaget En omreglerad spelmarknad kan komma "att medföra den ökade flexibilitet eller de tydliga och förutsägbara regler som regeringen vill åstadkomma” och framför kritik främst avseende förutsebarheten för hur de nya reglerna ska utformas. Lagrådet har däremot inte kommenterat lagförslaget gällande den nya punktskatten.

Kommentar

Lagstiftningsprocessen fortskrider enligt plan och vår bedömning är att de aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden bör förbereda sig för att ansöka om licens och redovisa samt betala 18 procent i spelskatt efter den 1 januari 2019. Detta trots att lagrådet påpekar att det finns många oklarheter och att mycket av regleringarna för en omreglerad spelmarknad ännu saknas då många praktiska detaljer ska avgöras av föreskrifter och bemyndiganden. Vi bevakar den fortsatta utvecklingen men bedömer att redovisning och betalning av den nya punktskatten bör vara en av de enklare delarna i det nya förslaget. Dock kan stora variationer i skattebetalning förväntas och varje aktör bör se över sina möjligheter att beräkna och redovisa spelskatt samt tillse att resurser finns för att efterleva de regulatoriska krav som redan meddelats och de som senare kan komma att meddelas. Vidare bör eventuella beskattningskonsekvenser av, till exempel spelsystemets placering och koncerninterna tillhandahållanden av tjänster analyseras ur ett bredare skatteperspektiv.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Sara Lörenskog och Alexandra Pålsson

Sara Lörenskog och Alexandra Pålsson
Sara Lörenskog och Alexandra Pålsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Alexandra arbetar i huvudsak med rådgivning och har särskilt fokus på bolag som tillhandahåller tjänster internationellt.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Alexandra: 010-212 45 10, alexandra.palsson@pwc.com
Sara Lörenskog and Alexandra works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Anna works with international active companies, restructuring and advisory services in the financial sector.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Alexandra: +46 10 212 45 10, alexandra.palsson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.