<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC avstyrker Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundyRemisstiden för Företagsskattekommitténs förslag gick ut den 24 oktober. PwC har i ett remissyttrande avstyrkt kommitténs förslag i dess nuvarande utformning.

Kommitténs huvudförslag innebär att avdrag inte ska medges för ett negativt finansnetto, det vill säga den del av de finansiella kostnaderna som överstiger de finansiella intäkterna. Förslaget innebär också att ett finansieringsavdrag ska medges. Avdraget utgör 25 procent av ett underlag som utgörs av skattepliktiga intäkter minus avdragsgilla kostnader.

Vi framhåller inledningsvis i vårt remissyttrande att de nuvarande ränteadragsbegränsningsreglerna som infördes 1 januari 2013 leder till stora tillämpningsproblem. Det beror bland annat på att det i lagregleringen finns två begrepp som i sig inte är definierade; begreppen ”huvudsakligen affärsmässigt motiverat” respektive ”väsentlig skatteförmån”. Den oklara lagstiftningen innebär att det i många fall inte går att förutse hur lagreglerna ska tolkas i en specifik situation vilket i sig leder till oförutsebarhet. Kommitténs huvudförslag att slopa dessa regler är därför positivt.

Förslagets utformning innebär att definitionen av finansiella instrument respektive finansiella kostnader utgör centrala delar vid en tillämpning av de föreslagna reglerna. Vår uppfattning är att den lagtekniska utformning som förslaget fått kommer att leda till stora tillämpningsproblem. Vi anser därför att förslaget i dess nuvarande utformning inte kan införas och avstyrker därför förslaget.

Kommittén har föreslagit att förslaget ska finansieras bland annat genom att befintliga underskottsavdrag halveras. Skälet är enligt kommittén att de kvarstående underskott som finns vid införandeåret till stor del har uppkommit under en period då det ofta varit möjligt att skapa underskott med hjälp av ränteavdrag. Vi framhåller att kommitténs argument för att halvera underskottsavdragen innebär att man helt bortser från de företag där underskottsavdragen uppkommit av andra orsaker än räntekostnader i verksamheten. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning finns i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. Vi anser att förslaget om en halvering av befintliga underskottsavdrag kan ifrågasättas från konstitutionella synpunkter. Även om förslaget inte skulle anses innebära retroaktiv lagstiftning har det motsvarande faktisk effekt. Ett genomförande av förslaget skulle få stora negativa effekter.

Kommentar

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 januari 2016. Finansdepartementet ska nu ta ställning till remissyttrandena och sedan besluta hur man går vidare. Vi återkommer med en sammanfattning och kommentar till övriga remissyttranden.

Ingrid Melbi och Hanna Nilsson

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi har tidigare arbetat på PwC med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

Lämna en kommentar