Ny momsbedömning avseende prispengar

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngEU-domstolen har uttalat att prispengar som erhålls vid placering i kapplöpningslopp inte ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. Enligt vår bedömning kommer avgörandet att få påverkan även inom andra idrotter.

Ett tjeckiskt företag bedriver verksamhet bestående av ett stall för kapplöpningshästar. Företaget föder upp och tränar egna hästar för kapplöpning men åtar sig också att träna andras hästar. Företagets intäkter består av prispengar som erhålls när de egna hästarna placerar sig väl i kapplöpningar, avgifter som andra hästägare betalar för träning, uppstallning och utfordring av deras hästar samt en andel av prispengarna som erhålls om dessa hästar placerar sig väl i de lopp som de deltar i.

Den nationella domstolen ställde ett antal frågor till EU-domstolen. En fråga var om en hästägare som ställer en häst till förfogande i ett kapplöpningslopp kan anses tillhandahålla en tjänst och om det i sådant fall är ett momspliktigt tillhandahållande. Avsikten med frågan var att bedöma om det förelåg avdragsrätt för ingående moms på kostnader hänförliga till kapplöpningen.

EU-domstolen konstaterade att hästägarna i allmänhet betalar inskrivnings-, deltagaravgift eller dylikt till kapplöpningsarrangören. Därmed föreligger ett momspliktigt tillhandahållande från kapplöpningsarrangören till hästägaren. I tävlingsvillkoren anges ofta att de hästar som exempelvis hamnar på prispallen erhåller en i förväg fastställd prispeng. Frågan var därför om det går att koppla denna ersättning till en tjänst som hästägaren tillhandahåller kapplöpningsarrangören. EU-domstolen uttalade att det inte är ett tillhandahållande mot ersättning eftersom endast de hästägare vars hästar placerar sig i kapplöpningen erhåller betalning. Om arrangören skulle betala en ersättning som är oberoende av hästens placering skulle det emellertid vara fråga om ett tillhandahållande mot ersättning.

Kommentar

Det aktuella avgörandet kan vid en första anblick uppfattas som tämligen smalt. Enligt vår uppfattning kan avgörandet dock få påverkan på rättstillämpningen ur ett vidare perspektiv eftersom EU-domstolen uttalar sig på ett principiellt plan. En ersättning som endast utgår om ett visst resultat uppnås utgör inte en ersättning för en tjänst, enligt EU-domstolen.

Prispengar har hittills ansetts vara momspliktiga utifrån svenskt synsätt. EU-domen bör innebära att om ett företag endast har intäkter i form av prispengar förekommer inte någon momspliktig omsättning och då har företaget inte någon avdragsrätt för ingående moms. Hästägare som inte har andra intäkter än prispengar kommer därmed inte att få göra avdrag för ingående moms på sina kostnader för hästarna.

Det tjeckiska företaget som bedrev stallverksamhet skulle eventuellt kunna få avdrag för momsen på kostnaderna om dessa kan anses vara kostnader kopplade till den momspliktiga verksamheten. EU-domstolen har överlåtit åt den nationella domstolen att bedöma om kostnaderna är hänförliga till hästar som är avsedda att säljas eller om det finns objektiva skäl att hävda kapplöpningen är ett sätt att främja den ekonomiska verksamheten (till exempel genom att höja stallets status och renommé).

Enligt vår bedömning kommer avgörandet att få påverkan även utanför den aktuella branschen. Idrottsmän och -kvinnor erhåller ofta prispengar när de når goda resultat i idrottstävlingar. Hittills har det ansetts att moms ska redovisas på dessa betalningar. Momsen har dock inte varit avdragsgill för arrangörer som inte bedrivit momspliktig verksamhet (till exempel allmännyttiga ideella föreningar). EU-domstolens avgörande kan således få positiva effekter för dessa föreningar.

Vi bedömer att domen kommer att innebära en ändrad rättstillämpning. Det är därför sannolikt att Skatteverket kommer att utfärda ett ställningstagande i frågan. Vi ser emellertid framför oss att det kommer att finnas många obesvarade frågor under en tid framöver. Hur ska till exempel prispengar som den enskilde idrottaren ger vidare till sitt lag, vilket är vanligt förekommande inom såväl cykelsporten som andra idrotter, bedömas? Vi tror att vi får anledning att återkomma i dessa frågor.

Ni som hanterar prispengar, som mottagare eller tävlingsarrangörer, är välkomna att höra av er till någon av PwC:s skatterådgivare för en genomgång och bedömning av era förhållanden och vilka effekter avgörandet skulle kunna få för er.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln