<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu utreds 3:12-reglerna igen

Kvinna whiteboard ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen tillsatte den 25 maj en utredning för att utreda möjligheten till förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

Kommittén ska bland annat:

  • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
  • särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar,
  • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga,
  • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och
  • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014. Ändringarna avsåg bland annat beräkningen av det lönebaserade utrymmet, löneuttagsregeln och definitionen av dotterföretag.

Kommentar

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023. Med hänsyn till hur lagstiftningsprocessen ser ut är det mindre troligt att ett nytt lagförslag hinner tas fram som kan träda i kraft redan år 2024. Däremot är det inte orimligt att vi kan förvänta oss någon typ av förändringar till inkomståret 2025. Vad det kan komma att vara är svårt att förutse då det är förhållandevis breda direktiv för utredningen. PwC kommer som vanligt att löpande följa och rapportera nyheter inom området på Tax matters.

Läs mer här: Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Lina Gardlow

Lina Gardlow

Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Umeå.

Kontakt: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-utredningen har kommit med sitt förslag

Regeringen beslutade i maj 2022 om en utredning av de så kallade 3:12-reglerna. Uppdraget, som har utökats genom flera tilläggsdirektiv, ...

Läs artikeln