<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsrisk för hotell som används som flyktingboende

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket har i tidigare ställningstagande redogjort för sin syn på skattskyldigheten till moms vid rumsuthyrning i hotellrörelse. Ställningstagandet kommer under 2017 att påverka många av de som upplåtit sin hotellrörelse till flyktingboenden.

Skatteverkets ställningstagande ställer två krav för att det ska vara frågan om momspliktig rumsuthyrning:

  1. Uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi.
  2. Uthyrningen sker inom ramen för hotellrörelse.

Vid bedömningen av om det är tillfällig logi är det längden på uthyrningen till hyresgästen (till exempel Migrationsverket) som är avgörande för bedömningen och inte de boendes vistelsetid.

För att en verksamhet ska klassas som hotellrörelse bör uthyraren marknadsföra sina lägenheter till dygns- eller veckopris. Det bör också finnas en reception samt att uthyraren ska tillhandahålla övriga hotelltjänster såsom byte av sänglinne, städning eller annan gästservice.

Om någon som bedriver momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse hyr ut ett rum till en och samma avtalspart i mer än 11 månader under en 12-månadersperiod anser Skatteverket att det har skett en varaktigt ändrad inriktning av verksamheten från en momspliktig hotellrörelse till en momsfri fastighetsupplåtelse.

Kommentar

Den som under 2016 har bedrivit rumsuthyrning i hotellrörelse och uthyrningen har skett till samma avtalspart under den senaste 12-månadersperioden riskerar att inte längre anses bedriva momspliktig hotellverksamhet. Eftersom det är längden på uthyrningsavtalet som avgör om det är momspliktig uthyrning eller ej har det ingen betydelse om det är flera olika personer som har vistats i de hyrda rummet. Det har inte heller någon betydelse om kontraktet med hyresgästen till exempel förlängs med tre månader i taget. Det är den sammanlagda hyrestiden till en och samma hyresgäst under en 12-månadersperiod som ska beaktas, enligt Skatteverket.

De som hyrt ut till Migrationsverket eller en underentreprenör till Migrationsverket under hela 2016 anses således bedriva momsfri fastighetsupplåtelse om uthyrningen fortsätter under 2017.

Såsom framgår ovan innebär en övergång från momspliktig hotellverksamhet till momsfri fastighetsupplåtelse ökade kostnader för uthyraren eftersom avdragsrätten för ingående moms på kostnader hänförliga till uthyrningsverksamheten försvinner. Det kan till exempel vara ingående moms på kostnader för el, vatten och värme.

Om uthyraren under den senaste 10-årsperioden dessutom har gjort ny- till- eller ombyggnader på fastigheten där momsen under ett år uppgått till minst 100 000 kronor riskerar uthyraren även att få jämka/betala tillbaka delar av den ingående momsen som uthyraren tidigare har dragit av. Bedömningen av om uthyraren ska jämka görs utifrån de förhållanden som råder vid räkenskapsårets slut.

Vi rekommenderar att ni som i er hotellrörelse har hyrt ut flyktingbostäder med moms till Migrationsverket eller liknande ser över hur Skatteverkets inställning påverkar er verksamhet.

Välkomna att kontakta någon av PwC:s skatterådgivare om ni vill ha hjälp med bedömningen av er situation.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Jönköping, Linköping och Norrköping.
010-212 40 90
Johan Wahlgren works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC's office in Jönköping, Linköping and Norrköping.
+46 10-212 40 90

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln