<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förändrat rättsläge avseende moms på kontrollavgifter vid parkering

Mönster bilar ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-domstolen har i mål C-90/20 funnit att ett parkeringsbolag som tar ut kontrollavgifter för överträdelse av parkeringsföreskrifter på privat mark är att betrakta som ersättning för en tillhandahållen tjänst. Avgiften är därmed momspliktig. Avgörandet innebär ett förändrat synsätt i förhållande till nuvarande svensk rättspraxis.

Målet avsåg det danska bolaget Apcoa Parkering A/S vars huvudsakliga verksamhet bestod i drift av parkeringsplatser på privat område enligt avtal med markägarna. Inom ramen för denna verksamhet ansvarade bolaget även för fastställandet av allmänna villkor för användandet av parkeringsplatserna, såsom exempelvis pris och längsta parkeringstid. Vid eventuella överträdelser av parkeringsföreskrifterna hade bolaget rätt att ta ut en särskild kontrollavgift från bilisterna.

Bolaget ansökte om återbetalning för den moms som betalats in avseende uppburna kontrollavgifter. De danska myndigheterna avslog denna begäran med motiveringen att nämnda kontrollavgifter enligt tillämpliga nationella bestämmelser ska anses vara momspliktiga. Efter processen i de danska domstolarna vilandeförklarades målet. Högsta domstolen ställde sedan frågan till EU-domstolen om kontrollavgifter för överträdelse av föreskrifter för parkering på privat mark utgör vederlag för en tillhandahållen tjänst och att det därmed föreligger en beskattningsbar transaktion.

EU-domstolen uttalar inledningsvis att det enligt praxis krävs ett direkt samband mellan den tillhandahållna tjänsten och det motvärde som erhålls för att det ska vara fråga om ett momspliktigt tillhandahållande. EU-domstolen konstaterar därefter att det föreligger ett ömsesidigt utbyte av prestationer eftersom bilisten för att få nyttja den parkeringsplats som bolaget tillhandahåller är skyldig att erlägga en parkeringsavgift samt i förekommande fall även en kontrollavgift i de fall en överträdelse av föreskrifterna sker. Den betalning som bilisten gör till bolaget i form av parkeringsavgifter och eventuella kontrollavgifter utgör därmed vederlag för tillhandahållandet av en parkeringsplats. Vidare anför domstolen att det föreligger ett direkt samband när två prestationer är ömsesidigt beroende av varandra. I detta fall menar domstolen att en uttagen kontrollavgift förutsätter att parkeringsbolaget överhuvudtaget har tillhandahållit en parkeringsplats. På så sätt kopplar domstolen ihop kontrollavgiften med den tillhandahållna parkeringstjänsten.

Domstolen slår därefter fast att de kontrollavgifter som ett bolag som driver privata parkeringsplatser tar ut för de fall att bilister inte iakttar föreskrifterna, ska anses utgöra vederlag för en tjänst som tillhandahålls mot ersättning och som därmed är föremål för mervärdesskatt.

Kommentarer

Den aktuella domen innebär ett förändrat rättsläge utifrån ett svenskt perspektiv då de bolag som bedriver parkeringsverksamhet i dagsläget hanterar uppburna kontrollavgifter som en straffavgift separerad från den momspliktiga parkeringsplatstjänsten. EU-domstolens avgörande innebär att den aktuella kontrollavgiften ska inkluderas i det momspliktiga tillhandahållandet av parkeringsplatser.

Det nya avgörandet går helt emot det svenska synsättet och även Skatteverkets nuvarande uppfattning avseende kontrollavgifter. Vi förmodar därför att Skatteverket, mot bakgrund av EU-domstolens dom, kommer att ge ut nya riktlinjer med en närmare vägledning av hur myndigheten anser att olika kontrollavgifter fortsättningsvis ska hanteras. Detta kan även komma att gälla andra typer av straffavgifter.

Har ni frågor om och hur det nya rättsläget påverkar er så tveka inte att kontakta oss på PwC.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Anna Stjärnborg

Anna Stjärnborg

Anna Stjärnborg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Anna har tidigare erfarenhet från domstol och Skatteverket.
Kontakt: 073-860 21 34, anna.stjarnborg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln